Kontakt

Ökat fokus på tillväxt och innovation

Strategi

Gränges har en tydlig strategi för tillväxt inom fyra områden: Thermal management, Electrified transportation, New rolled products niches och New materials technology. Genomförandet av strategin supporteras av ett fokus på hållbarhet, innovation, digitalisering och kontinuerliga förbättringar. Tillsammans med Gränges starka företagskultur och engagerade medarbetare kommer detta att stärka Gränges konkurrenskraft och lönsamhet ytterligare samt gör det möjligt för Gränges att uppfylla sitt syfte och löfte.

 

Tillväxtområden:

Gränges är global ledare inom aluminiummaterial för värme växlare till fordons- och HVAC-industrin, vilket fortsatt kommer att vara en viktig del av Gränges framtida tillväxt. Gränges avser att fortsätta bredda erbjudandet till nya slutkundsmarknader genom att använda kunskapen om värmeregleringsapplikationer.

Elektrifieringen av transportindustrin driver en ökad efterfrågan på valsade aluminiumlösningar, som används exempelvis i batterier, och för viktminskning av karosser och chassin. Inom detta område kommer Gränges att fokusera på utvalda möjligheter som passar väl med Gränges kunskap och produktionskapabiliteter.

Gränges expertis och kapabiliteter inom valsat aluminium kan också användas utanför nuvarande huvudsakliga produktområden. Gränges avser att fortsätta expandera och bredda erbjudandet till närliggande produktnischer för valsat aluminium såsom specialförpackningar och tunn aluminiumfolie.

Gränges har djup kunskap om aluminiumteknologi som kan skapa värde utanför aluminiumvalsning. Gränges avser att använda detta inom ny materialteknologi. Ett exempel på detta är affärsenheten Gränges Powder Metallurgy som etablerades 2020 och som fokuserar på aluminiumpulver för additiv tillverkning.Långsiktiga finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: 2020 ökade försäljningsvolymen med 0,9 procent. Exklusive förvärv minskade försäljningsvolymen med 3 procent, vilket var bättre än nedgången om 7 procent på slutmarknaderna. Detta var framför allt drivet av ökade marknadsandelar och den framgångsrika kapacitetsökningen inom HVAC och övrigt.

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent över tid.
 

 

 

Kommentar: 2020 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital med 3,6 procentenheter till 8,1 procent. Detta var drivet av lägre justerat rörelseresultat till följd av ut manande marknadsförutsättningar på grund av covid-19-pandemin, i kombination med ökade anläggningstillgångar från expansionsinvesteringarna.

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.
 

 

 

Kommentar: 2020 minskade nettoskulden med 173 MSEK till 3 292 MSEK. Nettoskuldseffekten från förvärv och expansionsinvesteringar var negativ med 2,6 miljarder SEK under året. Detta motverkades mer än väl av justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten om 1,2 miljarder SEK och tillskottet från företrädesemissionen om 1,7 miljarder SEK. Den 31 december 2020 uppgick nettoskulden till 2,2 gånger justerad EBITDA.1)

1) Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader.

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

 

Kommentar: Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 SEK (–) per aktie för räkenskapsåret 2020, vilket motsvarar 32 procent av resultatet för 2020. Utdelningen för räkenskapsåret 2019 drogs in på grund av covid-19-pandemin och dess potentiella inverkan på Gränges verksamhet och resultat.

Långsiktiga hållbarhetsmål 2025

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk med 13 väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Målen nedan utgör ett urval av de hållbarhetsmål för 2025 som presenteras här ›

Minska Total Recordable Rate till < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar. 

 

 

Kommentar: 2020 ökade Total Recordable Rate till 5,5 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (4,4). Severity Rate förbättrades med 23 procent till 109 (142) till följd av att olyckorna hade mindre allvarliga konsekvenser och ledde till färre frånvarodagar.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi med 25 procent.1) Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller.1)

 

 

Kommentar: 2020 uppgick de totala klimatutsläppen per ton till 10,4 ton CO2e/ton (11,3), en minskning med 8 procent jämfört med 2019 och 18 procent jämfört med basår 2017. Minskningen var framför allt ett resultat av ökade inköp av återvunnet aluminium samt av koldioxidsnålt primäraluminium. Klimatutsläppen per ton från egen verksamhet och inköpt energi ökade med 1 procent jämfört med 2019 och uppgick till 0,83 ton CO2e/ton (0,82), främst till följd av ökad energiintensitet.

1) Jämfört med basår 2017.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Öka andelen kvinnor bland ledande befattningshavare1) till minst 30 procent.

 

 

Kommentar: 2020 ökade andelen kvinnor bland ledande befattningshavare till 21 procent (20) och i den totala personalstyrkan till 15 procent (14).

1) Medarbetare som kvalificerats till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Se till att 100 procent av alla medarbetare årligen utbildas i Gränges uppförandekod.

 

Kommentar: 2020 genomförde 100 procent (99) av alla medarbetare den årliga koncerngemensamma utbildningen i uppförandekoden och 100 procent (100) av alla tjänstemän den årliga utbildningen i antikorruption.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Säkerställa att 100 procent av alla betydande leverantörer1) följer Gränges uppförandekod för leverantörer eller en motsvarande standard.

 

Kommentar: 2020 hade 127 leverantörer, motsvarande 97 procent (99) av inköpsvärdet från betydande leverantörer, åtagit sig att följa uppförandekoden för leverantörer eller hade en motsvarande standard, i linje med Gränges hållbarhetskrav, på plats.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.