Kontakt

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Gränges och slut på stabiliseringsperioden

07 nov 2014 | KONCERNRELEASE

Carnegie Investment Bank AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (gemensamt ”Bankerna”) har idag meddelat Gränges AB (publ) (”Gränges”) och Orkla Industriinvesteringar AB (”Orkla”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 6 717 500 aktier i Gränges samt att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med börsintroduktionen av Gränges utställde Orkla en övertilldelningsoption till Bankerna omfattande upp till 6 717 500 aktier, att användas för att täcka så kallad övertilldelning av aktier. Under den stabiliseringsperiod som löpte från den 10 oktober 2014 och som avslutades idag, har stabilisering skett till de kurser som anges nedan. Bankerna har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo avseende 6 717 500 aktier.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innehar Orkla 23 138 286 aktier i Gränges, motsvarande en ägarandel om cirka 31 procent av Gränges aktiekapital.

Stabiliseringspris per dag

10 oktober, 2014 42,50 kr
13 oktober 2014 42,50 kr
15 oktober 2014 42,50 kr
16 oktober 2014 42,50 kr
17 oktober 2014 42,50 kr
20 oktober 2014 42,50 kr
23 oktober 2014 42,50 kr
24 oktober 2014 42,50 kr
27 oktober 2014 42,50 kr
28 oktober 2014 42,50 kr


För ytterligare information, kontakta:
Johan Menckel, VD för Gränges

johan.menckel@granges.com, tel: +46 733 99 34 19

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2013 uppgick nettoomsättningen till cirka 4 642 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök granges.com.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Gränges AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige och Norge, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securitites Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande av värdepapper kommer att göras genom ett prospekt som kan erhållas från emittenten eller säljande aktieägare och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och ledningen samt finansiell information. Detta dokument är reklam och inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter oförutsedda och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 7 november 2014 kl. 19.00.