Kontakt

Styrning och arbetsmetod

Gränges koncernledning, där SVP Sustainability ingår, säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer är i linje med bolagets vision och strategi. Koncernledningen ser också över och följer upp regionala resultat i fråga om hållbarhetsmålen samt fattar beslut hänförliga till globala hållbarhetsprioriteringar.

Gränges VD presenterar regelbundet de globala hållbarhetsresultaten för styrelsen, som ser över och följer upp resultatet mot bolagets mål. Styrelsen är det organ som godkänner bolagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer samt godkänner den årliga hållbarhetsrapporten.

Bolagets hållbarhetsavdelning, som leds av SVP Sustainability, ansvarar för att leda utvecklingen och genomförandet av Gränges globala hållbarhetsstrategi samt att publicera hållbarhetsrelaterade policyer. Andra ansvarsområden omfattar regelbunden kommunikation om och rapportering av Gränges hållbarhetsresultat och framsteg till interna och externa intressenter samt att koordinera en fortlöpande dialog med intressenterna. SVP Sustainability leder också ett regionalöverskridande team där alla regionala hållbarhetschefer finns representerade. Teamet ansvarar för att leda Gränges globala hållbarhetsarbete och ta fram globala hållbarhetsplaner. Ett annat viktigt mål för teamet är att dela bästa praxis i hela organisationen.

De regionala verkställande direktörerna ansvarar för att utveckla och genomföra lokala hållbarhetsplaner och mål, anpassade till den globala strategin och de lokala behoven. En systematisk uppföljning av alla regioners hållbarhetsarbete görs genom möten för de regionala hållbarhetsstyrelserna två gånger om året, där SVP Sustainability är ordförande och VD deltar.