Kontakt

Förändring av antal aktier och röster i Gränges

30 nov 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Antalet aktier och röster i Gränges AB (publ) (Nasdaq Stockholm: GRNG) har ändrats under november månad till följd av att 2 442 268 nya aktier har emitterats i en apportemission som en del av köpeskillingen för förvärvet av Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium.

Som tidigare kommunicerats, beslutade Gränges styrelse den 6 november 2020 om en nyemission av 2 442 268 aktier i Gränges att tecknas av Boryszew S.A., säljaren av Aluminium Konin. Nyemissionen var en apportemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt baserat på bemyndigandet från Gränges årsstämma den 25 juni 2020.

Emissionen har medfört en ökning av antalet aktier i Gränges med 2 442 268 aktier, från 75 517 386 till 77 959 654, och en ökning av aktiekapitalet med 3 272 090 SEK, från 101 176 323 SEK till 104 448 413 SEK.

Per den 30 november 2020, den sista handelsdagen i månaden, uppgick antalet aktier till 77 959 654 och antalet röster till 77 959 654.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Denna information är sådan information som Gränges AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020, kl. 15.00.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.