Kontakt

Stabil volym- och resultatutveckling under tredje kvartalet

13 nov 2014 | KONCERNRELEASE

Tredje kvartalet 2014
• Försäljningsvolymen uppgick till 39,3 kton (39,2), i nivå med motsvarande kvartal i fjol.

• Nettoomsättningen uppgick till 1 198 MSEK (1 104), en ökning med 8,5 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

• Rörelseresultatet ökade till 81 MSEK (60), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8 procent (5,4).

• Justerat rörelseresultat uppgick till 106 MSEK (98), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,8 procent (8,9).

• Periodens resultat uppgick till 55 MSEK (40). Resultat per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,53).

Perioden januari-september 2014
• Försäljningsvolymen uppgick till 122,3 kton (121,0), en ökning med 1,1 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 3 531 MSEK (3 577), en minskning med 1,3 procent.

• Rörelseresultatet ökade till 326 MSEK (226), motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 procent (6,3).

• Justerat rörelseresultat uppgick till 360 million (287), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 10,2 procent (8,0).

• Periodens resultat uppgick till 230 MSEK (147). Resultat per aktie uppgick till 3,08 SEK (1,97).

• Gränges har en solid finansiell ställning. Per 30 september 2014 uppgick soliditeten till 44,3 procent och nettoskuldsättningen till motsvarande 1,5 gånger justerad EBITDA (på rullande tolv månader.

Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:
”Gränges har haft en fortsatt stabil utveckling under tredje kvartalet, med en försäljningsvolym i nivå med fjolåret och ett förbättrat resultat. Det justerade rörelseresultatet steg med 8 procent till 106 MSEK vilket motsvarar en marginal om 8,8 procent. Försvagningen av svenska kronan har haft en positiv inverkan under kvartalet, och kompenserat för ökade centrala kostnader samt något högre kostnader i produktionsanläggningen i Shanghai. I Sverige ser vi att effektiviseringsarbetet har givit fortsatt effekt.”

”Vi har under årets tredje kvartal sett en viss avmattning i den globala fordonsproduktionen, framför allt i Europa. Denna trend bedömer vi kommer att bestå under fjärde kvartalet.”

”Likt flera andra i branschen har vi även noterat stigande premier på aluminium vilket beräknas få ett visst genomslag under nästa år, givet att uppgången håller i sig. Det innebär att det kan bli en viss tidsförskjutning innan Gränges får full täckning för hela premiekostnaden. Gränges affärsmodell präglas av långa kundrelationer som oftast sträcker sig över flera år, men som kortsiktigt påverkas av den underliggande marknadsutvecklingen.”

”Sammantaget känner vi oss komfortabla inför 2015. Vi har en ledande position globalt och en tydlig tillväxtstrategi, där både Asien och Nordamerika är prioriterade geografiska områden. Ambitionen är att säkerställa och ytterligare stärka vår position med fortsatt god lönsamhet”, säger VD Johan Menckel.

Webbsänd telefonkonferens
Torsdagen den 13 november 2014 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges delårsrapport för januari-september 2014 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www. granges.com/investerare.

För att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46 851999030 (Sverige), +44 2076602077 (Storbritannien) eller +18552692607 (USA). Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt
Director Communications & IR
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 13 november 2014 kl 07.30

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2013 uppgick nettoomsättningen till 4 642 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.