Kontakt

Delårsrapport januari-mars 2018

26 apr 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Operationella förbättringar bidrog till högre resultat

Första kvartalet 2018

  • Försäljningsvolymen ökade med 0,3 procent till 95,0 kton (94,8). Nettoomsättningen uppgick till 3 071 MSEK (2 892).
  • Justerat rörelseresultat steg med 18,7 procent till 282 MSEK (237), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,2 procent (8,2).
  • Periodens resultat ökade till 167 MSEK (157) och inkluderar jämförelsestörande poster om –64 MSEK samt resultatandel från joint ventures om 22 MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,21 SEK (2,08).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 192 MSEK (75) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om –123 MSEK (–45).
  • Nettoskulden ökade till 2 353 MSEK per 31 mars 2018 (2 292 MSEK per 31 december 2017), vilket motsvarar 1,8 gånger justerad EBITDA1 (1,8 gånger per 31 december 2017).

VD Johan Menckel kommentarer rapporten:

Gränges har haft en bra start på 2018. Det justerade rörelseresultatet steg till 282 MSEK, samtidigt som försäljningsvolymen var oförändrad på 95 kton. Främst är det förbättrad produktivitet i Europa, en bra metallhantering samt prishöjningar i Nordamerika som bidragit till ett högre resultat. Valutakursförändringar har påverkat det justerade rörelseresultatet negativt med 19 MSEK under kvartalet.

I Asien ökade försäljningsvolymen med 1,4 procent under första kvartalet, vilket var en bättre utveckling än marknaden i stort. I Kina var försäljningsvolymen högre som en följd av en bra utveckling för kommersiella fordon. I Europa ökade försäljningen av värmeväxlarmaterial med 2,2 procent under första kvartalet, drivet av en stark efterfrågan från våra globala kunder i regionen. I Nordoch Sydamerika var försäljningen något lägre under första kvartalet till följd av en tillfällig produktionsstörning i ett av valsverken i Huntingdon. Den lokala efterfrågan i USA är fortsatt mycket god och har ökat ytterligare efter att USA infört importtullar på ett antal valsade aluminiumprodukter från Kina. Den redovisade försäljningsvolymen av värmeväxlarmaterial importerade från Sverige och Kina är något lägre än föregående år, vilket beror på att distributionsmodellen för Gränges produkter i USA ändrats från och med januari 2018.

Utsikter
Marknaden för värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin förväntas fortsätta växa under 2018. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att öka med 2 procent globalt under året. Under andra kvartalet enskilt spås tillväxten bli 5 procent, enligt IHS.

Gränges räknar med en lägre tillväxttakt än IHS bedömningar under andra kvartalet i alla våra regioner. Antalet byggstarter i USA förväntas visa fortsatt god tillväxt i det kommande kvartalet, vilket är gynnsamt för våra HVAC-produkter där vi förutspår tillväxt med låga ensiffriga tal. Vi noterar också att osäkerheten på den globala aluminiummarknaden har ökat som en konsekvens av USA:s sanktioner mot Rusal och de nyligen införda importtullarna på vissa aluminiumprodukter från Kina. Effekterna för Gränges är emellertid begränsade. Sammantaget bedömer vi att koncernens försäljningsvolym blir i nivå med andra kvartalet i fjol.

När vi blickar framåt under 2018 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och kunderbjudande, vilket inkluderar ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon där vi ser en god tillväxtpotential. Hållbarhet är ett annat viktigt område, liksom att säkerställa att vi har både kapacitet och kapabilitet för att möta framtida efterfrågan. Vi arbetar för närvarande aktivt med att etablera ny kapacitet i USA genom att bygga ut anläggningen i Huntingdon, men ser även över kapacitetsbehovet i Asien och Europa. Här utvärderar vi olika vägar framåt. Vi är fast beslutna att fortsätta att växa med hållbar lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel
VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari-mars 2018 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 26 april 2018 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 51999355 (Sverige), +44 203 1940550 (Storbritannien) eller +1 8552692605 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 26 april 2018 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.