Koncernledning

Gränges koncernledning utgörs av åtta personer under ledning av VD Johan Menckel. Gränges har även en utökad koncernledning, där funktionerna HR, processteknik samt forskning och innovation ingår. Totalt utgörs den utökade koncernledningen av elva personer.

Koncernledningen ansvarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier som rör till exempel produkt- och kundstrategier samt förvärv och avyttringar. Dessa frågor bereds av koncernledningen för beslut av styrelsen.

Koncernledningen har möten månadsvis för att följa upp koncernens samt dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser är andra frågor som behandlas på koncernledningsmötena. Dotterbolagen följs också upp mer direkt genom att VD är ordförande i de tre dotterbolagen. I dessa bolagsstyrelser ingår även andra ledamöter från koncernledningen samt arbetstagarrepresentanter. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive dotterbolags strategi och budget.

VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Presentation av koncernledningen › 
Ersättningar till ledande befattningshavare

Gränges ska erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor erforderliga för att rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Dessa ska besitta kompetens, motivation och kapacitet för att kunna vidmakthålla, utveckla och genomföra övergripande värdebringande strategiska målsättningar för Grängeskoncernen.

Med ledande befattningshavare avses koncernens verkställande direktör, vice verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt andra nyckelpersoner i koncernen.

Ersättningen till verkställande direktör, vice verkställande direktör samt övriga medlemmar i koncernledningen ska beslutas av styrelsen, men följa årsstämmans beslut angående riktlinjerna. Utgångspunkten är att ersättningen ska vara konkurrenskraftig och innehålla en fast och en rörlig del såsom olika incitamentsprogram. Gällande lagar och andra relevanta regelverk, såväl svenska som utländska, inom området ska alltid iakttas.

Årsstämman beslutade den 8 maj 2019 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Fast lön

Den fasta lönen ska utgöras av sedvanlig grundlön. Lönen baseras på ansvar, prestation, kompetens och uppdragets komplexitet samt omfattning.

Rörlig ersättning - incentives

Den rörliga ersättningen utöver fast lön ska bestå av ett årligt incitamentsprogram (STI 2019) samt ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019). Både STI 2019 och LTI 2019 ger kontant ersättning. Vidare ska långsiktig rörlig ersättning i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Gränges AB kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Garanterad rörlig ersättning ska inte tillämpas.

Årligt incitamentsprogram (STI 2019)

Utfallet av det årliga incitamentsprogrammet bestäms av ett antal parametrar bestående av ekonomiska nyckeltal för koncernen, såsom justerat rörelseresultat och kassagenerering, och av i förväg beslutade individuella målsättningar. Ersättningen för STI 2019 kan maximalt uppgå till 60 procent av grundlönen för respektive ledande befattningshavare utom för den person som innehar positionen som President Americas, vars maximala ersättning kan uppgå till 100 procent av grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)

LTI 2019 avser ledande befattningshavare. Programmet löper på tre år och är huvudsakligen utformat enligt följande: Ett belopp motsvarande utfallet från STI 2019 för respektive deltagare reserveras i en särskild så kallad LTI-bank. Givet fortsatt anställning inom Grängeskoncernen utbetalas beloppet som avsatts till LTI 2019 med en tredjedel per år under åren 2021, 2022 och 2023 justerat för Grängesaktiens totalavkastning. Det totala utfallet av STI jämte utbetalande LTI-program under ett år är begränsat till 150 procent av den årliga grundlönen, utom såvitt gäller President Americas vars utbetalningar är begränsade till 200 procent av den årliga grundlönen.


Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram

Under förutsättning att bolagsstämma fattar beslut i frågan ska ledande befattningshavare kunna erbjudas delta i ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Gränges AB.

 
Övriga förmåner

Förmåner som inte direkt relateras till fast och rörlig lön, exempelvis bilförmån, ska främja arbetets utförande och ligga i linje med praxis på marknaden för denna målgrupp.

 
Pension

Pension ska utgå i enlighet med relevant nationell lagstiftning, gällande kollektivavtal och liknande och begränsar sig för svenska ledande befattningshavare till ITP-planen (Industrins och handelns tilläggspension). Sålunda förekommer såväl premiebaserade som förmånsbaserade åtaganden utifrån individuella förutsättningar och regelverk. Pensionsålder för VD är 65 år. För utländska ledande befattningshavare gäller motsvarande struktur utifrån förhållandena i det aktuella landet. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 60–65 år beroende på anställningsland.

Uppsägningstid

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls även ett avgångsvederlag utan avräkning om ytterligare tolv månader. För vice verkställande direktör samt övriga medlemmar i koncernledningen gäller att dessa har en ömsesidig uppsägningstid motsvarande sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om ytterligare tolv månader utan avräkning de första sex månaderna.

 
Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

För att stimulera ett långsiktigt engagemang erbjöds, efter beslut på årsstämma den 28 april 2016, ledande befattningshavare under 2016 ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016). Programmet löper på tre år och är huvudsakligen utformat enligt följande: Ett belopp motsvarande utfallet från STI 2016 för respektive deltagare reserveras i en särskild så kallad LTI-bank. Givet fortsatt anställning inom Grängeskoncernen utbetalas beloppet med en tredjedel per år under åren 2018, 2019 och 2020 justerat för Grängesaktiens totalavkastning. Det totala utfallet av STI jämte utbetalande LTI-program under ett år är begränsat till 150 procent av den årliga grundlönen.

För att även fortsätta stimulera ett långsiktigt engagemang erbjöds, efter beslut på årsstämma den 4 maj 2017, ledande befattningshavare under 2017 ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017). Programmet löper på tre år och är huvudsakligen utformat enligt följande: Ett belopp motsvarande utfallet från STI 2017 för respektive deltagare reserveras i en särskild så kallad LTI-bank. Givet fortsatt anställning inom Grängeskoncernen utbetalas beloppet med en tredjedel per år under åren 2019, 2020 och 2021 justerat för Grängesaktiens totalavkastning. Det totala utfallet av STI jämte utbetalande LTI-program under ett år är begränsat till 150 procent av den årliga grundlönen, utom såvitt gäller President Americas vars totala utfall är begränsat till 200 procent av den årliga grundlönen.

För att jämväl fortsätta stimulera ett långsiktigt engagemang erbjöds, efter beslut på årsstämma den 3 maj 2018, ledande befattningshavare under 2018 ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018). Programmet löper på tre år och är huvudsakligen utformat enligt följande: Ett belopp motsvarande utfallet från STI 2018 för respektive deltagare reserveras i en särskild så kallad LTI-bank. Givet fortsatt anställning inom Grängeskoncernen utbetalas beloppet med en tredjedel per år under åren 2020, 2021 och 2022 justerat för Grängesaktiens totalavkastning. Det totala utfallet av STI jämte utbetalande LTI-program under ett år är begränsat till 150 procent av den årliga grundlönen, utom såvitt gäller President Americas vars totala utfall är begränsat till 200 procent av den årliga grundlönen.

Se not 8 Personalkostnader i årsredovisningen för 2018

 

Övrigt

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete utgå.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta. Särskilda skäl innebär begränsade möjligheter att frångå riktlinjerna.