Kontakt

Styrning och arbetsmetod

Gränges koncernledning, vilken inkluderar SVP Sustainability, säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer är i enlighet med företagets vision och strategi. Koncernledningen granskar även och följer upp regionala resultat mot hållbarhetsmålen, samt beslutar om globala prioriteringar avseende hållbarhetsarbetet.

Gränges VD och koncernchef presenterar regelbundet globala hållbarhetsresultat till styrelsen, som granskar och följer upp resultaten mot företagets mål. Styrelsen godkänner företagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer samt antar den årliga hållbarhetsredovisningen. Under 2023 presenterade Gränges SVP Sustainability företagets globala hållbarhetsresultat för revisionsutskottet vid två tillfällen och till styrelsen vid ett tillfälle.

Koncernens hållbarhetsfunktion, som SVP Sustainability leder, är ansvarig för att leda utvecklingen och genomförandet av Gränges globala hållbarhetsstrategi och långsiktiga mål såväl som att ta fram hållbarhetsrelaterade policyer. Till andra ansvarsområden hör att regelbundet kommunicera och rapportera Gränges hållbarhetsresultat och framsteg till interna och externa intressenter, samt koordinera en fortlöpande dialog med intressenterna.

Sofia Hedevåg, SVP Sustainability

SVP Sustainability är också ordförande för två tvärregionala team, ett hållbarhetsteam och ett team för Source Green & Recycle (SG&R), där alla regioners hållbarhetsansvariga och ansvariga för SG&R finns representerade. Teamen ansvarar för att leda Gränges globala hållbarhetsarbete samt arbete inom SG&R, såväl som att utveckla globala hållbarhets- och SG&R-planer. Att säkerställa att best practice delas i organisationen är också ett viktigt mål för båda teamen.

Regionala Presidents är ansvariga för att utveckla och verkställa lokala hållbarhetsstrategier och mål, som är i enlighet med den globala strategin samt möter de lokala behoven. En systematisk uppföljning av alla regioners hållbarhetsarbete görs genom halvårsvisa sustainability board-möten, vilka leds av SVP Sustainability och representeras av VD och koncernchef, CFO och vice VD såväl som regionala Presidents.