Kontakt

Inköp som gör skillnad

En effektiv och hållbar leverantörskedja är grundläggande för företagets långsiktiga framgång. För att ta hand om den sociala och miljömässiga påverkan på leverantörskedjan har Gränges rutiner och riktlinjer för inköp av metaller och andra material och tjänster.

En av de fyra grundpelarna i Gränges 2020-strategi är att ”skapa värde genom hållbarhet”. Det innebär att företaget strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan, följa en etisk affärspraxis och tillhandahålla en säker och bra arbetsmiljö. Gränges ramverk för hållbarhet har i sin tur fem pelare, varav ansvarsfulla och hållbara inköp är en.

Under 2018 reviderade Gränges globala inköpsavdelning den uppförandekod för leverantörer där hållbarhetskraven listas. Det uppdaterade dokumentet håller på att skickas ut till alla större leverantörer (leverantörer med ett inköpsvärde som överstiger fem miljoner kronor). Genom att signera Gränges uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct), förbinder sig leverantören att följa företagets hållbarhetsprinciper, inklusive de tio principerna i FN:s ramverk Global Compact.

– Vi har ett globalt ansvar för att se till att våra leverantörer håller en hög standard för hållbarhet, och det gör vi genom att sätta upp stränga kriterier i våra avtal med leverantörer och Gränges arbetar för att skapa värde för sina intressenter genom hela värdekedjan från gruvorna där bauxiten utvinns fram till användare av valsade aluminiumprodukter. partner, säger Mikael Lyhykäinen, direktör för Procurement and Supply Chain Gränges Europe, och deklarerar:
– Det är viktigt för Gränges och för mig som person – och säkert för alla andra också – att vårt företag följer lagar och förordningar, att allt material på våra produktionsanläggningar har framställts på ett tillförlitligt och hållbart sätt och att vi aldrig bidrar till ett dåligt beteende.

Gränges kunder gör gärna egna utvärderingar av sina leverantörer, så även där finns ett åtagande. Gränges har skyldighet att följa alla sina kunders uppförandekoder.

– En del tror att det alltid är priset som avgör vårt val av leverantör. Men det stämmer naturligtvis inte. Innan vi knyter en leverantör till oss gör vi en noggrann utvärdering av företagets miljöpåverkan, arbetsförhållanden, transparens, etik och liknande, säger Mikeal Lyhykäinen.

Även leverantörernas underleverantörer måste följa reglerna i Supplier Code of Conduct. Eftersom metaller ofta köps in via mellanhänder kan det vara svårt att spåra leverantörskedjan bakåt ända till början av tillverkningsprocessen. Just nu förs diskussioner internt om hur långt man ska kunna spåra.

Mikael Lyhykäinen ansvarar för de europeiska leverantörerna. Hans motsvarighet i Kina är XiQiao Zhou och i USA Joe Smith. Trion träffas regelbundet för att diskutera möjliga förbättringar och olika sätt att utveckla arbetet. XiQiao Zhou berättar att inköpsavdelningen på Gränges gör sitt bästa för att påverka leverantörskedjan med hjälp av uppförandekoden, revisioner, leverantörsurval och utvärderingskriterier. – Det kan vara en utmaning att se till att alla partner inom kedjan följer våra kriterier till punkt och pricka i praktiken, men det här är åtminstone rätt riktning att gå i, säger han.

Joe Smith förklarar att leverantörer som vägrar skriva under uppförandekoden får genomgå ett speciellt internt förfarande. – Leverantören måste ha en motsvarande uppsättning regler och måste godkännas av vårt regionala juridiska råd, säger Joe Smith. För att säkerställa att leverantörerna följer Supplier Code of Conduct och agerar på ett hållbart sätt genomför Gränges regelbundna revisioner.

Det pågår också diskussioner om att låta en oberoende tredje part genomföra revisionerna. Om det framkommer att en leverantör inte håller måttet och inte har tillräckliga kvalitetssystem på plats måste ytterligare revisioner utföras hos leverantören.

– Men under 2018 behövde vi inte göra några extra revisioner, säger Joe Smith.

Det är viktigt för Gränges – och säkert för oss alla – att allt material som används på våra anläggningar har framställts på ett tillförlitligt och hållbart sätt.
- Mikael Lyhykäinen, direktör för Procurement and Supply Chain Gränges Europé