2022

2022

Års- och hållbarhetsredovisning
Gränges AB (publ)

2022 i korthet

2022 i korthet

Under 2022 nådde Gränges sitt bästa resultat någonsin såväl finansiellt som inom hållbarhet trots stark motvind. Det justerade rörelseresultatet ökade med 14 procent och resultatet per aktie med 18 procent. Den höga ambitionen och det systematiska arbetet inom hållbarhet resulterade i att Gränges nådde det lägsta klimatavtrycket och de högsta återvinningsvolymerna någonsin.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade till 24 492 MSEK (18 130).

Försäljningsvolym

Försäljningsvolymen minskade med 2 procent till 479,3 kton (488,9).

Justerat rörelseresultat

Justerat rörelseresultat ökade och uppgick till 1 150 MSEK (1 008).

Klimatutsläpp per ton

Klimatutsläpp per ton uppgick till 0,82 ton CO2e för scope 1+2 och 8,1 CO2e/ton för scope 3. De totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) har nu minskat med 22 procent jämfört med basåret 2017.

Inköpt återvunnet aluminium

Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 32,7 procent (28,5) och överträffar 2025-målet på 30 procent.

Ansvarsfulla inköp och produktion

5 anläggningar (2) har erhållit certifiering i enlighet med Aluminium Stewardships Initiative (ASI) Performance Standard och Chain of Custody Standard.

VD-kommentar

VD-kommentar

Ett år av extraordinära utmaningar och framgångar. Stabila volymer. Det starkaste resultatet någonsin. Vår lägsta nivå av klimatutsläpp per ton och de högsta återvinningsvolymerna hittills. Starkare team, verksamhet och partnerskap. Stora expansionsprojekt i Americas och Europa. Under ett turbulent år präglat av exceptionella utmaningar har hela Gränges-teamet visat prov på engagemang och drivkraft för att lyckas utan motstycke.

Vi arbetade också systematiskt med att genomföra vår Navigate-plan för hållbar tillväxt. Vårt tillvägagångssätt 2023 är oförändrat: att behålla fokus på det långsiktiga och möta kortsiktiga utmaningar med flexibilitet. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till fortsatt förbättrade resultat och en positiv utveckling för Gränges överlag.

Mål

Långsiktiga mål

Finansiella mål

På kapitalmarknadsdagen den 21 juni 2022 presenterade Gränges en ny långsiktig plan för hållbar tillväxt. Till följd av den nya strategin uppdaterade Gränges också sina finansiella mål för resultattillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

Resultattillväxt

Genomsnittlig årlig resultattillväxt på över 10 procent. Under 2022 ökade rörelseresultatet med 14 procent.

Lönsamhet

Avkastning på sysselsatt kapital över 15 procent. Under 2022 minskade avkastning på sysselsatt kapital med 0,6 procentenheter till 9,4 procent.

Kapitalstruktur

Finansiell nettoskuld normalt mellan 1–2 gånger justerad EBITDA. Under 2022 ökade den finansiella nettoskulden med 823 MSEK till 3 882 MSEK, motsvarande 1,9 gånger justerad EBITDA.

Utdelning

Utdelning mellan 30–50 procent av årets resultat. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK (2,25) per aktie för 2022, motsvararande 38 procent (40) av årets resultat.

Hållbarhetsmål

För att driva på utvecklingen mot hållbara lösningar har Gränges antagit hållbarhetsmål för 2025 och antagit ett ambitiöst klimatmål att nå netto-nollutsläpp till 2040 samt att tiodubbla de återvunna volymerna till 2030 jämfört med 2017.

Utsläpp och klimatpåverkan

Minska klimatutsläpp per ton från scope 1+2 med minst 25 procent och med minst 30 procent från scope 3 till 2025 och nå netto-nollutsläpp till 2040. Under 2022 minskade de totala klimatutsläppen (scope 1+2+3) med 22 procent jämfört med basåret 2017.

Hållbara innovationer

100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig 2025. Under 2022 ökade andelen produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation till 79 procent (35).

Inköpt återvunnet aluminium

Öka andelen inköpt återvunnet aluminium till minst 30 procent av totalt inköpta metaller 2025 och tiodubbla de återvunna volymerna till 2030. Under 2022 ökade andelen inköpt återvunnet aluminium med 4,2 procentenheter till 32,7 (28,5).

Säkerhet på arbetsplatsen

Minska Total Recordable Rate till större eller lika med 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar 2025. Under 2022 ökade TRR- registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar till 8,0 (6,5).

Ansvarsfulla inköp och produktion

Alla anläggningar ska vara certifierade enligt Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard och Chain of Custody Standard. Under 2022 har 5 anläggningar (2) uppnått bägge ASI certifieringarna.

Strategi

Strategi

Navigate – Gränges strategi for långsiktigt hållbar tillväxt

Navigate-strategin grundar sig på tre delar – återställa, bygga och investera – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt. Det handlar om att fortsätta att bygga bolaget utifrån Gränges affärsmodell. Kärnan i strategin är medarbetare och hållbarhet, områden där Gränges är av uppfattningen att bolaget presterar bättre än många andra i branschen.


Gränges har haft många år av starkt värdeskapande. Den positiva trenden bröts emellertid under 2019, och efter covid-19-pandemin 2020 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital till en nivå under kapitalkostnaden. Detta krävde åtgärder och en ny strategi som återigen skulle få bolaget att leverera ett stabilt resultat på lång sikt. På så sätt föddes planen Navigate. Navigate-strategin grundar sig på tre delar – återställa, bygga och investera – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt.

Målet är att bygga världens bästa aluminiumteknikbolag

Navigate-planen handlar om att fortsätta bygga bolaget utifrån Gränges affärsmodell – förbättra, förnya och växa, samt göra hållbara inköp och återvinna. Kärnan i strategin är människor och hållbarhet, områden där Gränges bedömer att bolaget har en fördel jämfört med de flesta andra i branschen.

Strävar mot 15 procents avkastning på sysselsatt kapital

Målet med Navigate-strategin är att återgå till en stabil avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) över 15 procent. Gränges finansiella mål uppdaterades och hållbarhetsmålen kompletterades i samband med lanseringen av strategin.

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har två affärsområden: Gränges Eurasia och Gränges Americas.

Marknader

Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt, med en marknadsandel om cirka 25 procent. Gränges slutkunder finns inom fordons-, HVAC-, specialförpacknings- och batteriindustrin samt andra nischmarknader såsom transformatorer och vindkraftverk.

Gränges Eurasia

2022 var ett år med en turbulent omvärld och ett högt inflationstryck på externa kostnader. Tack vare en stark prestation från organisationen begränsades volymminskningen till strax under 3 procent och rörelseresultatet ökade.

Gränges Americas

Gränges Americas levererade ett rekordresultat under 2022 med stöd av starka marknadspositioner. Trots den utmanande miljön, med inflationspress och hög personalomsättning, lyckades Gränges Americas behålla fokus på långsiktigt värdeskapande.

Hållbarhet

Hållbarhet

Bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi

Som en del av genomförande av Navigate kommer Gränges att fortsätta investera i tre områden de närmaste åren: hållbara inköp och återvinning, en hållbar verksamhet samt hållbara kunder och sektorer.

Hållbarhet är en stark drivkraft och möjliggör konkurrenskraft och värdeskapande på lång sikt för Gränges. För att bättre stödja Navigate-strategin och för att ligga steget före kundernas krav samt policyförändringar, uppgraderade Gränges sin hållbarhetsstrategi 2022. Strategin flyttar fokus från en period av organisation och integration av hållbarhet i verksamheten till en period av investeringar, partnerskap och utsläppsminskningar för att driva hållbar tillväxt. Strategin innefattar ett ambitiöst arbete för att nå klimatneutralitet 2040 samt höjd ambition i fråga om cirkularitet.

Genom sin starka position och sitt engagemang för hållbarhet har Gränges stora möjligheter att göra skillnad. Företaget arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan längs aluminiumets värdekedja, för att öka cirkularitet genom samarbete och partnerskap, både uppströms och nedströms, och för att främja ansvarsfullt företagande hos företagets affärspartners.

Gränges Endure

Under 2022 lanserade Gränges ett produktvarumärke för hållbara och återvinningsbara lösningar, Gränges Endure. Varumärket gör det enklare för kunderna att välja hållbara aluminiumprodukter och lösningar av högsta kvalitet med lägsta klimatpåverkan. Gränges Endure-produkter är baserade på återvunna insatsmaterial med lågt klimatavtryck.

Hållbara inköp och återvinning

Det är av stor vikt för Gränges att öka användningen av hållbara material ochförnybar energi för att minska klimatpåverkan från scope 3. Företaget har gjortstora framsteg inom dessa områden.

Hållbar verksamhet

Gränges ska öka produktiviteten och genomdriva kontinuerliga verksamhetsförbättringar, erbjuda en trygg och säker arbetsplats och säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade.

Hållbara kunder och sektorer

Ett prioriterat område är samarbetet med kunder för att ta fram hållbara och cirkulära lösningar. Gränges fortsätter samtidigt att investera i hållbara sektorer för att bidra till en hållbar ekonomi.

Bolagsrapporter

Bolagsrapporter och finansiella rapporter

Ordförandens kommentar

2022 var ett turbulent år i vår bransch precis som i många andra.

De globala komponentbristerna och begränsningarna i leverantörskedjan fortsatte att påverka våra kunders verksamhet, särskilt under första halvåret. Kriget i Ukraina och den svåra geopolitiska situationen satte press på verksamheter i Europa. Vi såg också extremt stora prishöjningar på metaller och energi, och därtill de högsta räntorna och den högsta inflationen på decennier. Styrelsen arbetade tätt tillsammans med Gränges koncernledning för att navigera runt dessa omständigheter. Med stor professionalism och flexibilitet hanterades de kortsiktiga utmaningarna en efter en. Samtidigt behöll Gränges sitt långsiktiga fokus på att driva förbättringsprogram, att öka takten i hållbarhetsarbetet och på att bygga ett starkare team. Det är glädjande att se att 2022 var ytterligare ett rekordår för Gränges i fråga om rörelseresultat och hållbarhet och att vi även har en ny långsiktig strategi på plats.

Jag tacka Gränges ledning och bolagets hängivna medarbetare för deras starka insats under ett ovanligt utmanande år. Det är vår fasta övertygelse att Gränges är mycket väl positionerat för en spännande framtid.

Case

Case

Gränges har många spännande projekt på gång. Läs några av berättelserna från 2022 där medarbetarna gjort insatser utöver det vanliga eller, tillsammans med kunder och partners, banat väg för hållbar tillväxt.

Rapportarkiv

Här hittar du alla Gränges finansiella rapporter och presentationer.

Prenumerera

Registrera din e-postadress för att få Gränges nyheter direkt i din inkorg.