Kontakt

Bokslutskommuniké januari-december 2016

02 feb 2017 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stabilt fjärde kvartal avslutade ett rekordår 

Tredje kvartalet 2016

 • Försäljningsvolymen ökade till 84,7 kton (38,9) och nettoomsättningen uppgick till 2 546 MSEK (1 252). Exklusive den förvärvade verksamheten i USA ökade försäljningsvolymen med 12,3 procent.
 • Justerat rörelseresultat steg med 47,6 procent till 171 MSEK (116), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 6,7 procent (9,2). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade det justerade rörelseresultatet med 15,2 procent till 133 MSEK.  
 • Rörelseresultatet steg till 162 MSEK (128), inklusive jämförelsestörande poster om  –9 MSEK relaterade till förvärvet i USA.
 • Periodens resultat ökade till 101 MSEK (83).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,35 SEK (1,11).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 104 MSEK (159).

Januari-december 2016

 • Förvärvet av Norandas verksamhet inom valsad aluminium i USA har konsoliderats i Gränges räkenskaper från och med 22 augusti 2016.
 • Försäljningsvolymen ökade till 239,1 kton (163,9) och nettoomsättningen uppgick till 7 207 MSEK (5 494). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade försäljningsvolymen med 7,6 procent.
 • Justerat rörelseresultat steg med 27,0 procent till 687 MSEK (541), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,5 procent (9,8). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade det justerade rörelseresultatet med 10,9 procent till 600 MSEK.  
 • Rörelseresultatet ökade till 559 MSEK (538).
 • Periodens resultat ökade till 498 MSEK (379).
 • Resultat per aktie efter utspädning  var 6,64 SEK (5,07).
 • Per 31 december 2016 uppgick soliditeten till 37,0 procent (56,8 procent) och nettoskuldsättningen till 2,1 (0,4) gånger justerad EBITDA 1.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 SEK (2,00) per aktie, motsvarande 36 procent (39 procent) av årets resultat.
 •  

Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:

Fjärde kvartalet blev ännu ett starkt kvartal för Gränges, och summerar helåret 2016 till ett nytt rekordår för bolaget. Försäljningsvolymen ökade 118  procent under fjärde kvartalet. Exklusive  den förvärvade verksamheten steg försäljningsvolymen 12 procent, drivet av en fortsatt god efterfrågan på värmeväxlarmaterial i Asien och Nordamerika. Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 171 MSEK (116) under fjärde kvartalet. Exklusive den förvärvade verksamheten steg resultatet till 133 MSEK.

Ökad försäljningsvolym i Nord- och Sydamerika och Asien

Vi har under fjärde kvartalet fortsatt att se en mycket god efterfrågan i Asien drivet av en stark utveckling för lätta fordon in Kina. Skatterabatten på mindre fordon, som trappas ned från och med 2017, har fortsatt att ha en positiv effekt. Även kommersiella fordon har haft en god utveckling i Kina då striktare regler när det gäller lastning har bidragit till ökad efterfrågan på nya fordon. Totalt sett steg försäljningsvolymen 18 procent i Asien under fjärde kvartalet. I Europa var försäljningen av värmeväxlarmaterial något lägre under fjärde kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2015. Det förklaras bland annat av en stark försäljning till några av våra större kunder under fjärde kvartalet föregående år. I Nord- och Sydamerika har efterfrågan varit fortsatt stark. I den nyligen förvärvade verksamheten i USA steg volymen 8 procent under fjärde kvartalet. Efterfrågan på material för stationära värmeväxlare var fortsatt hög under årets sista månader, vilka är de säsongsmässig svagaste på året.

Infriar finansiella mål  

Ser vi till utvecklingen under hela 2016, så har vi levererat enligt våra mål. Vi slutförde framgångsrikt ett stort förvärv i USA, och har nu skaffat oss den plattform i regionen som vi har eftersökt. Samtidigt ökar vi försäljningsvolymen och genererar högre lönsamhet i övriga delar av koncernen.  Vi avslutade året med stabila finanser. Avkastningen på sysselsatt kapital var 17,5 procent under 2016, väl inom målintervallet. Vi har en robus långsiktig finansiering och nettoskulden minskade till 2,1 gånger EBITDA. Mot bakgrund av detta, föreslår vår styrelse en utdelning om 2,40 SEK per aktie, vilket utgör en ökning om 20 procent från föregående år.

Utsikter

När det gäller värmeväxlarmaterial till fordon förväntas marknaden fortsätta att växa under 2017. Enligt IHS spås den globala tillverkningen av lätta fordon öka med 1 procent under helåret 2017, varav en ökning med 3 procent under första kvartalet.

Gränges räknar med en högre tillväxttakt än marknaden i Asien och Nord- och Sydamerika under första kvartalet. I Europa förväntas försäljningen av värmeväxlarmaterial utvecklas i nivå med marknaden, medan försäljningen av icke-värmeväxlarmaterial  förväntas vara lägre. Sammantaget förväntas en högre tillväxttakt än marknaden under första kvartalet.

För den nyligen förvärvade verksamheten i USA förväntas en oförändrad försäljningsvolym under första kvartalet jämfört med första kvartalet föregående år. 

Vi kommer under 2017 fortsätta att arbeta enligt vår strategiska plan. Det innebär ökat fokus på kunderbjudande och innovationer, hållbarhet samt att säkerställa att vi både har kapacitet och kapabilitet i våra anläggningar för att möta efterfrågan från våra kunder. Detta är ett arbete som gynnar både våra kunder, anställda och aktieägare. Vi ser ljust på 2017 och är fast beslutna om att fortsätta växa med god lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel, VD Gränges


Webbsänd telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens (på engelska) kommer att hållas torsdagen den 2 februari 2017 kl 10.00 där investerare, analytiker och media är välkomna att delta. VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar rapporten.

Webbsändningen går att följa på http://investors.granges.com/sv/investerare För att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46 856642661 (Sverige), +44 2031940544 (Storbritannien) eller +1 8552692604 (USA). Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats innan telefonkonferensen startar. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Grennfelt SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 2 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.