Kontakt

USA-förvärv stärker Gränges position och skapar möjligheter för tillväxt

17 aug 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Den amerikanska konkursdomstolen har godkänt Gränges förvärv av Noranda Aluminum Holding Corporations (”Noranda”) verksamhet inom valsad aluminium i USA. Affären innebär att Gränges fördubblar försäljningsvolymen och stärker positionen i Nordamerika. Vidare tillförs Gränges ett antal strategiska och attraktiva marknadssegment inom valsad aluminium. Genom förvärvet stärks Gränges affär i väsentlig grad vilket skapar mycket goda möjligheter för fortsätt lönsam tillväxt. Förvärvet förväntas slutföras den 22 augusti 2016.

Sammanfattning

  • Gränges kommer att förvärva verksamhet och relaterade tillgångar för 2,8 miljarder SEK, motsvarande en EV/EBITDA multipel om 6,2x proforma 2015 justerad EBITDA
  • Noranda har en stabil och lönsam verksamhet som väl kompletterar Gränges nuvarande affär
  • Integrerad produktionskedja i Nordamerika med geografisk närhet till kunderna
  • Modern och kostnadseffektiv tillverkning som inte kräver omedelbara investeringar
  • Tillgång till attraktiv kundbas inom stationära värmeväxlare (HVAC&R)
  • Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie år ett
  • Skuldsättningen förväntas nå finansiellt mål om 1-2 gånger EBITDA 2018

”Det är en strategiskt viktig affär för oss som innebär att vi skriver ett nytt kapitel i Gränges historia. Tillsammans blir vi en betydande global aktör inom våra valda nyckelområden och stärker vårt erbjudande på marknaden i väsentlig grad. Samtidigt får vi den plattform vi har eftersökt för att expandera Gränges i Nordamerika. Genom affären ser vi nu stora möjligheter att att utveckla vår verksamhet ytterligare under de kommande åren”, säger Gränges VD Johan Menckel.

”Vi är nöjda med att kunna genomföra den här affären till en attraktiv värdering. Vi kommer att stå finansiellt starkt efter transaktionen och redan under 2018 räknar vi med att vår skuldsättning åter är i linje med våra långsiktiga finansiella mål. Vi bedömer att detta är en affär som kommer att bli till fördel för såväl våra medarbetare som för våra kunder och aktieägare”, fortsätter Gränges VD Johan Menckel.

Transaktionen

Gränges meddelade den 14 juni 2016 att bolaget nått en överenskommelse med Noranda om att förvärva dess verksamhet inom valsad aluminium i USA som en del av Chapter 11 rekonstruktionen av Noranda. Gränges vann den efterföljande auktionen vilket värderade verksamheten till 324,2 MUSD, motsvarande 2,8 miljarder SEK. Den 17 augusti 2016 erhöll Gränges den amerikanska konkursdomstolens slutliga godkännande att fullfölja affären.

Om den förvärvade verksamheten

Norandas verksamhet inom valsad aluminium tillverkar aluminiumprodukter till kunder i Nordamerika, inklusive tillverkare av luftkonditionering, transformatorer, matförpackningar och andra närliggande segment. Bolaget är en betydande leverantör inom var och ett av dessa segment.

Bolagets valsverk är geografiskt välbelägna i sydöstra USA. Valsverket i Huntingdon, Tennessee, är ett av de mest moderna och kostnadseffektiva valsverken i Nordamerika och står för cirka 80 procent av Norandas försäljningsvolymen. I Salisbury, North Carolina har bolaget ett mindre valsverk och i Newport, Arkansas, har bolaget en ytbehandlings-anläggning. Totalt uppgår kapaciteten i de förvärvade verksamheterna till cirka 180 kton och antalet anställda till cirka 550.

Den förvärvade verksamheten blir legalt en del av det helägda dotterbolaget Gränges Americas Inc.

Motiv till affären

Med förvärvet uppnås Gränges mål att bli en global leverantör med mer balanserad verksamhet genom att tydligt etablera bolaget i Nordamerika och att bli marknadsledare i USA inom den så strategiskt viktiga HVAC&R marknaden. Utöver detta expanderar förvärvet Gränges erbjudande inom närliggande attraktiva områden inom valsade aluminiumprodukter.

Gränges kommer i och med förvärvet att mer än fördubbla sin försäljningsvolym. Nya Gränges får en försäljningsvolym på cirka 336 kton, varav 59 procent till kunder på den amerikanska marknaden, 22 procent i Asien och 19 procent i Europa.

Förvärvet har flera strategiska fördelar för Gränges. De förvärvade tillgångarna inkluderar en fullständig produktionskedja som inte förväntas kräva några omedelbara större investeringar. Organisation är mycket erfaren, kundrelationerna är långa och verksamheten visar upp flera år av stabil lönsamhet. Geografisk närhet till en majoritet av kunderna är en annan strategisk fördel.

Proforma

Gränges försäljningsvolym inklusive den förvärvade verksamheten skulle under 2015 ha uppgått till 336 kton. Nettoomsättningen skulle proforma ha uppgått till 10,1 miljarder SEK (1,2 miljarder USD) och justerat EBITDA, beräknat utifrån förutsättningar i Grängeskoncernen, till 1,2 miljarder SEK (141 MUSD).

Nyckeltal för 2015 (proforma)

MSEK Gränges Förvärvad verksamhet Totalt
Försäljningsvolym, kton 164 172 336
Nettoomsättning 5 494 4 650 10 145
EBITDA 749 438 1 187

Informationen är endaste avsedd att visa ungefärliga effekter av förvärvet, och inkluderar inte några andra effekter av transaktionen som synergier, integrationskostnader eller andra transactionsrelaterade poster.

Förvärvet förvänta bidra positivt till Gränges resultat per aktie under första året.

Gränges nettoskuld ökar som en följd av förvärvet. Per 30 juni 2015 skulle Gränges nettoskuld proforma ha uppgått till 3,1 miljarder SEK, motsvarande 2,5 gånger EBITDA. Skuldsättningen förväntas minska successivt och under 2018 förväntas den åter vara i linje med Gränges långsiktiga finansiella mål om 1-2 gånger EBITDA.

Finansiering

Gränges har erhållit banklån från Svenska Handelsbanken och Danske Bank för att finansiera förvärvet. Upplåningen har skett till sedvanliga villkor. Bolagets räntekostnader förväntas öka med cirka 20 MSEK per kvartal baserat på nuvarande räntenivåer. För närvarande planeras ingen nyemission som en följd av förvärvet.  

Webbsänd telefonkonferens

Gränges håller en webbsänd telefonkonferen imorgon, torsdag 18 augusti 2016, kl 10.00 med VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström. Konferensen går att följa på www.granges.com/investors. Presentationen sker på engelska. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856642661 (Sverige), +44 2031940544 (Storbritannien) eller +1 8552692604 (USA). Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU: marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandemåndagen onsdagen den 17 augusti 2016, kl 17.45.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.