Kontakt

Ordlista

Lödteknologi där flussmedel innefattas i lodet. TRILLIUM® är ett material som kategoriseras under Active brazing.

Valsat aluminium hasplat på rulle.

En mindre bit av aluminium som vanligtvis används som insatsmaterial vid omsmältning.

Avancerade aluminiummaterial tillverkade genom sprayformning.

Lätta fordon som helt eller delvis drivs med elektricitet. De är ofta uppdelade i batteridrivna elfordon, hybridelfordon och laddhybridfordon.

Ett ämne som används för att bryta upp oxider för att möjliggöra lödning.

En valsad produkt med en tjocklek mindre än 0,2 mm.

Metod för att stelna smält metall till önskad fast form.

Värmebehandling för att helt (glödgning) eller delvis (anlöpning) minska hårdheten som följd av kallbearbetning.

Förkortning för värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem innehållande värmeväxlare. Ibland använt för att definiera marknaden för stationära värmeväxlare.

Material bestående av en metall med tillsats av en eller flera metaller eller andra ämnen.

London Metal Exchange.

Sammanfogning av metaller genom smältning och stelning.

En valsad produkt med en tjocklek mellan 0,2 mm och 6 mm klippt till önskad längd.

Ett metallskikt fogat till annan metall eller legering.

Pulver för användning som insatsmaterial i additiv tillverkning (även kallad 3D-printing).

Shanghai Futures Exchange.

Beläggning av små sprayade till hälften stelnade droppar på ett substrat.

En reaktiv och formbar metallkomposit som kan användas för att producera lödda aluminiumfogar utan att tillsätta flussmedel.

Aluminium som har varm- och/eller kallvalsats till önskad tjocklek.

Insatsmaterial till valsningsprocessen som produceras med hjälp av gjutning.

En applikation där värme överförs från ett medium till ett annat.

Definitioner

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital under den senaste tolvmånadersperioden.

Justerat rörelseresultat dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under den senaste tolvmånadersperioden.

Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten dividerat med justerat rörelseresultat.

Såld volym angivet i ton.

Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Kassaflöde före finansieringsverksamheten exklusive kassaflöde från investeringar utöver underhåll samt förvärv.

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat dividerat med försäljningsvolym.

Intäkter och kostnader av engångskaraktär.

Kassaflöde från löpande verksamhet plus kassaflöde från investeringsverksamhet.

Volym angivet i tusentals ton.

Medelantalet anställda omräknat till heltidstjänster.

Likvida medel och räntebärande fordringar minus räntebärande skulder, inklusive pensioner.

Periodens resultat dividerat med totalt antal aktier.

Resultat före finansnetto och skatt.

Eget kapital dividerat med summa tillgångar.

Summa tillgångar exklusive likvida medel och räntebärande fordringar, minus icke räntebärande skulder.