Kontakt

Halvårsrapport januari-juni 2017

20 jul 2017 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet under andra kvartalet

Andra kvartalet 2017

 • Försäljningsvolymen ökade till 98,7 kton (46,5) och nettoomsättningen uppgick till 3 081 MSEK (1 442). Exklusive den förvärvade verksamheten i USA ökade försäljningsvolymen med 6,2 procent.
 • Justerat rörelseresultat steg med 61,6 procent till 290 MSEK (179), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,4 procent (12,4). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade det justerade rörelseresultatet med 10,6 procent till 193 MSEK.
 • Rörelseresultatet steg till 290 MSEK (154).
 • Periodens resultat ökade till 192 MSEK (114).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,55 SEK (1,52).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 307 MSEK (157).

Första halvåret 2017

 • Försäljningsvolymen ökade till 193,5 kton (91,6) och nettoomsättningen uppgick till 5 973 MSEK (2 802). Exklusive den förvärvade verksamheten i USA ökade försäljningsvolymen med 6,6 procent.
 • Justerat rörelseresultat steg med 57,5 procent till 527 MSEK (335), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,8 procent (11,9). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade det justerade rörelseresultatet med 9,1 procent till 365 MSEK.
 • Rörelseresultatet steg till 527 MSEK (309).
 • Periodens resultat ökade till 349 MSEK (208).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 4,63 SEK (2,78).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 382 MSEK (135).
 • Nettoskulden uppgick till 2 481 MSEK per 30 juni 2017 (2 722 per 31 december 2016), vilket motsvarar 1,9 gånger justerad EBITDA1 (2,1 gånger per 31 december 2016).

Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:

Den positiva trend som vi såg i början av 2017 har fortsatt under det andra kvartalet. Det är det bästa kvartalet hittills för Gränges. Försäljningsvolymen ökade till 98,7 kton (46,5), tack vare stark försäljning i alla regioner och det justerade rörelseresultatet ökade till 290 MSEK (179). I operativa termer har verksamheten utvecklats mycket bra och vi har uppnått hög produktkvalitet och god metallhantering i alla våra fabriker under kvartalet. Vi noterade också ett starkt kassaflöde och i slutet av juni var vår nettoskuld tillbaka i målintervallet 1–2 gånger EBITDA.

Stark efterfrågan

I Asien ökade försäljningsvolymen med 9,4 procent, främst driven av en stark utveckling i Kina. Efterfrågan på större bilar av SUVmodell har fortsatt att vara hög. Försäljningen till kommersiella fordon ökade också under kvartalet. I Europa översteg försäljningen av värmeväxlarmaterial marknadstillväxten under andra kvartalet. Försäljningen av icke-värmeväxlare var också högre än förra året och totalt sett ökade försäljningsvolymen 5,7 i Europa under kvartalet. I Nord- och Sydamerika fortsatte vi att se god tillväxt med en stark försäljning av värmeväxlarmaterial till stationära applikationer medan försäljningen till bilindustrin var fortsatt stabil. I USA har vi framgångsrikt frigjort extra produktionskapacitet för att möta en del av den högre efterfrågan från kunderna.

Ökad satsning på forskning och innovation

Forskning och innovation utgör en av grundbultarna i Gränges strategi, och vi har ytterligare ökat satsningarna inom detta område. För att stödja detta arbete har Kent Schölin, tidigare President Gränges Europe, utsetts till SVP Research & Innovation. Härigenom ökar vårt fokus på forskning och innovation på ledningsnivå och gör det möjligt för oss att bättre stödja våra globala kunder inom produktutveckling för framtida tekniker, som elbilar. Gränges ser den globala trenden med ökad elektrifiering inom fordonsindustrin som positiv. I juni invigdes vårt globala centrum för forskning och innovation i Finspång, vilket markerar ett viktigt steg på denna resa.

Utsikter

Marknaden för värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin förväntas växa under 2017. Analysföretaget IHS beräknar att produktionen av lätta fordon ökar med 1,8 procent under helåret 2017. Under tredje kvartalet förväntas en ökning med 2,5 procent, enligt IHS.

Vi förväntar oss en tillväxt i linje med, eller något under, den förväntade marknadstillväxten i Asien och i Europa under tredje kvartalet. I Nord- och Sydamerika förväntas tillväxten vara något över marknadens under tredje kvartalet inom värmeväxlarmaterial till fordon. När det gäller verksamheten vi förvärvade förra året räknar vi med en tillväxt under tredje kvartalet.

Vi kommer under 2017 att fortsätta arbeta enligt vår strategiska plan. Det inkluderar ökat fokus på kunderbjudanden och innovationer, hållbarhet samt att säkerställa att vi har både kapacitet och kapabilitet i våra anläggningar för att möta efterfrågan från våra kunder. Förstudien för att utvärdera ytterligare investeringar i USA och Asien löper enligt plan. Vi ser ljust på 2017 och är fast beslutna att fortsätta att växa med hållbar lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel
VD Gränges


Webbsänd telefonkonferens

VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges halvårsrapport för januari-juni 2017 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 20 juli 2017 kl 10.00.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856 642 661(Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Grennfelt, SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 20 juli 2017 kl. 07.30 CET.

Om Gränges

Gränges är en global ledare inom aluminium teknik, tillverkning och innovation. Vi fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges världsledande med en marknadsandel på cirka 20 procent. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Kina och USA och har en sammanlagd kapacitet om 400 000 ton. Gränges har ca 1 600 anställda och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.