Kontakt

Bokslutskommuniké januari-december 2018

31 jan 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stabilt fjärde kvartal avslutar ett nytt rekordår

Fjärde kvartalet 2018

 • Försäljningsvolymen ökade med 1,1 procent till 87,4 kton (86,5). Nettoomsättningen steg till 3 074 MSEK (2 734).
 • Justerat rörelseresultat steg med 6,8 procent till 191 MSEK (179), medan justerat rörelseresultat per ton ökade till 2,2 kSEK (2,1).
 • Periodens resultat uppgick till 149 MSEK (152).
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till 1,97 SEK (2,02).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 133 MSEK (41) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 319 MSEK (178). Av de totala investeringarna avser 182 MSEK investeringar relaterade till expansionen av anläggningarna i USA.
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,20 SEK (3,00) per aktie, motsvarande 35 procent (35) av årets resultat.

Januari-december 2018

 • Försäljningsvolymen ökade med 0,5 procent till 375,0 kton (373,0). Nettoomsättningen steg till 12 910 MSEK (11 435).
 • Justerat rörelseresultat steg med 7,7 procent till 1 005 MSEK (933), medan justerat rörelseresultat per ton ökade till 2,7 kSEK (2,5).
 • Periodens resultat steg till 688 MSEK (652) och inkluderar jämförelsestörande poster om –64 MSEK samt resultatandel från joint ventures om 22 MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning steg till 9,11 SEK (8,64).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 531 MSEK (572) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 843 MSEK (358) och ökat rörelsekapital om 165 MSEK till följd av amerikanska sanktioner mot en av Gränges aluminiumleverantörer.
 • Nettoskulden ökade till 2 494 MSEK per 31 december 2018 (2 292 MSEK per 31 december 2017), vilket motsvarar 1,8 gånger justerad EBITDA1.

1) Justerat för jämförelsestörande poster.

Kommentarer från VD Johan Menckel:

Stabilt kvartal trots avmattning på marknaden
Under fjärde kvartalet fortsatte försäljning, lönsamhet och kassaflöde att förbättras vilket bidrog till att helåret 2018 blev ännu ett rekordår för Gränges. Försäljningsvolymen steg med 1 procent till 87,4 kton under kvartalet och det justerade rörelseresultatet ökade till 191 MSEK. Resultatet inkluderar kostnader för expansionsprojekt i USA om 12 MSEK och kostnader relaterade till produktionsstörningar i Finspång under det tredje kvartalet om 13 MSEK. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 32 MSEK under kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten var väldigt starkt på 133 MSEK, inklusive expansionsinvesteringar på 182 MSEK.

Trots att Gränges försäljningsvolym utvecklades stabilt, upplevde vi en fortsatt avmattning av marknaden under det fjärde kvartalet. Framförallt i Asien där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 3 procent. Detta är dock en bättre utveckling än den underliggande marknaden där produktionen av lätta fordon i Kina minskade betydligt under kvartalet och resulterade i en uppbyggnad av lager i försörjningskedjan. I Europa fortsatte försäljningen till fordonsindustrin att vara stabil i kvartalet medan den ökade med 7 procent i Amerika. Efterfrågan på material till HVAC och övrigt i Amerika fortsatte att vara stark under kvartalet och försäljningsvolymen ökade med 3 procent jämfört med föregående år.

Levererar på vår strategi
Vi fattade under 2018 ett antal viktiga beslut som stöder implementeringen av vår strategi. Detta innefattar våra planer att återigen öppna produktionsanläggningen i Newport för att leverera till den attraktiva amerikanska marknaden för tunn aluminiumfolie samt att investera i ökad effektivitet och kapacitet i vår anläggning i Finspång. Vi har under senare år ökat vårt fokus på forskning och innovation, med särskilt fokus på utvecklingen av elfordon, och under 2018 började vi se resultaten av detta i och med att patentportföljen ökade med 20 procent under året. Dessutom började försäljningen av TRILLIUM®, vår mest innovativa och avancerade produkt, att öka. Under 2018 har vi även fortsatt att utveckla vår hållbarhetsplattform och jag är mycket nöjd med att Gränges nu är medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Vi ser fram emot att samarbeta inom branschen för att förbättra det totala avtrycket från värdekedjan för aluminium och vi stöder ASI:s engagemang att främja ökad hållbarhet och transparens.

Infriar finansiella mål
Vi fortsatte under 2018 att leverera på våra finansiella mål. För helåret 2018 steg försäljningen med 1 procent till 375 kton och det justerade rörelseresultatet ökade till 1 005 MSEK samt cash conversion till 100 procent före expansionsinvesteringar. Volymökningen för material till fordonsindustrin var stabil trots en marknad som minskade något under året. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,5 procent och vi avslutade året med en skuldsättning motsvarande 1,8 gånger EBITDA. Mot bakgrund av det finansiella resultatet, samt beaktat våra framtidsutsikter, föreslår styrelsen att utdelningen för 2018 höjs med 7 procent till 3,20 SEK per aktie.

Utsikter
Den globala fordonsproduktionen förväntas fortsätta att sakta in under början av 2019. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att minska med 1 procent globalt under det första kvartalet men att detta vänder till en tillväxt om 1 procent för helåret.

För det första kvartalet förväntar sig Gränges en nedgång i försäljningsvolym med låga ensiffriga tal. För material till fordonsindustrin förväntas en minskning med medel ensiffriga tal drivet av lagerneddragningar i försörjningskedjan i framförallt Asien, men även till viss del i Europa. I Amerika förväntar sig Gränges en tillväxt med låga ensiffriga tal för material till både fordons- och HVAC-industrin i det första kvartalet.

När vi blickar längre in i 2019 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i och med att allt fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylningslösningar. I USA förväntas expansionen av anläggningen i Huntingdon slutföras i mitten av 2019 och i Newport kommer produktionen gradvis att återupptas under året. Sammantaget är vi fast beslutna att fortsätta växa med hållbar lönsamhet under de kommande åren.

Johan Menckel
VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges bokslutskommuniké för januari–december 2018 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 31 januari 2019 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5199 9355 (Sverige), +44 203 194 0550 (Storbritannien) eller +1 855 269 2605 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO

oskar.hellstrom@granges.com
Telefon +46 (0) 8 459 59 00

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 31 januari 2019 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.