Kontakt

Halvårsrapport 2019

18 jul 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Fortsatt avmattning på marknaden i andra kvartalet

Andra kvartalet 2019

 • Försäljningsvolymen minskade med 6,3 procent till 92,9 kton (99,1). Nettoomsättningen minskade till 3 188 MSEK (3 443).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 257 MSEK (301), medan justerat rörelseresultat per ton var 2,8 kSEK (3,0).
 • Periodens resultat minskade till 171 MSEK (214).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 2,26 SEK (2,84).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till –198 MSEK (125) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 508 MSEK (166). Av de totala investeringarna avser 354 MSEK investeringar relaterade till expansionen av produktionsanläggningarna i USA och Sverige. Vidare avser 93 MSEK förvärvet av infrastruktur för driftsmedia i Sverige.

Första halvåret 2019

 • Försäljningsvolymen minskade med 5,4 procent till 183,7 kton (194,2). Nettoomsättningen minskade till 6 297 MSEK (6 514).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 532 MSEK (583), medan justerat rörelseresultat per ton var 2,9 kSEK (3,0).
 • Periodens resultat minskade till 355 MSEK (381).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 4,70 SEK (5,05).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till –371 MSEK (318) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 959 MSEK (289). Av de totala investeringarna avser 693 MSEK investeringar relaterade till expansionen av produktionsanlägg-ningarna i USA och Sverige.
 • Nettoskulden ökade till 3 560 MSEK per 30 juni 2019 (2 494 MSEK per 31 december 2018), vilket motsvarar 2,6 gånger justerad EBITDA* (1,8 gånger per 31 december 2018). Nettoskulden per 30 juni 2019 inkluderar leasingskulder om 257 MSEK till följd av tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal**.

*Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.
**För ytterligare information om IFRS 16 Leasingavtal se not 1.

Kommentarer från VD Johan Menckel:

De svagare marknadsförutsättningarna som vi såg i första kvartalet fortsatte under andra kvartalet 2019. Lägre efterfrågan på marknaden resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 6 procent till 92.9 kton. Det justerade rörelseresultatet minskade med 44 MSEK och uppgick till 257 MSEK, och inkluderade kostnader om 16 MSEK för expansionsprojekten i USA. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 22 MSEK under kvartalet. Kassagenereringen fortsatte att vara stark även under andra kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv ökade till 249 MSEK vilket motsvarar en cash conversion om 97 procent.

Under det andra kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt utmanande i Europa och Asien, där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 10 respektive 7 procent. Detta var ett resultat av en betydligt svagare produktion av lätta fordon i kombination med fortsatta lagerminskningar i leverantörskedjan. I Amerika var försäljningen till fordonsindustrin stabil i kvartalet. Efterfrågan på material till HVAC och övrigt i Amerika fortsatte att utvecklas positivt under kvartalet. Trots detta minskade försäljningsvolymen med 6 procent jämfört med 2018 på grund av produktmixförbättringar, kapacitetsbegränsningar kopplade till de pågående expansionsprojekten samt av tillfälliga produktionsstörningar i fabriken i Salisbury i slutet av kvartalet.

Fokus på expansionsprojekt och kostnadsbesparingar
På grund av de fortsatt svaga marknadsutsikterna i framför allt Europa och Asien implementerar vi nu kostnadsbesparingsåtgärder för att anpassa kostnadsbasen till rådande marknadsförutsättningar. I Amerika görs just nu stora ansträngningar för att slutföra expansionsprojekten i Huntingdon och Newport. Produktionsstart planeras i augusti och de första kommersiella ordrarna förväntas att skeppas i september. Försäljningsvolymen kommer gradvis att trappas upp under det fjärde kvartalet.

Utsikter
Den globala fordonsproduktionen förväntas fortsätta att vara svag under resten av 2019. Även om analysföretaget IHS förväntar en modest ökning om 2 procent för den globala produktionen av lätta fordon under det tredje kvartalet, är förväntan för det fjärde kvartalet svagt negativ, vilket innebär en förväntad minskning med 3 procent för helåret. För det tredje kvartalet räknar Gränges med en ökning i försäljningsvolym med låga ensiffriga tal. För material till fordonsindustrin ser vi en minskning med låga till medel ensiffriga tal främst till följd av fortsatta lagerminskningar i försörjningskedjan, framförallt i Asien men även till viss del i Europa. I Amerika förväntar vi oss en ökning med medel ensiffriga tal för material till HVAC och övrigt i och med att ny kapacitet gradvis kommer att bli tillgänglig under det tredje kvartalet.

När vi blickar längre fram kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylningslösningar. I Amerika fortsätter efterfrågan på HVAC och övriga produkter att vara stark och med den nya kapaciteten i Huntingdon och Newport kommer vi att kunna stärka vår position på denna marknad ytterligare. Sammantaget är vi fast beslutna att fortsätta växa med hållbar lönsamhet under de kommande åren.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges halvårsrapport för januari–juni 2019 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 18 juli 2019 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5199 9355 (Sverige), +44 203 194 0550 (Storbritannien) eller +1 855 269 2605 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO
oskar.hellstrom@granges.com
Telefon +46 (0) 8 459 59 00

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 18 juli 2019 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.