Kontakt

Hållbara inköp och återvinning

Gränges plan för hållbara inköp och återvinning fokuserar på att säkerställa inköp av grön energi och gröna metaller, ökad återvinning samt ansvarsfulla inköp. Stort fokus ligger på att investera i partnerskap med kunder och leverantörer, i nya tekniska lösningar och omsmältning, såväl som i ökade inköp av förnybar el.

210 kton

inköpt återvunnet aluminium 

42%

andel inköpt återvunnet aluminium

Alla anläggningar

certifierade enligt ASI:s hållbarhetsstandarder

100%

åtagande av Gränges leverantörskod

Gränges mål för 2030 är att nå en volym om 500 kton återvunnet aluminium år 2030, vilket motsvarar en tiodubblad volym jämfört med basåret 2017. Under 2023 nådde Gränges den högsta återvinningsvolymen någonsin, 210 kton, det vill säga mer än 4,5 gånger basåret 2017. Detta motsvarar en andel på 42 procent av de totala inköpta metallerna, en ökning med 8,9 procentenheter jämfört med föregående år.

Gränges köper in material som har använts i tillverkningsprocesser (s.k. pre-consumer) från kunder och återvinningsföretag samt material från använda produkter (s.k. post-consumer) från återvinningsföretag. Bolaget återanvänder även bearbetat aluminium från den egna verksamheten. Nyckelfaktorer för att säkra ökade volymer av återvunnet aluminium innefattar samarbete med återvinningsföretag samt att bygga cirkulära affärsmodeller och partnerskap med leverantörer och kunder.

En viktig drivkraft för ett lägre klimatavtryck är, utöver återvinning, att utöka inköpen av primäraluminium med lågt klimatavtryck. Gränges är beroende av att sektorn för primäraluminium övergår till tillverkning och produkter som har lågt klimatavtryck. Tillgången varierar, beroende på geografiska förhållanden och tillgång på förnybar energi. Gränges använder främst primäraluminium med lågt klimatavtryck, både i form av tackor och valsgöt, i sina europeiska anläggningar. En viktig framgång under 2023 var fullbordandet av ett joint venture med Shandong Innovation Group (SIG), som kommer att säkra tillgången till primäraluminium med lågt klimatavtryck i Gränges produktionsanläggning i Shanghai. Investeringen förväntas väsentligt minska företagets klimatavtryck över tid.

Främja en ansvarsfull leverantörskedja

Med en global leverantörsbas på mer än 3 500 leverantörer har Gränges en indirekt påverkan på både miljömässig och social hållbarhet i samhället. Gränges arbetar för att minska hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan genom att samarbeta med leverantörerna för att förbättra deras hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrisker i leverantörskedjan

Utvinning och gruvdrift medför risk för brott mot mänskliga rättigheter, huvudsakligen relaterat till lokalbefolkningars rättigheter, men också till barn- och tvångsarbete. Vidare har förlust av biologisk mångfald, läckage och utsläpp till luft identifierats som negativ miljöpåverkan för Gränges. Dessutom är raffinering och elektrolys energi- och vattenintensiva processer. För att minska riskerna i leverantörskedjan har Gränges tydliga förväntningar på sina leverantörer avseende hållbarhet och följer upp deras arbete genom sin due diligence-process.

Nytt program för ansvarsfulla inköp

Under 2023 uppdaterade Gränges sitt program för ansvarsfulla inköp, vilket kommer att implementeras under 2024. Uppdateringar inkluderar en förhandskontroll och screening av hållbarhetsrisker för alla nya potentiella leverantörer och en utökad onboarding vilken inkluderar utbildning.  Kategoriseringen av leverantörsrisker kommer att baseras på både hållbarhetsrisker och påverkan på affärsverksamheten (mätt som årliga kostnader), och uppföljningen kommer antingen att inkludera tredjepartsgranskningar som utförs på plats eller evidensbaserade skrivbordsutvärderingar. Som en del av det nya programmet har Gränges ett mål att till 2030 ha 100 procent hållbara leverantörer. Detta mäts som andelen av inköpsvärdet från aktiva leverantörer som har godkänts som hållbara i Gränges process för ansvarsfulla inköp.

Gränges process för ansvarsfulla inköp

1. Förhandskontroll och screening av risker
Potentiella leverantörsspecifika hållbarhetsrisker identifieras utifrån miljömässiga och sociala risker samt korruptionsrisker kopplade till leverantörens ursprungsland och bransch. Den riskbedömningsmodell som används verifieras av en tredje part.

2. Onboarding av leverantörer
Leverantören undertecknar företagets uppförandekod för leverantörer eller har en motsvarande standard på plats, som en del av onboardingen av nya leverantörer. Hållbarhetsutbildningar genomförs med leverantörer i kategorin medel till höga hållbarhetsrisker, för att öka deras medvetenhet och förbättra deras hållbarhetsarbete.

3. Hållbarhetsutvärderingar
Leverantörer genomgår inspektion av tredje part eller skrivbordsbaserade utvärderingar genomförda av tredje part, för att ytterligare lämna information om hur väl de presterar inom hållbarhet – beroende på leverantörernas påverkan på affärsverksamheten och hållbarhetsrisker. Råvarumäklare kommer att utvärderas med hjälp av ett frågeformulär för självutvärdering.

4. Analys och korrigerande åtgärder
Om det under en hållbarhetsutvärdering noteras att en leverantör brutit mot de hållbarhetsprinciper som framgår i Gränges uppförandekod för leverantörer, kontaktas leverantören och noterade avvikelser och korrigerande åtgärder gås igenom.

5. Kontinuerlig utveckling
Hållbarhetsrankingar är integrerade i lokala processer och verktyg för leverantörsgranskningar, så som styrkort och diskussioner med leverantörer. Utbildningar erbjuds där behov finns, för att ge stöd till leverantörer och hjälpa dem att förbättra sig.

6. Nya utvärderingar och granskningar
Leverantörernas hållbarhetsrisker och påverkan på affärsverksamheten ses över årligen. Återinspektion görs minst vart tredje år. Skrivbordsbaserade uppföljningar baseras på poängen som leverantörerna får vid utvärderingen, och genomförs åtminstone vart tredje år.