Kontakt

Kallelse till årsstämma i Gränges AB

24 mar 2015 | KONCERNRELEASE

Gränges AB (publ) håller årsstämma måndagen den 4 maj 2015 klockan 16.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Registreringen börjar klockan 15.00. Enklare förtäring serveras i anslutning till årsstämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i årsstämman ska

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2015, och

dels               anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 27 april 2015.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Gränges AB, Juridik, Box 5505, 114 85 Stockholm, Sverige, eller per telefon 0732 014 921 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.granges.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.granges.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i full-makten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av den verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 10.  Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
 12. Val av styrelse och styrelseordförande
 13. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor
 14. Beslut rörande valberedning
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram
 17. Beslut om emissionsbemyndigande
 18. Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen har inför årsstämman 2015 bestått av följande ledamöter: Mikael Aru, Orkla (valberedningens ordförande); Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden; Claes Murander, Lannebo Fonder; samt Anders G Carlberg (styrelsens ordförande).

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Anders G Carlberg ska utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 11)
Valberedningen föreslår att arvode ska oförändrat utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 till övriga stämmovalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar, till ordförande i ersättnings-utskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagar-representanter i styrelsen erhåller 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Anders G Carlberg, Terje Andersen, Carina Andersson, Bertil Villard och Ragnhild Wiborg. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders G Carlberg. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.granges.com.

Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir årsstämmans val, auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut rörande valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för valberedningen:

Valberedningen ska utses enligt följande instruktion att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas:

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen.

Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som står näst i tur ska erbjudas plats i valberedningen, om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska lämna förslag till val av antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt förslag till ordförande vid årsstämma.

Arvode ska inte utgå till valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 205 165 271 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om 111 959 079 kronor, vilket motsvarar 1,50 kronor per aktie, och att återstående belopp om 93 206 192 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 maj 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2015.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Allmänt
Gränges ska erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor erforderliga för att rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Dessa ska besitta kompetens, motivation och kapacitet för att kunna vidmakthålla, utveckla och genomföra övergripande värdebringande strategiska målsättningar för Grängeskoncernen.

Med ledande befattningshavare avses koncernens verkställande direktör och medlemmar i koncernledningen.

Ersättningen till koncernledningen ska beslutas av styrelsen men ska följa årsstämmans beslut angående riktlinjerna. Utgångspunkten är att ersättningen ska vara konkurrenskraftig och innehålla en fast och en rörlig del såsom olika incitamentsprogram. Gällande lagar och andra relevanta regelverk, såväl svenska som utländska, inom området ska alltid iakttas.

Fast lön
Den fasta lönen ska utgöras av sedvanlig grundlön. Lönen baseras på ansvar, prestation, kompetens och uppdragets komplexitet samt omfattning.

Rörlig lön
Den rörliga lönen ska bestå av ett årligt incitamentsprogram (STI) samt ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI).

Årligt incitamentsprogram (STI 2015)
Utfallet i det årliga incitamentsprogrammens bestäms av ett antal parametrar bestående av ekonomiska nyckeltal för koncernen, såsom justerat rörelseresultat och sysselsatt kapital, och av i förväg beslutade individuella målsättningar. Ersättningen för STI 2015 kan maximalt uppgå till 60 procent av grundlönen.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015)
För att stimulera ett långsiktigt engagemang erbjöds, efter beslut på extra bolagsstämma den 2 september 2014, under 2014 ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTI 2014). Programmet omfattar totalt en miljon personaloptioner och har en löptid på två år, och därefter en nyttjandeperiod om ytterligare ett år. Detta program omfattar koncernledningen samt vissa nyckelpersoner. Tilldelningen av optioner för koncernledningen framgår av bolagsstyrningsrapporten.

Under förutsättning att årsstämman fattar beslut i frågan kommer ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015) erbjudas ledande befattningshavare samt vissa nyckelpersoner. LTI 2015 löper på tre år och är utformat enligt följande: Ett belopp motsvarande utfallet från STI 2015 för respektive deltagare reserveras i en särskild s.k. LTI-bank. Givet fortsatt anställning inom Gränges utbetalas beloppet med en tredjedel per år under åren 2017, 2018 och 2019 justerat för Gränges totalavkastning. Det totala utfallet av LTI 2015 jämte STI för utbetalning under ett år är maximerat till 1,5 gånger en årslön. LTI-programmet redovisas närmare i särskilt till årsstämman upprättat förslag avseende detta.

Både STI 2015 och det föreslagna LTI 2015-programmet ger kontant ersättning.

Garanterad rörlig ersättning ska inte tillämpas.

Övriga förmåner
Förmåner som inte direkt relateras till fast och rörlig lön, exempelvis bilförmån, ska främja arbetets utförande och ligga i linje med praxis på marknaden för denna målgrupp.

Pension
Pension ska utgå i enlighet med svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal och begränsar sig till ITP-planen (Industrins och handelns tilläggspension) och sålunda förekommer såväl premiebaserade som förmånsbaserade åtaganden utifrån individuella förutsättningar. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga. Pensionsålder för VD är 65 år. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 60-65 år beroende på anställningsland.

Uppsägningstid
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls även ett avgångsvederlag utan avräkning om ytterligare tolv månader. Övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid motsvarande sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om ytterligare tolv månader utan avräkning de första sex månaderna.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning
I samband med börsintroduktionen införde Gränges ett tidigare beslutat långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTI 2014) till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. LTI 2014 har redogjorts för ovan. Mer information kring detta program finns på www.granges.com samt i bolagets Bolagsstyrningsrapport 2014.

Övrigt
I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete utgå.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta. Särskilda skäl innebär begränsade möjligheter att frångå riktlinjerna.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram (“LTI 2015”) för ledningsgrupp samt utvalda nyckelpersoner som ett komplement till det årliga incitamentsprogrammet (”STI 2015”) enligt i huvudsak följande:

 • STI 2015 mäter justerat rörelseresultat (50 procent), förbättring i sysselsatt kapital (25 procent) och individuell prestation (25 procent) med ett maximalt utfall på 60 procent 
  av årlig grundlön.
 • LTI 2015 där ett utfall motsvarande det från STI 2015 avsätts, indexeras med Gränges totalavkastning och betalas ut proportionerligt årsvis över tre år (”intjänandeperioder”) förutsatt fortsatt anställning i Gränges.

Syftet med Gränges LTI 2015
Gränges LTI 2015 syftar till att stödja en marknadsmässig ersättningsnivå och samtidigt stimulera ett långsiktigt engagemang i Gränges genom att sammanlänka deltagarnas ersättning med aktieägarnas intresse via indexering med Gränges totalavkastning. Vidare förväntas LTI 2015 öka Gränges möjligheter att behålla och rekrytera nyckelpersoner.

Gränges styrelses roll i LTI 2015
Gränges styrelse är bemyndigade att tolka LTI 2015, inklusive men ej begränsat till att:

 • Besluta om deltagare i LTI 2015.
 • Besluta om deltagares utfall från LTI 2015, inklusive att besluta om utvecklingen i totalavkastning under intjänandeperioden.
 • Göra justeringar av villkoren för LTI 2015 i syfte att följa legala krav, regelverk eller liknande.
 • Justera utfallet av LTI 2015 i händelse av betydelsefulla förändringar för Grängeskoncernen eller dess omvärld som resulterar i en situation där villkoren för LTI 2015 skulle bedömas olämpliga.

Deltagande i LTI 2015

 • Utbetalningar inom ramen för LTI 2015 görs endast till deltagare som är fortsatt anställda i Grängeskoncernen, givet att inte lokala lagar eller regler föreligger som berättigar deltagaren LTI-utfall. Avvikelser från denna utgångspunkt (så kallade “good leaver-överenskommelser”) måste godkännas av Gränges styrelse.

Administration, utfall och utbetalningar
Indexering av totalavkastning i LTI 2015 beräknas enligt följande:

 • Utgångspunkt: Genomsnittlig stängningskurs för Grängesaktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som efterföljer dagen då 2015 års bokslutskommuniké har publicerats.
 • Utdelningar: Utdelningar under respektive intjänandeperiod ökar värdet på LTI 2015 i procent, där procenten beräknas som utdelning i kronor dividerat med stängningskursen på utdelningsdagen (Thomson-metoden).
 • Slutpunkter: Genomsnittliga stängningskurser för Grängesaktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagarna som efterföljer dagen då bokslutskommunikéerna för åren 2016, 2017 respektive 2018 har publicerats.

Utbetalningar från LTI 2015 görs i samband med utbetalningar av STI, givet skriftligt godkännande från Gränges styrelse. Den totala utbetalningen från STI samt utbetalande LTI-program kan ej överstiga 150 procent av den årliga grundlönen per det datum då utbetalningen görs. LTI 2015 kan maximalt ge en utbetalning om sammanlagt 7 miljoner kronor.

Gränges årsstämma har varje år att besluta om nya långsiktiga incitamentsprogram.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande:

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkten 17 avseende emissionsbemyndigande ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

HANDLINGAR
Kopior av styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisorns yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2014 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.granges.com senast från och med den 13 april 2015 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på årsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 74 639 386 aktier vilket motsvarar totalt 74 639 386 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolagets chefsjurist, Niclas Nelson, på adress ovan.

____________

Stockholm i mars 2015
Gränges AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen är sådan som Gränges AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 24 mars, 2014, kl 14:00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.