Kontakt

Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 4 maj 2015

04 maj 2015 | KONCERNRELEASE

Gränges AB höll under måndagen den 4 maj 2015 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.granges.comPå bolagets hemsida finns också en inspelad version av VD Johan Menckels anförande vid årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 6 maj 2015. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 11 maj 2015.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2014.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders G Carlberg, Terje Andersen, Carina Andersson, Bertil Villard och Ragnhild Wiborg. Stämman omvalde Anders G Carlberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 275 000 kronor. Därutöver ska ersättning utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar och till ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2015. LTI 2015 har en löptid på tre år och kommer att erbjudas ledningsgrupp samt vissa nyckelper­soner. LTI 2015 baseras på det årliga incitamentsprogrammet (”STI 2015”), som mäter vissa på förhand bestämda parametrar. Det maximala utfallet på STI 2015 är 60 procent av årlig grundlön. Ett belopp motsvarande utfallet från STI 2015 för respektive deltagare reserveras i en särskild s.k. LTI-bank. Givet fortsatt anställning inom Gränges utbetalas beloppet med en tredjedel per år under åren 2017, 2018 och 2019 justerat för Gränges totalavkastning. Det totala utfallet av LTI 2015 jämte STI för utbetalning under ett år är maximerat till 1,5 gånger en årslön. LTI 2015 kan för samtliga deltagare maximalt och totalt ge en avsättning om sammanlagt 7 miljoner kronor.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till ca 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.