Kontakt

Ökat fokus på tillväxt och innovation

Strategi

Gränges har en tydlig strategi för tillväxt inom fyra områden: Thermal management, Electrified transportation, New rolled products niches och New materials technology. Genomförandet av strategin supporteras av ett fokus på hållbarhet, innovation, digitalisering och kontinuerliga förbättringar. Tillsammans med Gränges starka företagskultur och engagerade medarbetare kommer detta att stärka Gränges konkurrenskraft och lönsamhet ytterligare samt gör det möjligt för Gränges att uppfylla sitt syfte och löfte.

 

Tillväxtområden:

Gränges är global ledare inom aluminiummaterial för värme växlare till fordons- och HVAC-industrin, vilket fortsatt kommer att vara en viktig del av Gränges framtida tillväxt. Gränges avser att fortsätta bredda erbjudandet till nya slutkundsmarknader genom att använda kunskapen om värmeregleringsapplikationer.

Elektrifieringen av transportindustrin driver en ökad efterfrågan på valsade aluminiumlösningar, som används exempelvis i batterier, och för viktminskning av karosser och chassin. Inom detta område kommer Gränges att fokusera på utvalda möjligheter som passar väl med Gränges kunskap och produktionskapabiliteter.

Gränges expertis och kapabiliteter inom valsat aluminium kan också användas utanför nuvarande huvudsakliga produktområden. Gränges avser att fortsätta expandera och bredda erbjudandet till närliggande produktnischer för valsat aluminium såsom specialförpackningar och tunn aluminiumfolie.

Gränges har djup kunskap om aluminiumteknologi som kan skapa värde utanför aluminiumvalsning. Gränges avser att använda detta inom ny materialteknologi. Ett exempel på detta är affärsenheten Gränges Powder Metallurgy som etablerades 2020 och som fokuserar på aluminiumpulver för additiv tillverkning.Långsiktiga finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: 2021 ökade försäljningsvolymen med 39 procent. Exklusive Gränges Konin ökade försäljningsvolymen med 18 procent, vilket var bättre än den väntade tillväxten om 7 procent på slutkundsmarknaderna. Detta var framför allt drivet av försäljningsvolymen till fordonsindustrin där tillväxten var markant högre än den väntade ökningen i tillverkning av lätta fordon. Turbulenta leverantörskedjor samt anpassningar av lager hos kunderna inom fordonsindustrin påverkade försäljningsvolymer och tillväxttakt.

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent över tid.
 

 

 

Kommentar: 2021 ökade avkastningen på sysselsatt kapital med 1,9 procentenheter till 10,0 procent. Ökningen drevs av ett högre justerat rörelseresultat som delvis motverkades av ökade tillgångar till följd av pågående expansionsinvesteringar. Det justerade rörelseresultatet påverkades negativt det andra halvåret 2021 av högt inflationstryck på driftskostnader som inte fullt ut kompenserades med prishöjningar.

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.
 

 

 

Kommentar: Under 2021 ökade nettoskulden med 351 MSEK till 3 643 MSEK, motsvarande 2,2 gånger justerad EBITDA. Höga metallpriser samt fortsatta expansionsinvesteringar, som ännu inte ger full avkastning, ledde till att relationen mellan nettoskuld och EBITDA överskred 2.

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

 

Kommentar: Styrelsen föreslog en utdelning om 2,25 SEK (1,10) per aktie för räkenskapsåret 2021, vilket motsvarar 40 procent (32) av årets resultat.

Långsiktiga hållbarhetsmål 2025

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk med 13 väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Målen nedan utgör ett urval av de hållbarhetsmål för 2025 som presenteras här ›

Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent.1) Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent.1)

 

 

Kommentar: 2021 uppgick klimatutsläppen per ton till 0,88 ton CO2 e för scope 1+2 respektive 8,4 ton CO2 e för scope 3. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metal-lurgy, minskade scope 1+2-utsläp-pen per ton med 11 procent till 0,73 (0,83) och scope 3 med 3 pro-cent till 9,3 (9,6). De totala klimat-utsläppen per ton (scope 1+2+3) har nu minskat med 19 procent jämfört med basår 2017.

1) Jämfört med basår 2017, omräknat för att inkludera Gränges Konin.

Not: 2017–2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy

100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig. 

 

 

Kommentar: 2021 ökade produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation till 35 procent, vilket motsvarar 43 procent (19) exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. Lokala klimatavtrycksmodeller och -certifikat används nu för produkter tillverkade i Gränges Finspång och Gränges Shanghai.

Not: 2017–2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy

Öka andelen inköpt aluminiumskrot till minst 30 procent av totalt inköpta metaller. 

 

Kommentar: 2021 ökade andelen andelen inköpt aluminiumskrot till 28,5 procent. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy, ökade andelen med 2,5 procentenheter till 25,0 (22,5). Ökningen var ett resultat av utökade inköp av aluminiumskrot i samtliga regioner, främst i Gränges Americas. 

Not: 2017–2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy

Minska Total Recordable Rate till <3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.

 

 

Kommentar: 2021 ökade Total Recordable Rate (TRR) till 6,5 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy, uppgck TRR till 6,9 (5,5). Severity Rate ökade till 139 frånvarodagar per miljon arbetade timmar, vilket motsvarar 101 (109) exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. 

Not: 2017–2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy. 

Alla anläggningar ska vara certifierade enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) Performance Standard och Chain of Custody (CoC) Standard.

 

Kommentar: 2021 erhöll Gränges Finspång certifiering i enlighet med ASI:s CoC Standard, följt av Gränges Shanghai i januari 2022. I samband med CoC Standardcertifieringen erhöll Finspång en fullständig Performance Standardcertifiering, uppdaterad från en tidigare provisorisk status till följd av covid-19. Gränges Shanghai certifierades i enlighet med ASI:s Performance Standard 2019.

Not: 2017–2020 exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.