Kontakt

Delårsrapport januari-mars 2019

26 apr 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stabilt rörelseresultat på en avmattad marknad

Första kvartalet 2019

  • Försäljningsvolymen minskade med 4,4 procent till 90,8 kton (95,0). Nettoomsättningen steg till 3 109 MSEK (3 071).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 275 MSEK (282), medan justerat rörelseresultat per ton var 3,0 kSEK (3,0).
  • Periodens resultat ökade till 184 MSEK (167).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 2,44 SEK (2,21).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till –173 MSEK (192) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om –451 MSEK (–123). Av de totala investeringarna avser 339 MSEK investeringar relaterade till expansionen av produktionsanläggningarna i USA.
  • Nettoskulden ökade till 3 057 MSEK per 31 mars 2019 (2 494 MSEK per 31 december 2018), vilket motsvarar 2,2 gånger justerad EBITDA* (1,8 gånger per 31 december 2018). Nettoskulden per 31 mars 2019 inkluderar leasingskulder om 269 MSEK till följd av tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal**.

* Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.

** För ytterligare information om IFRS 16 Leasingavtal se not 1.

Kommentarer från VD Johan Menckel:

De svagare marknadsförutsättningarna som vi började se i slutet av 2018 fortsatte under början av detta år. Den lägre efterfrågan på marknaden resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 4 procent till 90,8 kton under det första kvartalet 2019. Det justerade rörelseresultatet var relativt stabilt och uppgick till 275 MSEK. Resultatet inkluderar kostnader om 17 MSEK för expansionsprojekten i USA samt ett positivt bidrag om 9 MSEK till följd av en återbetalning av amerikanska 232-tullar. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 44 MSEK under kvartalet.

Under det första kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt utmanande i Asien där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 13 procent. Detta var ett resultat av en betydligt svagare produktion av lätta fordon i Kina i kombination med lagerneddragningar i försörjningskedjan. I Europa och Amerika minskade försäljningen till fordonsindustrin med 4 respektive 2 procent i kvartalet. Efterfrågan på material till HVAC och övrigt i Amerika fortsatte att vara stark under kvartalet. Trots detta minskade försäljningsvolymen med 1 procent jämfört med 2018 till följd av kapacitetsbegränsningar i produktionen, vilket delvis berodde på de pågående expansionsprojekten.

Säkerställande av hållbar affärsnytta
Sättet på vilket vi planerar och bedriver vår verksamhet idag har en stor påverkan på framtiden och vi tror att efterfrågan på hållbara produkter kommer att öka framöver. För att säkerställa Gränges framtida konkurrenskraft och tillväxt har vi nyligen lanserat ambitiösa och tydliga långsiktiga hållbarhetsmål som visar vårt engagemang för hållbarhet och vårt starka fokus på att integrera hållbarhet i allt vi gör. Våra produkter främjar ett cirkulärt förhållningssätt och möjliggör för kunder och slutanvändare att uppnå betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser. Vi är också övertygade om att vårt fokus på hållbarhet kan öka vår försäljning och lönsamhet i takt med ett ökat fokus på hållbara produkter.

Utsikter
Den globala fordonsproduktionen förväntas fortsätta att sakta in under det andra kvartalet 2019. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att minska med 3 procent globalt under det andra kvartalet men vända till en tillväxt under andra halvåret, vilket innebär en stabil helårsprognos. För det andra kvartalet räknar Gränges med en minskad försäljningsvolym med medel ensiffriga tal. För material till fordonsindustrin ser vi en minskning med medel till höga ensiffriga tal till följd av lägre produktion av lätta fordon och fortsatta lagerneddragningar i försörjningskedjan, framförallt i Asien men även till viss del i Europa. I Amerika förväntar vi oss en stabil utveckling för material till HVAC-industrin i det andra kvartalet.

När vi blickar längre in i året kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylningslösningar. I USA fortsätter efterfrågan på HVAC och övriga produkter att vara stark. Expansionen av anläggningen i Huntingdon förväntas slutföras i mitten av 2019 och i Newport kommer produktionen gradvis att återupptas under det andra halvåret. Sammantaget är vi fast beslutna att fortsätta växa med hållbar lönsamhet under de kommande åren.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari–mars 2019 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 26 april 2019 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5199 9355 (Sverige), +44 203 194 0550 (Storbritannien) eller +1 855 269 2605 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO
oskar.hellstrom@granges.com
Telefon +46 (0) 8 459 59 00

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 26 april 2019 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.