Kontakt

Gränges offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm

10 sep 2014 | KONCERNRELEASE

Gränges AB (publ) (“Gränges” or the “Company”), a leading global supplier of rolled products for brazed aluminum heat exchangers, is today announcing its intention to list the Company’s shares on NASDAQ OMX Stockholm. 

NASDAQ OMX Stockholm har idag beslutat att uppta Gränges aktier till handel på sedvanliga villkor, däribland att prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen samt att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Under förutsättning att marknadsförhållandena bedöms goda, förväntas noteringen slutföras under det fjärde kvartalet 2014.

Börsnoteringen av Gränges omfattar försäljning av befintliga aktier vilka säljs av Orkla Industriinvesteringar AB. Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Norge.

Orkla Industriinvesteringar AB, ett helägt dotterbolag till Orkla ASA, äger 100 procent av aktierna i Gränges. Gränges ingick tidigare i Sapa-koncernen som köptes ut från Stockholmsbörsen av Orkla 2005.

Johan Menckel, VD för Gränges säger:

”Under de senaste åren har flera viktiga strategiska initiativ genomförts för att skapa en plattform för ytterligare tillväxt och ökad operationell effektivitet. Vi har investerat i en utökad produktionskapacitet och arbetat med effektiviseringar av verksamheten samt en bättre produktionsstabilitet. Sedan Gränges separerades från Sapa under 2013 har vi förberett organisationen inför att stå på egna ben.”

Peter A. Ruzicka, VD för Orkla ASA säger:

”I enlighet med Orklas strategiska prioritering, att fokusera på sektorn för ”branded consumer goods”, har vi beslutat att separera Gränges från Orkla-koncernen på ett sätt som ger Gränges en ökad strategisk och operationell flexibilitet. En utökad ägarbas kommer att ge Gränges tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, och därmed bidra till Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.”

Under första halvåret 2014 uppgick Gränges omsättning till 2 333 MSEK (2 473 MSEK för motsvarande period 2013). Bolagets rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster ökade med 65 MSEK och uppgick till 254 MSEK, motsvarade en rörelsemarginal om 10,9 procent (7,6 procent för motsvarande period 2013). Omsättningen under 2013 uppgick till 4 642 MSEK (4 946 MSEK) med rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster om 371 MSEK (362 MSEK), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,0 procent (7,3 procent).

Carnegie och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Menckel, VD
johan.menckel@granges.com, tel: +46 733 99 34 19

Rune Helland, SVP Investor Relations Orkla ASA
rune.helland@orkla.no, tel: +47 977 13 250

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Gränges AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige och Norge, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securitites Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande av värdepapper kommer att göras genom ett prospekt som kan erhållas från emittenten eller säljande aktieägare och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och ledningen samt finansiell information. Detta dokument är reklam och inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter oförutsedda och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.