Kontakt

Gränges Bokslutskommuniké januari-december 2014

04 feb 2015 | KONCERNRELEASE

Förbättrat resultat och stabil volymutveckling under fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2014

• Försäljningsvolymen uppgick till 37,7 kton (37,6).

• Nettoomsättningen uppgick till 1 217 MSEK (1 065), en ökning med 14,3 procent.

• Justerat rörelseresultat uppgick till 103 MSEK (84), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,4 procent (7,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 97 MSEK (230). I rörelseresultatet för motsvarande kvartal föregående år ingick en försäkringsersättning om 136 MSEK.

• Periodens resultat uppgick till 89 MSEK (162). Resultat per aktie uppgick till 1,19 SEK (2,17).

Perioden januari–december 2014

• Försäljningsvolymen uppgick till 160,0 kton (158,6), en ökning med 0,9 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 4 748 MSEK (4 642), en ökning med 2,3 procent.

• Justerat rörelseresultat uppgick till 463 MSEK (371), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,7 procent (8,0).

• Rörelseresultatet uppgick till 422 MSEK (456).

• Periodens resultat uppgick till 319 MSEK (309). Resultat per aktie uppgick till 4,27 SEK (4,14).

• Gränges har en solid finansiell ställning. Per 31 december 2014 uppgick soliditeten till 47,9 procent och netto skuldsättningen till motsvarande 1,2 gånger justerad EBITDA (rullande tolv månader).

• Styrelsen föreslår utdelning med 1,50 SEK per aktie.

Kommentar från VD Johan Menckel:
”Gränges har haft en bra utveckling under fjärde kvartalet med en försäljningsvolym i nivå med fjolåret och ett förbättrat resultat. Det justerade rörelseresultatet steg till 103 MSEK motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,4 procent. Kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar i verksamheten har, tillsammans med gynnsamma valutakurser, bidragit positivt och kompenserat för högre centrala kostnader till följd av att vi nu är börsnoterade och en nedskrivning av tillgångar i Finspång.”

”Utvecklingen för den globala fordonsproduktionen mattades av i slutet av 2014. Denna trend bedömer vi består under första halvåret 2015. Något bättre tillväxttal förväntas under andra halvåret.”

”Sammantaget känner vi oss fortsatt komfortabla inför 2015. Vi har en ledande position globalt och en tydlig tillväxtstrategi, där Asien och Nordamerika är prioriterade geografiska områden. Ambitionen är att säkerställa och ytterligare stärka vår position med fortsatt god lönsamhet”, säger VD Johan Menckel.

Webbsänd telefonkonferens
Onsdagen den 4 februari 2015 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges bokslutskommuniké för januari-december 2014 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www. granges.com/investerare.

För att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46 851999030 (Sverige), +44 2076602077 (Storbritannien) eller +18552692607 (USA). Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt
Director Communications & IR
pernilla.grennfelt@granges.com

Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 4 februari 2015 kl 07.30

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.