Kontakt

Gränges deltar i process att förvärva aluminiumverksamhet i USA

14 jun 2016 | KONCERNRELEASE

Gränges AB (publ) ("Gränges") har ingått ett avtal (”Avtalet”) med ett dotterbolag till Noranda Aluminum Holding Corporation ("Noranda") enligt vilket Gränges kommer att agera som prioriterad budgivare (stalking horse bidder) avseende förvärv av Norandas verksamhet inom valsad aluminium i USA. Transaktionen förväntas genomföras i en domstolsledd process enligt Section 363 i den amerikanska konkurslagstiftningen. Gränges bud värderar verksamheten och relaterade tillgångar till omkring 300 MUSD på skuldfri basis (Enterprise Value).

Samtidigt med detta offentliggörande, har Noranda lämnat in ett yrkande hos konkursdomstolen att Gränges ska godkännas som prioriterad budgivare vid försäljningen av verksamheten inom valsad aluminium och ett besked är att vänta den 22 juni, 2016.

Under förutsättning att amerikansk konkursdomstol godkänner Gränges som prioriterad budgivare, kommer Avtalet mellan Gränges och Noranda utgöra golv för andra godkända budgivare. En domstolsledd auktion är för närvarande planerad till den 7 juli 2016. I det fall Gränges vinner denna auktion och får ett slutligt godkännande att fullfölja förvärvet är ett besked att vänta omkring mitten av juli 2016. Förvärvet förväntas då kunna slutföras under tredje kvartalet 2016 och beräknas bidra positivt till resultat per aktie under 2016. Gränges och Noranda har erhållit nödvändigt godkännande från den amerikanska konkurrensmyndigheten.

Den prioriterade budgivaren är inte garanterad att vinna auktionen. Om inte Gränges skulle vinna auktionen och en alternativ transaktion genomförs, ger avtalet som prioriterad budgivare Gränges rätt att erhålla en särskild kompensation (break-up fee) uppgående till 1,5 procent av den slutliga köpeskillingen samt rimlig ersättning för transaktionskostnader.

Ett förvärv av Norandas verksamhet inom valsad aluminium skulle vara i linje med Gränges uttalade strategi att etablera tillverkningskapacitet i Nordamerika och växa inom närliggande marknadssegment inom valsad aluminium. Förvärvet skulle väsentligen stärka Gränges erbjudande och position inom HVAC&R, samt utgöra plattform för att växa bolagets verksamhet inom värmeväxlarmaterial till bilindustrin i Nord- och Sydamerika.

Gränges har säkrat bankfinansiering för den potentiella transaktionen. Gränges styrelse kan också överväga att utnyttja mandatet från årsstämman 2016, vilket berättigar bolaget att besluta om att emittera nya aktier i Gränges upp till 10 procent av det totala antalet utestående aktier.

Om Norandas verksamhet inom valsad aluminium
Norandas verksamhet inom valsad aluminium, som bedrivs i dotterbolaget Norandal USA, Inc., tillverkar folie och tunna aluminiumprodukter som bland annat går till stationära värmeväxlare, värmeväxlare för fordonsindustrin, förpackningar och transformatorer. Bolagets valsverk är belägna i sydöstra USA. Under 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 550 MUSD. Verksamheten har haft en stabil och lönsam utveckling under de senaste åren.

Noranda ansökte den 8 februari 2016 om konkursskydd enligt Chapter 11 i den amerikanska konkurslagstiftningen. Bolaget strävar efter att sälja verksamheten inom valsad aluminium i en domstolsledd process som en del av rekonstruktionen.

Industry Corporate Finance Ltd har agerat finansiell rådgivare och Alston & Bird LLP har varit legal rådgivare till Gränges. Fogel & Partners har varit rådgivare inom kommunikation.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörandemåndagen tisdagen den 14 juni 2016, kl 07.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.