2021

Års- och hållbarhets- redovisning 2021

2021 i korthet

2021 i korhet

Försäljningsvolym

0 kton

Nettoomsättning

0 mrd SEK

Justerat rörelseresultat

0 MSEK

Klimatutsläpp per ton (scope 1+2)

0 ton CO2e/ton

Klimatutsläpp per ton (scope 3)

0 ton CO2e/ton

Andel inköpt aluminiumskrot

0 %

VD-kommentar

VD-kommentar

Ett år av återhämtning och framtidsinvesteringar

Tätt samarbete med kunder och leverantörer. Snabba åtgärder vid dramatiska svängningar i efterfrågan, utmaningar i leverantörskedjan och kostnadsökningar. Innovation. Teamwork. Ett bra bidrag från Gränges Konin. Allt detta hjälpte till att göra 2021 till ett år med stark återhämtning samt rekordvolymer och vår bästa vinst någonsin, trots en utmanande omvärld. När det gäller hållbarhet gjorde vi goda framsteg mot våra mycket ambitiösa mål. Vi fortsatte också att investera i kapacitet, produktivitet och framtida tillväxt. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit, men vi är inte nöjda. Vi har vidtagit åtgärder för att öka tillväxt och lönsamhet under 2022. Samtidigt tar vi fram en plan för framtiden.

Läs mer

Mål

Långsiktiga mål

HÅLLBARHET

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk med 13 väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Målen nedan utgör ett urval av hållbarhetsmålen för 2025.

Utsläpp och klimatpåverkan

Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent. Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent.

Hållbar produktprestanda

100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformationtillgänglig.

Inköpt aluminiumskrot

Öka andelen inköpt aluminiumskrot till minst 30 procent av totalt inköpta metaller.

Säkerhet på arbetsplatsen

Minska Total Recordable Rate till <3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar.

Ansvarsfulla inköp och ansvarsfull produktion

Alla anläggningar ska vara certifierade enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) Performance Standard och Chain of Custody (CoC) Standard.

FINANSIELLA

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger justerad EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Tillväxt

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutkundsmarknader.

Avkastning på sysselsatt kapital

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent över tid.

Kapitalstruktur

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.

Utdelningspolicy

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn tillbolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

Det här är Gränges

Det här är Gränges

Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som förbättrar effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat branschen i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer.

Strategi
Produktområden
Global närvaro
Aluminium
Värdekedjan

STRATEGI

Gränges syfte är att utveckla lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Gränges starka företagskultur och engagerade medarbetare vägleder, tillsammans med fyra drivkrafter, arbetet med att stärka Gränges konkurrenskraft och uppfylla strategin och de långsiktiga affärsmålen. Tillväxt är en central del i Gränges strategi och ambitionen är att stärka Gränges position och växa på huvudmarknaderna samt expandera till närliggande och nya områden för aluminiumteknik, både organiskt och genom förvärv.

SYFTE OCH LÖFTE

Gränges syfte är att utveckla lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Bolagets löfte är att använda kompetens, flexibilitet och snabbhet för att möta dagens och morgondagens behov. Gränges strävar efter att ständigt utvecklas och bli mer konkurrenskraftigt när det gäller att tillgodose kundernas behov och bidra till nytta för samhället i stort.

MÄNNISKOR GÖR SKILLNADEN

Medarbetarna och företagskulturen utgör grunden för Gränges verksamhet. Det sätt som Gränges engagerade medarbetare agerar på i det dagliga arbetet är avgörande för Gränges framgång.

PRODUKTOMRÅDEN

Gränges produkter används i några av världens mest krävande applikationer. Produkternas egenskaper, till exempel den låga vikten och återvinningsbarheten, bidrar till omställningen till en mer hållbar ekonomi.

ASIEN

Gränges har en ledande position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium i Asien. Kina är huvudmarknad och andra viktiga marknader är Indien, Thailand, Sydkorea och Japan. 2021 svarade fordonsindustrin för 85 procent (86) av Gränges försäljning i Asien.

EUROPA

Gränges har en stark position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium i Europa. Tjeckien, Sverige, Tyskland och Polen är de största marknaderna. 2021 svarade fordonsindustrin för 51 procent (74) av Gränges försäljning i Europa. Förvärvet av Gränges Konin 2020 har skapat en väsentligt utökad och mer diversifierad närvaro för Gränges i Europa samt minskat beroendet av fordonsmarknaden och globala kunder.

NORD- OCH SYDAMERIKA

Gränges har en ledande position inom valsade aluminiumprodukter för HVAC och är den näst största leverantören av valsat aluminium för lödda värmeväxlare till fordonsindustrin. Bolaget har även ledande positioner på nischmarknader, som exempelvis transformatorer och livsmedelsförpackningar. USA och Mexiko är Gränges huvudmarknader. 2021 svarade HVAC och övrigt för 80 procent (81) av Gränges försäljning i Nord- och Sydamerika, och fordonsindustrin för 20 procent (19).

ALUMINIUM - DEN GRÖNA METALLEN
  • • Lätt och starkt
  • • Energisparande och återvinningsbart i oändlighet
  • • Korrosionsbeständigt och tåligt
  • • Mångsidigt och kan användas i olika applikationer
  • • Ogenomträngligt för ljus och lukt

Aluminiumets unika egenskaper stödjer omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi. Gränges strävar efter att utnyttja dessa unika egenskaper för att utforma och tillverka hållbara produkter som har en låg klimatpåverkan, är cirkulära, resurseffektiva samt ansvarsfullt inköpta och producerade. Detta kan förbättra kunders och slutanvändares hållbarhetsprestanda, både ur ett verksamhets- och produktperspektiv. Bolagets produkter används till exempel för att producera lätta fordon, energieffektiva byggnader och resurseffektiva förpackningar, vilka alla är viktiga framtida tillämpningsområden.

TILLVERKNING AV PRIMÄRALUMINIUM

Utvinning, raffinering och elektrolys av primäraluminium: Bauxit utvinns i gruvor och raffineras till ren aluminiumoxid. Metalliskt aluminium utvinns från aluminiumoxiden genom en elektrolytisk process (s.k. smelting). Gränges köper in primäraluminium från råvarumäklare och direkt från smältverk

ALUMINIUMÅTERVINNING

Återföring, sortering och återvinning av aluminium: Aluminiumskrot samlas in och sorteras. Effektiva system är viktiga för att bibehålla värdet av legeringarna. Gränges köper in aluminiumskrot från kunder och återvinningsföretag och strävar efter att återcirkulera allt processkrot från den egna produktionen. Uttjänta produkter köps också in, vilket ger ett mycket positivt bidrag till en cirkulär värdekedja för aluminium.

TILLVERKNING AV HALVFABRIKAT

Omsmältning och gjutning, valsning och skärning: Gränges skapar kundanpassade legeringar genom att addera andra metaller till det smälta aluminiumet i en omsmältningsprocess. De smälta legeringarna stelnar till valsgöt i en gjutningsprocess, och dessa aluminiumgöt omvandlas till band och plåtar i valsnings- och skärningsprocessen.

PRODUKTTILLVERKNING

Kunder använder band och plåtar från Gränges för att producera olika produkter med förbättrad effektivitet och hållbarhetsprestanda i olika applikationer, vilket inkluderar värmeväxlare i fordon, stationära värmeväxlare (HVAC) och specialförpackningar.

PRODUKTANVÄNDNING

Slutanvändare använder applikationer som innehåller material från Gränges. Vanliga användningsområden är fordon, system för värme, ventilation och luft- konditionering i byggnader, specialförpackningar samt aluminiumfolie för livsmedelsförpackningar.

Hållbarhet

Hållbarhet

STORT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Genom att bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt stärker Gränges sin långsiktiga konkurrenskraft och skapar ekonomiskt och operationellt värde för företaget och dess intressenter. Hållbart affärsvärde uppnås genom att minska oönskad påverkan av företagets verksamhet och samtidigt öka de positiva bidrag och möjligheter som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten och värdekedjan.

Gränges ska bekämpa klimatförändringar och minska klimatpåverkan från sin affärsverksamhet och längs värdekedjan. Hantering av klimatfrågan löper därför genom hela företagets hållbarhetsramverk och värdekedja.

Läs mer om klimatstrategin och resultaten för 2021 här >

Gränges ska utveckla och sälja produkter och lösningar som kan förbättra kunders och produkters hållbarhetsprestanda samt bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt till aluminium i branschen. Ett hållbart aluminiumerbjudande har låg klimatpåverkan, är cirkulärt och resurs- effektivt samt ansvarsfullt inköpt och tillverkat.

Läs mer om hållbar innovation och försäljning och resultaten för 2021 här >

Gränges ska främja att verksamheten i leverantörskedjan bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och att hållbarhetskriterier integreras i inköpsavtal och partnerskap. Inköp hanteras i huvudsak av de lokala inköpsfunktionerna och generellt sett finns leverantörsbasen geografiskt nära respektive marknad.

Läs mer om ansvarsfulla och hållbara inköp och resultaten för 2021 här >

Gränges ska öka produktiviteten och genomdriva kontinuerliga verksamhetsförbättringar för att förbättra material- och energieffektivitet samt minska utsläppen till luft och vatten, och samtidigt erbjuda en säker och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Härigenom minskar Gränges den negativa påverkan från sin affärsverksamhet och tillverkning.

Läs mer om resurseffektiv verksamhet och resultaten för 2021 här >

Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, strävar Gränges efter att erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra till att utveckla en högpresterande organisation. 2021 hade Gränges i genomsnitt 2 648 medarbetare (1 647), varav 13 procent var kvinnor.

Läs mer om jämlika och högpresterande team och resultaten för 2021 här >

Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Gränges accepterar aldrig korruption och kommer alltid att agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller oetiskt beteende upptäcks.

Läs mer om god affärsetik och resultaten för 2021 här >

Case

Ett urval av händelser och framsteg inom Gränges under 2021.

I september 2021 emitterade Gränges framgångsrikt en femårig icke-säkerställd hållbarhetslänkad obligation om 600 MSEK under bolagets uppdaterade MTN-program. Den nya obligationen förfaller 2026. Gränges har kopplat den hållbarhetslänkade obligationen till utfallet av tre definierade hållbarhetsmål (s.k. SPT:er), som alla spelar en central roll i Gränges hållbarhetsstrategi:

SPT 1: Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent 2025 jämfört med 2017, mätt i ton CO2e/ton. 

SPT 2: Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent 2025 jämfört med 2017, mätt i ton CO2e/ton. 

SPT 3: Minst 30 procent av totalt inköpta metaller ska bestå av aluminiumskrot 2025. 

Gränges Konin är en producent av valsade produkter tillverkade av aluminiumlegeringar för olika applikationer och har en stark marknadsposition inom förpacknings- och fordonsindustrin samt anläggnings- och byggbranschen. Gränges Konin genomför specialiserade forsknings- och innovationsprojekt för dessa marknader. Gränges Konins R&I-center har ett välutrustat laboratorium med högt kvalificerade specialister för utveckling av nya material. Sedan förvärvet samarbetar Gränges Konin med övriga forsknings- och innovationscenter inom Gränges för att nå koncernens hållbarhetsmål, utbyta kunskap samt etablera nya gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. 

Huvudsakliga R&I-projekt

Under senare år har Gränges Konin ökat sin produktion av plåt till förpackningsindustrin och byggbranschen och utvecklat nya aluminium-magnesiumlegeringar. Flera projekt har delfinansierats av EU. Exempel på projekt:

  • Utveckling av teknik för produktion av öppna och slutna formprofiler baserade på legeringar från enbart återvunna bildelar av aluminium.
  • Implementering av innovativ teknik för produktion av plåtar och band av aluminiumlegeringar med högt magnesiuminnehåll som är avsedda för utskärnings-delar i bilkarosser och byggelement. 
  • Utveckling och implementering av produktionsteknik för en innovativ aluminiumlegering avsedd för produktion av högtrycksresistent förslutning inom förpackningsindustrin.
  • Utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga material som är baserade på en stor andel återvunnet innehåll.

2021 inledde Gränges och aluminium-och energibolaget Hydro ett samarbete för att tillhandahålla koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumerbjudanden till fordonsmarknaden. Genom partnerskapet köper Gränges koldioxidsnålt primäraluminium från Hydro. En ökad användning av aluminium i transportapplikationer minskar fordonets vikt, energiförbrukning och klimatavtryck såväl som elfordonens räckvidd vid körning. Det bidrar också till förbättrad resurseffektivitet i produkttillverkningen. Gränges och Hydro är båda engagerade i att flytta fram gränserna för koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumprodukter och därigenom stödja fordonsindustrin till att bli mer hållbar. 

För att främja ansvarsfull produktion, inköp och förvaltning av aluminium inom aluminiumbranschen är Gränges medlem i Aluminum Stewardship Initiative (ASI), vilken är en global ideell intresseorganisation som arbetar med globala standarder för att maximera bidraget av aluminium till ett hållbart samhälle. ASI erbjuder två oberoende certifieringsstandarder: Performance Standard och Chain of Custody (CoC) Standard, och Gränges mål är att alla produktionsanläggningar senast 2025 ska ha sådana ASI-certifieringar på plats.

2021 hade Gränges erhållit två Performance Standard-certifieringar (Shanghai och Finspång) och en CoC Standard-certifiering (Finspång) och i januari 2022 erhöll också Gränges Shanghai certifiering i enlighet med CoC Standard.

CoC Standard ligger till grund för att sälja ASI-certifierat aluminium, vilket säkerställer att Gränges produkter är an-svarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukten. Gränges använder ASI-certifieringarna för att försäkra kunder och andra affärspartners att Gränges är fast besluten att möta deras ökade krav och efterfrågan på hållbart aluminium. 

2021 implementerade Gränges anläggning i Huntingdon ett digitalt verktyg med målsättningen att maximera användningen av utrustningen för att öka volymer till en lägre kostnad. Verktyget optimerar bredder, och ökar på så sätt metallåtervinningen. Verktyget sammanställer hundratals olika ordrar och matchar automatiskt liknande specifikationer. Algoritmen bestämmer hur många band för liknande ordrar som ska produceras för att tillgodose dem, baserat på vissa specifikationer.

I Finspång har ett AI-baserat verktyg utvecklats och implementerats för att förutse energiförbrukningen i anläggningens två syrgasförbränningsugnar, där aluminium smälts genom förbränning med hjälp av propan och syre som bränsle. Användningen av fossila bränslen i ugnarna är den främsta interna orsaken till koldioxidutsläpp, och Gränges Finspång har satt som mål att minska energiförbrukningen i dessa ugnar. Verktyget kommer att kunna ge operatören förslag på optimerade inställningar för att erhålla högsta möjliga energieffektivitet.

Verktyget ska simulera energiförbrukningen i var och en av de två syrgasförbränningsugnarna med hjälp av en maskininlärningsalgoritm som har matats med historiska 

data från smältugnar för att förutse energieffektiviteten baserat på faktorer såsom vikt, skrottyper, ugnstemperaturer, lucköppningstider samt övrig sensordata. Simuleringsverktyget används för att kvantifiera hur respektive parameter påverkar energieffektiviteten. Det kommer att förutse energiförbrukningen men också ge återkoppling på de viktigaste faktorerna, det vill säga vilken parameterjustering som skulle ge den största energibesparingen.

En av de främsta fördelarna med maskininlärning är att modellen förbättras med tiden, allt eftersom den lär sig från datan – ju mer data, desto bättre blir modellen. En traditionell regelbaserad modell skulle inte lära och anpassa sig över tid på samma sätt. 

En viktig hörnsten i alla affärsstrategier är att ha kännedom om produkternas lönsamhet. Gränges Americas har utvecklat ett verktyg för marginalberäkning för att få insikt i lönsamheten på specifika nivåer. Detta datadrivna verktyg möjliggör prisoptimering per produkt och ger bättre svarstider för nya kundspecifikationer. Det uppdateras månadsvis och kombinerar 20 olika datakällor i en gemensam modell för att ge den mest korrekta lönsamhetsinformationen. Verktyget har varit en viktig faktor både när det gäller att öka förståelsen för verksamheten och hur produkter ska lanseras. 

2021 utökade Gränges Americas sina återvinningsprogram för cirkulära flöden, med lokala folie- och HVAC-kunder. I dessa program återförs kundernas processkrot från tillverkningen och smälts om till legeringar som säljs tillbaka till samma kund. Materialet transporteras antingen tillbaka av Gränges eller av ett annat återvinnings- eller fraktföretag. Att ersätta volymer av primäraluminium med aluminiumskrot har en tydlig positiv effekt på Gränges klimatavtryck från inköpta metaller (scope 3). Gränges Americas har genomfört sådana här program sedan 2017, och 2021 återfördes cirka 

7 000 ton aluminiumskrot från kunder. 

2021 genomförde Gränges Konin en inventering av värme- och värmeluftssystem för att förbättra energieffektiviteten i verksamheten. Ång- och värmeinstallationer är vanligtvis endast isolerade på raka sektioner av rörledningar, vinklade ledningar eller kopplingar, och på grund av ytan genererar oisolerade system betydande förluster av värmeenergi. Inventeringen resulterade i installation av isolerande lock för element i värmesystem, vilket ger en förväntad energibesparing på 700 MWh per år. 

2021 initierade Gränges verksamhet i Huntingdon ett nytt program med fokus på att förbättra maskinskydd. Arbets-ledare, ingenjörer och medarbetare som arbetar på maskinerna varje dag genomför beteendebaserade granskningar som fokuserar på maskinskydd och observation av arbets-stationerna. Syftet är att identifiera högriskområden och adressera en lösning och utformning som möjliggör effektivt arbete och samtidigt eliminerar risken för skador. Anläggningen har färdigställt skydd för ett skärverk 2021, och planen är att installera skydd för hela färdigställningens maskinpark 2022 och sedan fortsätta i övriga anläggningen.

125 år

125 år

Ett ungt företag med en lång historia

Gränges är ett anrikt och väletablerat företagsnamn. 2021 var det 125 år sedan Gränges grundades. Faktum är att Gränges än i dag har samma organisationsnummer som när det bildades 1896. Företaget hade när det bildades sina rötter i järnvägsrörelsen och gruvbrytning, men Gränges historia är en berättelse om att ständigt utvecklas och omvandlas utifrån samhällets föränderliga behov.

Läs mer

Ladda ned

Ladda ner

Ladda ner hela års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.

Prenumerera

Registrera din e-postadress för att få Gränges pressmeddelanden, rapporter och nyhetsbrev direkt i din inkorg.