Kontakt

Gränges delårsrapport januari-september 2019

24 okt 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Temporära produktionsstörningar påverkade försäljningsvolym och rörelseresultat

Tredje kvartalet 2019

 • Försäljningsvolymen minskade med 8,1 procent till 85,8 kton (93,4). Temporära produktionsstörningar under juli och augusti i två av anläggningarna i USA resulterade i lägre försäljningsvolym om 6 kton. Nettoomsättningen minskade till 2 998 MSEK (3 322).
 • Justerat rörelseresultat var 190 MSEK (230) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,2 kSEK (2,5).
 • Periodens resultat ökade till 198 MSEK (158) och inkluderar en positiv skatteeffekt om 77 MSEK (–) hänförlig till en lägre skattesats i Kina1.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 2,62 SEK (2,09).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 155 MSEK (81) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 409 MSEK (236). Av de totala investeringarna avser 287 MSEK investeringar relaterade till expansionen av produktionsanläggningarna i USA och Sverige.

Januari-september 2019

 • Försäljningsvolymen minskade med 6,3 procent till 269,5 kton (287,5). Nettoomsättningen minskade till 9 295 MSEK (9 836).
 • Justerat rörelseresultat var 721 MSEK (813) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,7 kSEK (2,8).
 • Periodens resultat ökade till 553 MSEK (539).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 7,32 SEK (7,14).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten var –216 MSEK (398) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 1 368 MSEK (524). Av de totala investeringarna avser 980 MSEK expansionsinvesteringar.
 • Nettoskulden ökade till 3 606 MSEK per 30 september 2019 (2 494 MSEK per 31 december 2018), vilket motsvarar 2,7 gånger justerad EBITDA2 (1,8 gånger per 31 december 2018). Nettoskulden per 30 september 2019 inkluderar leasingskulder om 253 MSEK till följd av tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal3.

1För ytterligare information om skatteeffekten se not 6.
2Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.
3För ytterligare information om IFRS 16 Leasingavtal se not 1.

Kommentarer från VD Johan Menckel:

Fortsatt svaga marknadsförutsättningar
De svaga marknadsförutsättningarna som rådde i det första halvåret fortsatte under det tredje kvartalet. Den lägre efterfrågan på marknaden i kombination med temporära produktionsstörningar i våra anläggningar i USA under juli och augusti resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 8 procent till 85,8 kton. Det justerade rörelseresultatet minskade med 40 MSEK och uppgick till 190 MSEK, inklusive kostnader om 22 MSEK för expansionsprojekten i USA. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 24 MSEK under kvartalet. Kassagenereringen var fortsatt stark även under tredje kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten, justerat för expansionsinvesteringar och förvärv, ökade till 442 MSEK vilket motsvarar en cash conversion om mer än 200 procent.

Under det tredje kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt utmanande i Asien och Europa där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 15 respektive 7 procent. Detta var ett resultat av en betydligt lägre produktion av lätta fordon i kombination med lagerminskningar i försörjningskedjan. I Amerika ökade försäljningen till fordonsindustrin med 8 procent i kvartalet. Efterfrågan på material till HVAC och övrigt i Amerika var stabil under kvartalet. Försäljningsvolymen minskade dock med 8 procent jämfört med föregående år främst på grund av temporära produktionsstörningar vid anläggningarna i Huntingdon och Salisbury.

De förbättringar som vi genomfört i Gränges under senare år har gjort verksamheten mer effektiv och förmågan att hantera svängningar i marknaden har förbättrats. Under det tredje kvartalet har ytterligare kostnadseffektiviseringar implementerats. Dessa inkluderar ett förstärkt generellt besparingsprogram, kapacitetsjusteringar och en effektivisering av den europeiska organisationen.

Viktig milstolpe för expansionsprojektet i USA
I september nåddes en viktig milstolpe i expansionsprojektet i Huntingdon då det första bandet valsades i det nya kallvalsverket. All ny utrustning är nu i drift och vi kommer gradvis att öka tillgänglig produktionskapacitet och försäljningsvolym över de kommande kvartalen. Uppgraderingen av valsverken i Newport fortskrider väl och vi förväntar oss att det andra valsverket kommer att vara färdigställt under fjärde kvartalet. När detta är klart kommer vi inleda kundtester och produktvalideringar. Expansionen av anläggningarna i Huntingdon och Newport kommer att stärka vår position på den nordamerikanska marknaden ytterligare och utgöra en viktig plattform för tillväxt.

Utsikter
Den globala fordonsproduktionen förväntas att vara fortsatt svag under resten av 2019. Analysföretaget IHS förväntar en minskning om 3 procent för den globala produktionen av lätta fordon under det fjärde kvartalet, vilket resulterar i en förväntad nedgång på 5 procent för helåret. För det fjärde kvartalet räknar Gränges med en minskning i försäljningsvolym med medel till höga ensiffriga tal. För material till fordonsindustrin ser vi en minskning med medel till höga ensiffriga tal till följd av den lägre förväntade fordonsproduktionen och fortsatta lagerminskningar i försörjningskedjan i framförallt Europa. I Amerika förväntar vi oss en minskning med medel till höga ensiffriga tal för material till HVAC och övrigt i fjärde kvartalet då många kunder har höga lagernivåer och osäkerheten på slutkundsmarknaderna ökar.

Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med innovation, effektivitetsförbättringar och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylningslösningar. Med ett starkt engagemang och driv att ständigt förbättra och utveckla är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt över konjunkturcykler.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari–september 2019 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 24 oktober 2019 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5199 9355 (Sverige), +44 203 194 0550 (Storbritannien) eller +1 855 269 2605 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com
Telefon +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.