Kontakt

Priset i Gränges börsintroduktion fastställt till 42,50 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

10 okt 2014 | KONCERNRELEASE

Gränges AB (publ) (“Gränges” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium, offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier och noteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Erbjudandet var övertecknat och lockade ett stort intresse, både från svenska och internationella institutionella investerare samt från allmänheten i Sverige och Norge.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 42,50 kronor per aktie, motsvarande ett börsvärde på Gränges om cirka 3,2 miljarder kronor.
  • I Erbjudandet säljer Orkla[1] 60 procent av sitt ägande, vilket motsvarar
    44 783 600 aktier.
  • Övertilldelningsoptionen uppgår till högst 15 procent av Erbjudandet, motsvarande 6 717 500 aktier.[2]
  • Totalt omfattar Erbjudandet 51 501 100 aktier, motsvarande cirka 69 procent av det totala antalet aktier i Bolaget om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Värdet av Erbjudandet uppgår till 2,2 miljarder kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Handeln i Gränges aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag den 10 oktober 2014 under kortnamnet ”GRNG”.

Efter Erbjudandets slutförande kommer Orkla att äga 40 procent av aktierna i Gränges om övertilldelningsoptionen ej utnyttjas, eller 31 procent om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Johan Menckel, VD för Gränges kommenterar:

“Vi är glada över att intresset för Gränges från investerare har varit starkt. De senaste veckorna har vi presenterat Gränges för investerare både i Sverige och internationellt och responsen har varit mycket positiv. Tillsammans med våra nya aktieägare är vi beslutsamma i att fortsätta vår utveckling och tillväxt.”

Anders Carlberg, Styrelseordförande i Gränges kommenterar:

“Gränges har, som en global marknadsledare på en växande nischmarknad, tagits emot väl av investerarna och har attraherat långsiktiga och stabila investerare. Vi är övertygade om att den nya aktieägarbasen kommer att stötta Gränges i bolagets fortsatta tillväxt”.

Carnegie och SEB agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Handelsbanken Capital Markets och Danske Bank agerade Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB och Davis Polk & Wardwell London LLP var Bolagets juridiska rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Menckel, VD för Gränges
johan.menckel@granges.com, tel: +46 733 99 34 19

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium som främst används i fordon. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundens tillverkningsprocess som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges vision är att bidra till att skapa mindre, lättare och mer designbara värmeväxlare för ökad ekonomisk effektivitet och minskad miljöpåverkan. Gränges har verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktion, forskning samt utveckling är förlagd till Finspång, Sverige och Shanghai, Kina. Gränges har kunder världen över och har försäljningskontor och teknisk support i USA, Indien, Japan och Sydkorea samt en agent i Brasilien. Gränges har en ledande global position inom sin marknadsnisch med en uppskattad total marknadsandel om cirka 20 procent.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Gränges AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige och Norge, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securitites Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande av värdepapper kommer att göras genom ett prospekt som kan erhållas från emittenten eller säljande aktieägare och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och ledningen samt finansiell information. Detta dokument är reklam och inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter oförutsedda och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


[1] Genom det helägda dotterbolaget Orkla Industriinvesteringar AB.

[2] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Joint Global Coordinators till och med 10 november 2014.