Kontakt

Science Based Targets initiative (SBTi)

Gränges anslöt sig till Science Based Targets initiative (SBTi) 2022, lämnade in och fick godkännande av sina nya långsiktiga klimatmål under 2023. Detta innebär att målen är i linje med den senaste klimatvetenskapen och överensstämmer med målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 °C över förindustriella nivåer och sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C. Godkännandet från SBTi bekräftar Gränges starka hållbarhetsengagemang och engagemang för att minska klimatpåverkan från verksamheten och längs värdekedjan.

Under 2022 genomförde Gränges en fullständig inventering av växthusgaser för att identifiera var den största klimatpåverkan sker ur ett värdekedjeperspektiv. Målen omfattar cirka 91 procent av Gränges utsläpp, inklusive både utsläpp från den egna verksamhetens scope 1 och scope 2 (9 procent) och från indirekta utsläpp i värdekedjans scope 3 (91 procent). Kategorier som ingår i utsläppsmålen i scope 3 är inköpta varor och tjänster (metaller och förpackningsmaterial), uppströms och nedströms transporter, affärsresor samt bränsle- och energirelaterade aktiviteter. Den största delen av utsläppen kommer från inköp av metaller, som står för 96 procent av Gränges scope 3-utsläpp. Basåret för Gränges klimatmål som godkänts av SBTi är 2021. Gränges kommer också att fortsätta att rapportera om utvecklingen mot den ursprungliga baslinjen 2017 för att visa upp företagets fullständiga resa mot minskade koldioxidutsläpp.

Genom SBTi:s godkännande har Gränges åtagit sig till följande mål:

Netto-nollmål
  • Nå netto-nollutsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan till 2040.

Långsiktiga mål
  • Minska absoluta utsläpp av växthusgaser från scope 1 och 2 med 90 % till 2040 jämfört med basår 2021.
  • Minska utsläppen av växthusgaser från scope 3; köpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, uppströms transport och distribution, affärsresor och nedströms transport och distribution, med 97 % per ton förpackade produkter inom samma tidsram.
Kortsiktiga mål
  • Minska absoluta utsläpp av växthusgaser från scope 1 och 2 med 42 % till 2030 jämfört med basår 2021.
  • Minska utsläppen av växthusgaser från scope 3 från köpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, uppströms transport och distribution, affärsresor samt nedströms transport och distribution, med 57 % per ton förpackade produkter inom samma tidsram.

Om SBTi
SBTi är ett globalt samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Vetenskapligt baserade mål ger en tydlig vägledning för företag och finansinstitutioner att minska utsläppen av växthusgaser, vilket hjälper till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och framtidssäkra företagstillväxt. Mål anses vara vetenskapligt baserade om de är i linje med den nivå av klimatutsläpp som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till väl under 2°C över förindustriella nivåer och eftersträvar att begränsa uppvärmningen till 1,5°C.