Kontakt

Ökat fokus på tillväxt och innovation

Med fokus på att utveckla och stärka den ledande positionen globalt inom värmeväxlarmaterial i aluminium förväntas Gränges nå tillväxt i alla geografiska regioner, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Strategi

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt tekniskt innehåll har Gränges för avsikt att växa snabbare än marknaden, med bibehållen och hållbar lönsamhet. Målet är att Gränges år 2020 ska vara marknadsledande inom värmeväxlarmaterial av valsat aluminium i samtliga regioner.

Strategi 2020

Gränges strategi för 2020 omfattar fyra områden:

Gränges vill leda utvecklingen av värmeväxlarmaterial och avancerade aluminiumlösningar, och vara kundernas förstahandsval.

 

Gränges strävar efter att utveckla hållbara produkter, minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla en god affärsetik samt skapa en säker och bra arbetsmiljö.

 

Gränges ska öka produktiviteten, processtabiliteten och energieffektiviteten samt minska avfall i verksamheten.

 

Gränges planerar att investera i produktionskapacitet och kapabilitet, samt expandera till närliggande marknader.

 

Långsiktiga finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: Under 2019 minskade försäljningsvolymen med 7,4 procent, vilket var något mer än nedgången på slutmarknaderna, främst beroende på lagerreduktioner i leverantörskedjan.

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent.
 

 

 

Kommentar: Under 2019 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital med 4,8 procentenheter till 11,7 procent, huvudsakligen beroende på högre sysselsatt kapital till följd av expansionsinvesteringar i USA och Sverige.

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.
 

 

 

Kommentar: Under 2019 ökade nettoskulden med ytterligare 971 MSEK till 3 465 MSEK. Ökningen beror på expansionsinvesteringar i USA och Sverige. Den 31 december 2019 uppgick nettoskulden till 2,6 gånger justerad EBITDA (2,5 exklusive IFRS 16 leasingskulder).

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

Gränges beslutade att dra tillbaka utdelningsförslaget
Gränges styrelse beslutade, och kommunicerade, i mars att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 3,40 SEK per aktie. Styrelsens beslut fattades mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat. Att dra tillbaka utdelningsförslaget ger också styrelsen möjlighet att utvärdera och potentiellt minska storleken på den tidigare aviserade nyemissionen vars syfte är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin och framtida tillväxtinvesteringar.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 588 580 143 kronor överförs till fullo i ny räkning. 

Långsiktiga hållbarhetsmål 2025

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk med tolv väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Målen nedan utgör ett urval av de hållbarhetsmål för 2025 som presenteras här ›

Minska Total Recordable Rate till < 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar. 

 

 

Kommentar: Under 2019 minskade Total Recordable Rate med 28 procent och uppgick till 4,4 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (6,1), drivet av ett framgångsrikt program för beteendebaserad säkerhet.

Minska klimatutsläpp från egen verksamhet och inköpt energi med 25 procent per ton.1) Minska klimatutsläpp från inköpta material och tjänster per ton.1)

 

 

Kommentar: 2019 minskade de totala klimatutsläppen per ton med 6 procent och uppgick till 11,3 ton CO2e per ton (12,0), främst drivet av utsläppsminskningar från inköpta material och tjänster som ett resultat av en högre andel inköpt återvunnet aluminium. Klimatutsläppen från egen verksamhet och inköpt energi ökade med 8 procent jämfört med 2017 och uppgick till 0,82 ton CO2e per ton (0,76), som ett resultat av högre energiintensitet främst till följd av lägre produktionsvolymer.

1) Jämfört med basår 2017.

Se till att 100 procent av alla medarbetare årligen utbildas i Gränges uppförandekod.

 

Kommentar: 2019 genomförde 99 procent (99) av alla medarbetare den årliga webbaserade utbildningen i uppförandekoden.

Säkerställa att 100 procent av alla betydande leverantörer1) följer Gränges uppförandekod för leverantörer eller en motsvarande standard.

 

Kommentar: 2019 undertecknade 154 betydande leverantörer – motsvarande 99 procent (98) av inköpsvärdet från betydande leverantörer – uppförandekoden för leverantörer alternativt bedömdes ha motsvarande standarder som är i linje med Gränges hållbarhetskrav.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Öka andelen kvinnor bland ledande befattningshavare1) till minst 30 procent.

 

 

Kommentar: 2019 var andelen kvinnor bland ledande befattningshavare oförändrad och uppgick till 20 procent (20).

1) Medarbetare som kvalificerats till att delta i Gränges långsiktiga incitamentsprogram (LTI).