Kontakt

Gränges delårsrapport januari-september 2017

26 okt 2017 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stark efterfrågan under tredje kvartalet - investerar i framtida tillväxt

Tredje kvartalet 2017

 • Försäljningsvolymen ökade till 93,0 kton (62,8). Organiskt var ökningen 4,8 procent. Nettoomsättningen uppgick till 2 728 MSEK (1 859). Försäljningsvolymen i verksamheten som förvärvades under 2016 ökade till 48,9 kton (21,8).
 • Justerat rörelseresultat steg med 25,1 procent till 227 MSEK (181), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,3 procent (9,7). Verksamheten som förvärvades under 2016 ingår med 70 MSEK (50).
 • Periodens resultat minskade till 151 MSEK (189). Under tredje kvartalet i fjol ingår en upplösning av skattereserv med 139 MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning sjönk till 2,00 SEK (2,52).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 148 MSEK (-2 285).

Januari – september 2017

 • Försäljningsvolymen ökade till 286,5 kton (154,4). Organiskt var ökningen 5,9 procent. Nettoomsättningen uppgick till 8 701 MSEK (4 662). Försäljningsvolymen i verksamheten som förvärvades under 2016 ökade till 144,7 kton (21,8).
 • Justerat rörelseresultat steg med 46,1 procent till 754 MSEK (516), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,7 procent (11,1). Verksamheten som förvärvades under 2016 ingår med 232 MSEK (50).
 • Periodens resultat ökade till 500 MSEK (397).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 6,62 SEK (5,30).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 530 MSEK (-2 150).
 • Nettoskulden minskade till 2 280 MSEK per 30 september 2017 (2 722 MSEK per 31 december 2016), vilket motsvarar 1,7 gånger justerad EBITDA (2,1 gånger per 31 december 2016).

Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:

Vi har sett en fortsatt stark efterfrågan i samtliga regioner under tredje kvartalet. Försäljningsvolymen ökade med 48 procent till 93 kton och det justerade rörelseresultatet förbättrades till 227 MSEK. Valutakursförändringar, främst en svagare dollar, har påverkat resultatet negativt med 2 MSEK under kvartalet.

En stark marknad i Kina bidrog till att försäljningen i Asien steg med 9 procent under tredje kvartalet. Ökningen förklaras av bra volymer till både lokala och globala kunder, och avser till viss del tidigareläggning av leveranser för fjärde kvartalet. Försäljningen till kommersiella fordon i Kina har också varit stark. I Europa steg försäljningen med drygt 3 procent under tredje kvartalet. I Nord- och Sydamerika fortsatte försäljningsvolymen att öka, men begränsas fortsatt av att anläggningarna i USA för närvarande producerar nära kapacitetstaket. Försäljningen av värmeväxlarmaterial till kunder i fordonsindustrin i Nord- och Sydamerika var 11 procent högre än under tredje kvartalet i fjol.

Investering i ny kapacitet
I september beslutade vi att ta nästa steg i vår strategiska tillväxtplan för Nordamerika. Det inkluderar en utbyggnad av anläggningen i Huntingdon för att möta en ökad efterfrågan inom den nuvarande produktportföljen. Totalt uppgår investeringen till 110 MUSD över två år. När det gäller aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare planerar vi att inleda ett samarbete med japanska Mitsubishi Aluminum i Nordamerika.

Nästa generations material ska driva framtida tillväxt
Vi har också tagit ett viktigt steg när det gäller nästa generations värmeväxlarmaterial. Investeringen i tyska GETEK, som tillverkar aluminiumgöt med avancerad sprayformningsteknik, innebär att vi kan adressera en större marknad med innovativa material inom Active Brazing. Det bedöms bli en viktig produktkategori för Gränges under kommande år.

Utsikter
Marknaden för värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin förväntas växa under 2017. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att vara oförändrad under fjärde kvartalet jämfört med i fjol, vilket skulle summera tillväxten för helåret till 2 procent.

Gränges förväntar sig sammantaget en något lägre tillväxttakt än marknaden under fjärde kvartalet till följd av lägre försäljningsvolym av värmeväxlarmaterial till fordon i Asien samt Nord- och Sydamerika. I Europa räknar vi med en tillväxt i nivå med marknaden. Den amerikanska verksamheten som Gränges förvärvade under 2016 förväntas fortsätta växa under fjärde kvartalet. Förändringar i valutakurser beräknas få en negativ påverkan på rörelseresultatet under fjärde kvartalet jämfört med föregående år.

När vi blickar in i 2018, förväntar vi oss en positiv utveckling i alla våra regioner. Vi kommer att fortsätta fokusera på innovation och kunderbjudande, hållbarhet samt att säkerställa att vi har både kapacitet och kapabilitet i våra anläggningar för att möta framtida efterfrågan. Det inkluderar ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon där vi ser en god tillväxtpotential. Vi är fast beslutna att fortsätta att växa med hållbar lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel, VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari-september 2017 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 26 oktober 2017 kl 10.00.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856 642 661 (Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt 
SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 07.30 CEST.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.