Ökat fokus på tillväxt och innovation

Med fokus på att utveckla och stärka den ledande positionen globalt inom värmeväxlarmaterial i aluminium förväntas Gränges nå tillväxt i alla geografiska regioner, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Strategi

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt tekniskt innehåll har Gränges för avsikt att växa snabbare än marknaden, med bibehållen och hållbar lönsamhet. Målet är att Gränges år 2020 ska vara marknadsledande inom värmeväxlarmaterial av valsat aluminium i samtliga regioner.

Strategi 2020

Gränges strategi för 2020 omfattar fyra områden:

Gränges vill leda utvecklingen av värmeväxlarmaterial och avancerade aluminiumlösningar, och vara kundernas förstahandsval.

 

Gränges strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla en god affärsetik och skapa en säker och bra arbetsmiljö.

 

Gränges ska öka produktiviteten, processtabiliteten och energieffektiviteten samt minska spill i verksamheten.

 

Gränges planerar att investera i produktionskapacitet och kapabilitet, samt expandera till närliggande marknader.

 

Långsiktiga finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: 2018 ökade Gränges försäljningsvolymen med 0,5 procent, vilket var en högre tillväxttakt än på slutmarknaderna.

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent.
 

 

 

Kommentar: 2018 minskade avkastningen på sysselsatt kapital med 0,2 procentenheter till 16,5 procent. Det ökade justerade rörelseresultatet motverkades av högre sysselsatt kapital till följd av expansionsinvesteringar i USA.

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.
 

 

 

Kommentar: 2018 ökade nettoskulden med 201 MSEK till 2 494 MSEK, efter en minskning under 2017. Ökningen beror på kapacitetsinvesteringar i USA. Den 31 december 2018 uppgick nettoskulden till 1,8 gånger justerad EBITDA, vilket ligger inom målintervallet.

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

 

Kommentar: Årsstämman 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,20 SEK per aktie för 2018. Det är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år, och motsvarar 35 procent av årets resultat 2018.

Långsiktiga hållbarhetsmål 2025

2018 implementerade Gränges ett nytt koncerngemensamt hållbarhetsramverk med tolv väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025.

Minska antalet registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (Total Recordable Rate) till 3,0.
 

 

 

Kommentar: 2018 minskade Total Recordable Rate med 22 procent jämfört med 2017 och uppgick till 6,1 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (7,8).

Minska direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi per ton produkt med 25 procent.*

 

 

Kommentar: 2018 minskade direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi med 6 procent jämfört med 2017, drivet av förbättrad energiintensitet och av en lägre andel elektricitet producerad från fossila energikällor.

*Jämfört med basår 2017.

Uppnå 100 procent årligt deltagande i Gränges uppförandekodsutbildning.

 

Kommentar: 2018 genomförde Gränges för första gången en koncerngemensam onlineutbildning i uppförandekoden. Totalt sett slutförde 99 procent av alla medarbetare utbildningen under året.

Säkerställa att 100 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer* täcks av ett åtagande att följa Gränges uppförandekod för leverantörer, alternativt en motsvarande standard.

 

Kommentar: 2018 implementerade Gränges en uppdaterad uppförandekod för leverantörer bland sina betydande leverantörer. Totalt har 137 leverantörer – vilket motsvarar 98 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer – skrivit på uppförandekoden för leverantörer alternativt bedömts ha motsvarande standarder.


*Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Öka andelen kvinnor bland ledande befattningshavare* till minst 30 procent.

 

 

Kommentar: 2018 uppgick andelen kvinnor bland ledande befattningshavare till 20 procent, oförändrat från 2017.

*Medarbetare som kvalificeras till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).