Kontakt

Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 8 maj 2019

08 maj 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges AB höll under onsdagen den 8 maj 2019 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.granges.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,20 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 10 maj 2019. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 maj 2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2018.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat, Ragnhild Wiborg och Mats Backman. Stämman omvalde Anders G. Carlberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 625 000 kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 310 000 kronor. Därutöver ska ersättning utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå oförändrat till ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska oförändrat erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2019. Programmet har en löptid på tre år och kommer att erbjudas ledande befattningshavare som ett komplement till det årliga incitamentsprogrammet (”STI 2019”).

STI 2019 mäter justerat rörelseresultat (50 procent), kassagenerering (30 procent) samt individuell prestation (20 procent) med ett maximalt utfall på 60 procent av årlig grundlön. För President Americas är maximalt utfall 100 procent av årlig grundlön.

LTI 2019 innebär att ett utfall motsvarande det från STI 2019 avsätts samt indexeras med Grängesaktiens totalavkastning. Intjänandeperioderna för LTI 2019 löper under år 2020, 2021 och 2022 och utbetalning sker proportionerligt årsvis över tre år – 2021, 2022 och 2023 – förutsatt fortsatt anställning i Grängeskoncernen.

Den totala utbetalningen från STI samt utbetalande LTI-program kan ej överstiga 150 procent av den årliga grundlönen per det datum då utbetalningen görs. Detta gäller dock inte den person som innehar befattningen President Americas, vars utbetalningar är begränsade till 200 procent av den årliga grundlönen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet kan sammanlagt högst så många aktier ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, Chefsjurist
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.