Kontakt

Bokslutskommuniké januari-december 2017

01 feb 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Starkt fjärde kvartal bidrog till nytt rekordår 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Försäljningsvolymen ökade med 2,1 procent till 86,5 kton (84,7). Nettoomsättningen uppgick till 2 734 MSEK (2 546). Försäljningsvolymen i verksamheten som förvärvades under 2016 ökade till 42,7 kton (41,0).1
 • Justerat rörelseresultat steg med 4,8 procent till 179 MSEK (171), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 6,6 procent (6,7). Verksamheten som förvärvades under 2016 ingår med 37 MSEK (37).
 • Periodens resultat ökade till 152 MSEK (101) och inkluderar en upplösning av en skattereserv på 53 MSEK samt en erlagd källskatt om –19 MSEK avseende utdelning från det kinesiska dotterbolaget.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,02 SEK (1,35).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 41 MSEK (104) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om –178 MSEK (–89) samt –42 MSEK avseende förvärvet av 51 procent av aktierna i Getek GmbH.

Januari – december 2017

 • Försäljningsvolymen ökade till 373,0 kton (239,1) och nettoomsättningen uppgick till 11 435 MSEK (7 207). Försäljningsvolymen i verksamheten som förvärvades under 2016 ökade till 187,4 kton (62,8).1
 • Justerat rörelseresultat steg med 35,8 procent till 933 MSEK (687), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,2 procent (9,5). Verksamheten som förvärvades under 2016 ingår med 268 MSEK (87).
 • Periodens resultat ökade till 652 MSEK (498).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 8,64 SEK (6,64).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 572 MSEK (–2 046).
 • Nettoskulden minskade till 2 292 MSEK per 31 december 2017 (2 722 MSEK per 31 december 2016), vilket motsvarar 1,8 gånger justerad EBITDA (2,1 gånger per 31 december 2016).
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 SEK (2,40) per aktie, motsvarande 35 procent (36) av årets resultat.

1) Den förvärvade verksamheten har konsoliderats i Gränges räkenskaper från och med 22 augusti 2016.

Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:

Starkt fjärde kvartal bidrog till rekordår
Under fjärde kvartalet fortsatte både försäljning och lönsamhet att förbättras vilket bidrog till att helåret 2017 blev ännu ett nytt rekordår för Gränges. Försäljningsvolymen steg med 2,1 procent till 86,5 kton under kvartalet och det justerade rörelseresultatet förbättrades till 179 MSEK. Valutakursförändringar, främst en svagare dollar, har påverkat det justerade rörelseresultatet negativt med 2 MSEK under kvartalet.

Vi hade en fortsatt mycket bra utveckling i Asien under fjärde kvartalet. Försäljningen var dock något lägre än året innan, då skatterabatten på lätta fordon i Kina bidrog till en mycket stark avslutning på året 2016. Sett till hela 2017 steg försäljningen med 6,8 procent i Asien vilket är en betydligt bättre tillväxttakt än marknaden. I Europa ökade försäljningen av värmeväxlarmaterial med närmare 3 procent både under det fjärde kvartalet enskilt och helåret 2017. I Nord- och Sydamerika fortsätter vi att se en mycket god efterfrågan, vilken har blivit ännu tydligare under hösten då USA införde importtullar på vissa aluminiumprodukter från Kina. Gränges försäljning av värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin i Nord- och Sydamerika ökade med 1 procent under fjärde kvartalet, medan marknaden i stort var ned ett antal procent. Försäljningen till HVAC-kunder ökade under kvartalet.

Summerar vi helåret 2017 steg försäljningen med 56 procent till 373 kton och det justerade rörelseresultatet ökade till 933 MSEK. Vi har under 2017 fattat ett antal viktiga beslut. Bland annat utbyggnaden av anläggningen i Huntingdon som startade under hösten och kommer att vara klar under andra halvåret 2019. Totalt adderar vi närmare 40 kton i ny kapacitet. Vi har även meddelat planer på att etablera ett samriskbolag med Mitsubishi Aluminum i USA för att etablera en gemensam tillverkning av avancerade material till fordonsindustrin, vilket är i linje med vår tillväxtplan.

Under året har vi fortsatt att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Bland annat omfattar det framtagande av en global hållbarhetsstrategi, som kommer att utgöra grunden för vårt hållbarhetsarbete under de närmast kommande åren. Vi har också genomfört en koncernövergripande studie av Gränges koldioxidavtryck för att bättre förstå vår klimatpåverkan. Med utgångspunkt från studiens resultat, kommer Gränges fortsätta fokusera på att minska påverkan längs värdekedjan.

Infriar finansiella mål
Vi har under 2017 fortsatt att levererat på våra finansiella mål. Försäljningsvolymen steg med 56 procent, varav ökningen inom material till fordonsindustrin var cirka 5 procent. Det innebär en högre tillväxttakt än marknaden. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,7 procent och vi avslutade året med en skuldsättning motsvarande 1,8 gånger EBITDA-resultatet. Mot bakgrund av det finansiella resultatet, samt beaktat våra framtidsutsikter, föreslår styrelsen att utdelningen för 2017 höjs med 25 procent till 3,00 SEK per aktie.

Utsikter
Marknaden för värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin förväntas fortsätta växa under 2018. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att öka med 2 procent globalt under året, varav tillväxten under första kvartalet enskilt spås bli 1 procent.

Vi förväntar oss en bättre försäljningsutveckling än marknaden i Asien under första kvartalet, medan vi förväntar oss en nedgång i Europa. I Nord- och Sydamerika förväntas försäljningsvolymen till fordonsindustrin att bli lägre på grund av att vi har bytt distributionsmodell för importerade volymer från och med januari 2018, vilket kommer att ha en engångseffekt under första kvartalet. För de produkter vi tillverkar lokalt i USA förväntas en försäljningsvolym i nivå med fjolåret. Gränges försäljningsvolym förväntas överlag att utvecklas något bättre än marknaden under det första kvartalet.

När vi blickar framåt under 2018, förväntar vi oss en positiv utveckling i alla våra regioner. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med innovation och kunderbjudande, vilket inkluderar ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon där vi ser en god tillväxtpotential. Hållbarhet är ett annat viktigt område, liksom att säkerställa att vi har både kapacitet och kapabilitet i våra anläggningar för att möta framtida efterfrågan. Vi arbetar för närvarande aktivt med att etablera ny kapacitet i USA, men har även adresserat kapacitetsbehovet i både Asien och Europa. Här utvärderar vi olika vägar framåt. Vi är fast beslutna att fortsätta att växa med hållbar lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel
VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges bokslutskommuniké för januari-december 2017 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 1 februari 2018 kl 10.00.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856 642 661 (Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt
SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 1 februari 2018 kl. 07.30 CET.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.