Kontakt

Gränges delårsrapport januari-mars 2017

27 apr 2017 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stark försäljning och rörelseresultat under första kvartalet

Första kvartalet 2017

  • Försäljningsvolymen ökade till 94,8 kton (45,1) och nettoomsättningen uppgick till 2 892 MSEK (1 360). Exklusive den förvärvade verksamheten i USA ökade försäljningsvolymen med 7,0 procent.
  • Justerat rörelseresultat steg med 52,7 procent till 237 MSEK (155), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,2 procent (11,4). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade det justerade rörelseresultatet med 10,6 procent till 172 MSEK.
  • Rörelseresultatet steg till 237 MSEK (155).
  • Periodens resultat ökade till 157 MSEK (94).
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,08 SEK (1,25).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 75 MSEK (–22).
  • Nettoskulden uppgick till 2 665 MSEK per 31 mars 2017, vilket motsvarar 2,1 gånger justerad EBITDA.


Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:

Under första kvartalet steg försäljningsvolymen till 94,8 kton (45,1), främst tack vare en stark utveckling i Asien och Nord- och Sydamerika. Exklusive den förvärvade verksamheten i USA steg försäljningen med 7,0 procent. Det justerade rörelseresultatet ökade till 237 MSEK (155). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade resultatet med 11 procent.

God efterfrågan i Asien

Vi har fortsatt att se mycket god efterfrågan i Asien under årets första månader. Under första kvartalet steg försäljningsvolymen 9,1 procent. Det förklaras av en stark utveckling i Kina, drivet av ökad efterfrågan från både lokala och globala kunder. Skatterabatten på mindre fordon, som är lägre i år, har fortsatt att ha en positiv effekt. Även försäljningen till kommersiella fordon har ökat som en följd av en stark marknad i spåren av de striktare lastningsregler som infördes i slutet av 2016. I Europa ökade försäljning av värmeväxlarmaterial med 5,8 procent under första kvartalet, medan försäljningen av icke-kärnprodukter till industrin minskade. I Nord- och Sydamerika fortsätter efterfrågan att vara stark. För verksamheten som förvärvades i fjol ökade försäljningsvolymen 2,7 procent under kvartalet som en följd av högre försäljning av material till stationära värmeväxlare. Försäljningen av värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin steg 13,3 procent jämfört med föregående år.

Stärker organisationen inom forskning och utveckling

Vi tar nu nästa steg i strategiarbetet och ökar fokus på forskning och innovation. Som en följd av det kommer Kent Schölin, nuvarande chef för region Europa, att anta rollen som SVP Research & Innovation. Det innebär att vi stärker denna funktion på ledningsnivå för att på bästa sätt nyttja den djupa tekniska kompetens vi besitter, både när det gäller nuvarande marknader och kunder men även för att bättre tillvarata möjligheter inom närliggande områden.

Utsikter

Marknaden för värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin förväntas fortsätta växa under 2017. Enligt IHS spås produktionen av lätta fordon växa med 2 procent under helåret. För det andra kvartalet enskilt är en ökning med 3 procent väntad, enligt IHS.

Gränges förväntar sig en bättre tillväxttakt än marknaden i Nord- och Sydamerika under andra kvartalet, medan vi förutspår en tillväxt i nivå med eller något lägre än marknaden i Asien. I Europa förväntas vi minska mindre än marknaden. Förväntningarna enligt IHS är att Asien växer med 9 procent och Nord- och Sydamerika med 1 procent. I Europa förutspås en nedgång med 5 procent under andra kvalet. För den nyligen förvärvade verksamheten i USA förväntas en försäljningsvolym i nivå med andra kvartalet i fjol.

Vi kommer under 2017 att fortsätta arbeta enligt vår strategiska plan. Det inkluderar ökat fokus på kunderbjudande och innovationer, hållbarhet samt att säkerställa att vi har både kapacitet och kapabilitet i våra anläggningar för att möta efterfrågan från våra kunder. Vi ser ljust på 2017 och är fast beslutna om att fortsätta växa med god lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel, VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens

Gränges VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari-mars 2017 vid en webbsänd telefonkonferens kl 10.00 torsdagen den 27 april 2017.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856 642 661 (Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Grennfelt
SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 27 april 2017 kl. 07.30 CET.

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.