Kontakt

Halvårsrapport 2018

19 jul 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Fortsatt god utveckling under andra kvartalet

Andra kvartalet 2018

 • Försäljningsvolymen ökade med 0,5 procent till 99,1 kton (98,7). Nettoomsättningen steg till 3 443 MSEK (3 081).
 • Justerat rörelseresultat steg med 3,9 procent till 301 MSEK (290), 290), med en justerad rörelsemarginal om 8,7 procent (9,4). Kostnader för amerikanska strafftullar på importer från Kina ingår med 27 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 214 MSEK (192).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,84 SEK (2,55).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 125 MSEK (307) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om –166 MSEK (–61) och ökat rörelsekapital om –135 MSEK till följd av amerikanska sanktioner mot en av Gränges leverantörer.

Första halvåret 2018

 • Försäljningsvolymen ökade med 0,4 procent till 194,2 kton (193,5). Nettoomsättningen steg till 6 514 MSEK (5 973).
 • Justerat rörelseresultat steg med 10,6 procent till 583 MSEK (527), med en justerad rörelsemarginal om 8,9 procent (8,8). Kostnader för amerikanska strafftullar på import från Kina ingår med 27 MSEK.
 • Periodens resultat minskade till 381 MSEK (349) och inkluderar jämförelsestörande poster om –64 MSEK samt resultatandel från joint ventures om 22 MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,05 SEK (4,63).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 318 MSEK (382) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om –289 MSEK (–106) och ökat rörelsekapital om –135 MSEK till följd av amerikanska sanktioner mot en av Gränges leverantörer.
 • Nettoskulden ökade till 2 621 MSEK per 30 juni 2018 (2 292 MSEK per 31 december 2017), vilket motsvarar 2,0 gånger justerad EBITDA1 (1,8).

VD Johan Menckel kommenterar rapporten:

Gränges har fortsatt att utvecklas väl under andra kvartalet 2018. Försäljningsvolymen uppgick till 99,1 kton, vilket var något högre än i fjol och i linje med förväntningarna. Det justerade rörelseresultatet ökade till 301 MSEK, och inkluderar kostnader om 27 MSEK relaterade till de amerikanska straff- och utjämningstullarna på import av valsad aluminium från Kina. Vi har samtidigt haft fortsatt positiva effekter av en bra metallhantering, förbättrad produktivitet i Europa och prishöjningar i Nordamerika. Valutakursförändringar har påverkat det justerade rörelseresultatet positivt med 16 MSEK under andra kvartalet 2018.

I Asien steg försäljningsvolymen med 0,9 procent under andra kvartalet, vilket var en lägre takt än marknaden. I Kina steg försäljningen till fordonsindustrin med 4,4 procent under kvartalet. Sett till första halvåret 2018 har Gränges haft en högre försäljningstillväxt än marknaden i Kina och Indien. I Europa steg försäljningen av värmeväxlarmaterial med 3,2 procent under andra kvartalet, medan försäljningen av industriprodukter var lägre. I Nord och Sydamerika var försäljningen i nivå med andra kvartalet i fjol. Den lokala efterfrågan i USA är fortsatt mycket god och har ökat ytterligare efter att importtullar införts på valsade aluminiumprodukter från Kina. Den redovisade försäljningsvolymen av värmeväxlarmaterial importerade från Sverige och Kina till USA är något högre än föregående år.

Under första kvartalet 2019 kommer produktionen i vår fabrik I Newport, Arkansas, återupptas. Fabriken tillverkade aluminiumfolie för konsumentapplikationer fram till 2015 och har därefter i huvudsak varit stängd med en mycket begränsad verksamhet inom ytbehandling. Investeringen för att uppgradera nuvarande valsverk och utrustning uppgår till 26 MUSD, och redan från 2019 förväntar vi oss ett positivt bidrag till resultatet.

Utsikter
Den globala fordonsmarknaden förväntas fortsätta att växa under 2018. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att öka med 2 procent globalt under året. Under tredje kvartalet enskilt spås tillväxten bli 4 procent, enligt IHS.

Gränges förväntar sig en stabil försäljningsvolym för värmeväxlarmaterial till fordon i alla regioner under tredje kvartalet. Antalet byggstarter i USA förväntas visa fortsatt god tillväxt i det kommande kvartalet, vilket är gynnsamt för våra HVAC-produkter där vi förutspår tillväxt med låga ensiffriga tal.

När vi blickar framåt under 2018 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett hållbart kunderbjudande, vilket inkluderar ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon där vi ser en god tillväxtpotential. Ett annat viktigt område är att säkerställa att vi har både kapacitet och kapabilitet för att möta framtida efterfrågan. Vi arbetar för närvarande aktivt med att etablera ny kapacitet i USA genom att bygga ut anläggningen I Huntingdon och återuppta produktionen i fabriken i Newport. Totalt innebär dessa initiativ att vi adderar 60 kton i ny kapacitet I under andra halvåret 2019. Vi ser även över kapacitetsbehovet I Asien och Europa. Här utvärderar vi olika vägar framåt. Vi är fast beslutna att fortsätta att växa med hållbar lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel
VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges halvårsrapport för januari–juni 2018 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 19 juli 2018 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 51999355 (Sverige), +44 203 1940550 (Storbritannien) eller +1 8552692605 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt SVP Communications and Investor Relations 
pernilla.grennfelt@granges.com Telefon +46 (0) 702 90 99 55 

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 19 april 2018 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.