Kontakt

Ökat fokus på tillväxt och innovation

Med fokus på att utveckla och stärka den ledande positionen globalt inom värmeväxlarmaterial i aluminium förväntas Gränges nå tillväxt i alla geografiska regioner, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Strategi

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt tekniskt innehåll har Gränges för avsikt att växa snabbare än marknaden, med bibehållen och hållbar lönsamhet. Målet är att Gränges år 2020 ska vara marknadsledande inom värmeväxlarmaterial av valsat aluminium i samtliga regioner.

Strategi 2020

Gränges strategi för 2020 omfattar fyra områden:

Gränges vill leda utvecklingen av värmeväxlarmaterial och avancerade aluminiumlösningar, och vara kundernas förstahandsval.

 

Gränges strävar efter att utveckla hållbara produkter, minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla en god affärsetik samt skapa en säker och bra arbetsmiljö.

 

Gränges ska öka produktiviteten, processtabiliteten och energieffektiviteten samt minska avfall i verksamheten.

 

Gränges planerar att investera i produktionskapacitet och kapabilitet, samt expandera till närliggande marknader.

 

Långsiktiga finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: 2020 ökade försäljningsvolymen med 0,9 procent. Exklusive förvärv minskade försäljningsvolymen med 3 procent, vilket var bättre än nedgången om 7 procent på slutmarknaderna. Detta var framför allt drivet av ökade marknadsandelar och den framgångsrika kapacitetsökningen inom HVAC och övrigt.

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent över tid.
 

 

 

Kommentar: 2020 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital med 3,6 procentenheter till 8,1 procent. Detta var drivet av lägre justerat rörelseresultat till följd av ut manande marknadsförutsättningar på grund av covid-19-pandemin, i kombination med ökade anläggningstillgångar från expansionsinvesteringarna.

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.
 

 

 

Kommentar: 2020 minskade nettoskulden med 173 MSEK till 3 292 MSEK. Nettoskuldseffekten från förvärv och expansionsinvesteringar var negativ med 2,6 miljarder SEK under året. Detta motverkades mer än väl av justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten om 1,2 miljarder SEK och tillskottet från företrädesemissionen om 1,7 miljarder SEK. Den 31 december 2020 uppgick nettoskulden till 2,2 gånger justerad EBITDA.1)

1) Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader.

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

 

Kommentar: Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 SEK (–) per aktie för räkenskapsåret 2020, vilket motsvarar 32 procent av resultatet för 2020. Utdelningen för räkenskapsåret 2019 drogs in på grund av covid-19-pandemin och dess potentiella inverkan på Gränges verksamhet och resultat.

Långsiktiga hållbarhetsmål 2025

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk med tolv väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Målen nedan utgör ett urval av de hållbarhetsmål för 2025 som presenteras här ›

Minska Total Recordable Rate till < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar. 

 

 

Kommentar: 2020 ökade Total Recordable Rate till 5,5 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (4,4). Severity Rate förbättrades med 23 procent till 109 (142) till följd av att olyckorna hade mindre allvarliga konsekvenser och ledde till färre frånvarodagar.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi med 25 procent.1) Minska klimatutsläpp per ton från inköpta material och tjänster.1)

 

 

Kommentar: 2020 uppgick de totala klimatutsläppen per ton till 10,4 ton CO2e/ton (11,3), en minskning med 8 procent jämfört med 2019 och 18 procent jämfört med basår 2017. Minskningen var framför allt ett resultat av ökade inköp av återvunnet aluminium samt av koldioxidsnålt primäraluminium. Klimatutsläppen per ton från egen verksamhet och inköpt energi ökade med 1 procent jämfört med 2019 och uppgick till 0,83 ton CO2e/ton (0,82), främst till följd av ökad energiintensitet.

1) Jämfört med basår 2017.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Öka andelen kvinnor bland ledande befattningshavare1) till minst 30 procent.

 

 

Kommentar: 2020 ökade andelen kvinnor bland ledande befattningshavare till 21 procent (20) och i den totala personalstyrkan till 15 procent (14).

1) Medarbetare som kvalificerats till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Se till att 100 procent av alla medarbetare årligen utbildas i Gränges uppförandekod.

 

Kommentar: 2020 genomförde 100 procent (99) av alla medarbetare den årliga koncerngemensamma utbildningen i uppförandekoden och 100 procent (100) av alla tjänstemän den årliga utbildningen i antikorruption.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Säkerställa att 100 procent av alla betydande leverantörer1) följer Gränges uppförandekod för leverantörer eller en motsvarande standard.

 

Kommentar: 2020 hade 127 leverantörer, motsvarande 97 procent (99) av inköpsvärdet från betydande leverantörer, åtagit sig att följa uppförandekoden för leverantörer eller hade en motsvarande standard, i linje med Gränges hållbarhetskrav, på plats.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Siffrorna exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.