Kontakt

Hållbar verksamhet

Gränges strävar efter att stärka effektiviteten i verksamheten, att erbjuda en arbetsplats som är öppen och inkluderande och som skyddar hälsan och främjar välbefinnandet för alla och som bedriver verksamhet med hög integritet.

3,5 MWh/ton

total energiintensitet

8,0 TRR

antal registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar

Övergång till förnybar el till 2030

En viktig drivkraft för att minska Gränges klimatpåverkan från den egna verksamheten är att öka andelen förnybar el och Gränges har en ambition att använda 100 procent förnybar el 2030. Alla regioner utreder aktivt hur man kan öka användningen av förnybar el med syftet att hitta långsiktiga partnerskap genom Power Purchase Agreements (PPA). Gränges har avsevärt ökat användningen av förnybar el under 2023. Anläggningen i Shanghai konverterades till 100 procent förnybar el och Gränges Americas utökade sitt samarbete med Entergy och ökade användningen av solenergi som används för att driva anläggningen i Newport. Gränges installerade även solpaneler på taket till produktionsanläggningen i Shanghai. Den förnybara elektriciteten som genereras driver Shanghais nät och samhället.

Förbättrad energiintensitet

Gränges huvudsakliga energianvändning sker i produktionsprocesser relaterade till omsmältning och gjutning. De huvudsakliga energikällorna är naturgas, el och gasol. För att minska både kostnader och utsläpp från den egna verksamheten (scope 1+2), arbetar Gränges aktivt för att förbättra energieffektiviteten. Bolaget använder digitala processer och verktyg för att analysera områden där energi kan sparas, till exempel för ett ökat metallutbyte och värmereglering. Gränges mål är att minska energiintensiteten med 17 procent till 2025 jämfört med basår 2017. 2023 ökade energiintensiteten med 7 procent jämfört med 2017. Detta var ett resultat av ökad energianvändning som behövdes för att smälta om den ökade volymen av återvunnen aluminium. 

Utfasning av naturgas

Gränges ska verka för att fasa ut fossila bränslen i produktionen. Att gå över till att använda bränslen med netto-nollutsläpp innebär utmaningar, eftersom nuvarande teknik för att minska klimatavtrycket fortfarande är under utveckling och befintliga möjligheter medför en hög kostnad. Bolaget använder syrgasförbränningsugnar i anläggningen i Finspång och har i Gränges Americas undersökt möjligheten att konvertera kalluftsbrännare i gjuterier till syrgasförbränning. Ett annat alternativ som Gränges undersöker är att gå över till biogas.

Vattenhantering

Gränges använder vatten framförallt för kylning, såsom nedkylning av produktionsutrustning och för att förhindra överhettning och produktionsstörningar. Vattenrelaterade frågor hanteras utifrån lokala förhållanden eftersom produktionsanläggningarna är belägna i områden med olika vattenstress och risker. Företagets mål är att implementera lokala vattenhanteringsplaner på alla anläggningar till 2025. Detta kommer att säkerställa att lokala mål och aktiviteter för att adressera vattenrelaterad påverkan hanteras i hela koncernen. 2023 hade tre av Gränges produktionsanläggningar lokala vattenhanteringsplaner.

Avfallshantering

Gränges strävar efter att minimera och återanvända material för att minska mängden avfall som går till deponi och minska råvarukostnaderna. Företaget har en ambition att återvinna och återanvända avfall i produktionen där det är möjligt och minska uppkomsten av farliga ämnen. Farligt avfall är till exempel aluminiumaska som uppstår i omsmältningsprocessen och olja som används för att kyla ner valsarna och smörja ytan mellan valsarna och materialet. Alla anläggningar har lokala rutiner för avfallshantering och arbetar aktivt för att minska materialförbrukningen.

Gränges arbetar för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljö och hälsa samt främja ett säkert beteende. Ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS) är implementerat på samtliga produktionsanläggningar i enlighet med lokal lagstiftning, med målet att proaktivt och snabbt ta bort säkerhetsrisker och driva säkra beteenden. Gränges mål är att nå en Total Recordable Rate (TRR) på 3,0 och en Severity Rate under 50 till 2025.

Globala säkerhetsstandarder för kritiska riskområden

Gränges har identifierat sex kritiska områden för säkerhetsrisker i verksamheten: mobil utrustning, brandbekämpning, bevakning av maskiner - bryt och lås, smält metall, slutna utrymmen och fallskydd. Under 2023 utvecklades och infördes globala standarder för varje riskområde med minimikrav som alla Gränges anläggningar ska implementera. Alla regioner har en expert för varje riskområde som har identifierats som kritiskt, för att säkerställa kontinuerliga förbättringar samt implementering av riskförebyggande åtgärder. Experterna från varje region har regelbundna möten och genomför på-platsbesök för att dela erfarenheter och lära av varandra, i syfte att förbättra säkerheten och stärka säkerhetskulturen inom hela koncernen. Baserat på dessa genomförde alla anläggningar en självutvärdering och GAP-analys för att identifiera brister. Åtgärder för att minska riskerna identifierades och planer är på plats för att hantera dessa. Denna process kommer att genomföras årligen.

Förbättrad fysisk säkerhetsmiljö

Under 2023 har Gränges genomfört ett flertal åtgärder för att förbättra den fysiska säkerhetsmiljön i sina produktionsanläggningar. Bolaget har till exempel installerat skyddsräcken och gångvägar för fotgängare. Gränges har också uppgraderat systemen för kranar och brandskydd, samt utrustat gaffeltruckar med röda lampor som markerar riskzoner.

För att öka medvetenheten kring säkerhet och främja en god säkerhetskultur genomför medarbetare, tillfälligt anställda, chefer samt underentreprenörer som arbetar på Gränges årligen omfattande hälso- och säkerhetsutbildningar. Gränges genomför även interna på-platsbesök där regionala skyddsombud besöker anläggningarna för att dela med sig av lärdomar och ge återkoppling på hur säkerheten kan förbättras. Under 2023 genomfördes sådana besök i Huntingdon och Shanghai.

Medarbetare och företagskultur är avgörande för både tidigare och framtida framgångar. Gränges strävar efter att vara förstahandsvalet som arbetsgivare på alla platser där bolaget är verksamt, och ska erbjuda en arbetsplats där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation. Att ha engagerade medarbetare som mår bra är en förutsättning för en innovativ, produktiv och konkurrenskraftig verksamhet. Aktiviteter för att attrahera och engagera medarbetare drivs genom en plan för medarbetarna inom respektive region, med tydliga mål och regelbundna uppföljningar.

Gränges företagskultur och värderingar

Under 2023 lanserade Gränges uppdaterade kärnvärden – sustainable, action-oriented och committed - där sustainable lades till för att driva ett hållbarhetstänk i organisationen. Kärnvärdena vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet och lägger grunden för hur Gränges bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Samtidigt som Gränges värderingar är gemensamma för hela koncernen är företagskulturen flexibel och rymmer regionala skillnader.

Talang- och ledarskapsutveckling

Bra ledare är helt avgörande för att bolaget ska förbli lönsamt över tid. Gränges har en strukturerad process för att arbeta med talanger och har som mål att utveckla ett av de bästa talangprogrammen i branschen för chefer, ledande befattningshavare och experter. Som ett komplement till ledarskapsutbildning är mentorskap och arbetsrotation viktiga faktorer.

Investeringar i teamet

Gränges erbjuder ett konkurrenskraftigt ersättningspaket, men prioriterar också en social och fysiskt välfungerande
arbetsmiljö, vidareutbildning samt intressanta utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Dessutom erbjuds medarbetarna företagshälsovård både på och utanför arbetsplatsen,
flexibla arbetsmöjligheter, friskvårdsbidrag och regelbundna hälsokontroller. Gränges följer upp medarbetarnas allmänna
motivation och välbefinnande genom de årliga utvecklingssamtalen. Företaget genomför också medarbetarundersökningar vartannat år för att följa utvecklingen.

Främja en inkluderande arbetsplats

Gränges ska vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering. Mångfaldsfrågor för Gränges inkluderar jämställdhet mellan kön och etniskt ursprung, där den senare frågan framförallt är tillämplig för Gränges Americas. Gränges strävar efter att öka mångfalden i personalstyrkan, vilket är en viktig aspekt för att attrahera och behålla medarbetare, men detta innebär utmaningar. Det inkluderar kulturskillnader, skiftarbete, en rörligare arbetsmarknad samt produktionsanläggningarnas geografiska läge.

Gränges har åtagit sig att driva sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en sund affärspartner i alla sina relationer och i alla samhällen där bolaget är verksamt. Gränges uppförandekod beskriver företagets etiska principer och bygger på internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption, inklusive FN:s Global Compact och dess tio principer.

Motverkar korruption

Gränges anti-korruptionspolicy ger en översikt över Gränges anti-korruptionsprinciper och förklarar de grundläggande juridiska och etiska krav som ska följas för att undvika korruption genom hela affärsverksamhet som bedrivs för Gränges. Gränges har nolltolerans och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om de upptäcker korruption eller oetiskt beteende eftersom det kan förhindra ekonomisk utveckling, snedvrida konkurrensen, öka kostnaderna och skada förtroende och rykte.

Globala etiska utbildningar

För att säkerställa ett effektivt genomförande av uppförandekoden och antikorruptionspolicyn genomför Gränges årliga utbildningar som omfattar alla anställda, styrelsen såväl som kontraktsanställda. Utbildningarna kombinerar fakta och riktlinjer med praktiska etiska dilemman för att öka kunskapen om hur man ska agera i specifika situationer och uppdateras årligen. 2023 nådde Gränges 100 procents genomförandegrad på båda utbildningarna.

Whistleblower-funktion för att upptäcka missförhållanden

Gränges har en externt hanterad VIsselblåsarfunktion som syftar till att upptäcka oegentligheter som allvarligt kan skada Gränges verksamhet eller anställda. Funktionen är tillgänglig för Gränges anställda och affärspartners på företagets hemsida, intranät eller per telefon och information kan lämnas anonymt utan rädsla för repressalier.