Kontakt

Gränges delårsrapport januari–mars 2020

30 apr 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Framgångsrik expansion i USA motverkade en minskande efterfrågan

Första kvartalet 2020

  • Försäljningsvolymen minskade med 1,1 procent till 89,9 kton (90,8). Kapacitetsökningen i USA motverkade delvis den covid-19-relaterade efterfrågeminskningen i Asien och Europa. Nettoomsättningen minskade till 3 063 MSEK (3 109).
  • Justerat rörelseresultat var 210 MSEK (275) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,3 kSEK (3,0). Det minskade rörelseresultatet berodde främst på negativa mixeffekter då lägre volymer till fordonsindustrin inte kunde kompenseras av ökade volymer till HVAC och övrigt.
  • Periodens resultat minskade till 133 MSEK (184) och inkluderar jämförelsestörande poster om –6 MSEK (–).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 1,76 SEK (2,44).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 181 MSEK (–173) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 207 MSEK (451). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 329 MSEK (166), vilket motsvarar en cash conversion om 157 procent.
  • Nettoskulden ökade till 3 559 MSEK per 31 mars 2020 (3 465 MSEK per 31 december 2019), vilket motsvarar 2,8 gånger justerad EBITDA1 (2,6 gånger per 31 december 2019).
  • Med anledning av utbrottet av covid-19 och den potentiella påverkan på Gränges verksamhet och finansiella ställning har styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till utdelning om 3,40 SEK per aktie

1 Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.

 

Kommentarer från VD Johan Menckel:

Fortsatt stark kassagenerering och fokus på åtgärder för att mildra effekterna av covid-19

Utmanande marknadsförutsättningar
Covid-19-pandemin och de extraordinära åtgärder som regeringar och myndigheter vidtagit för att minska smittspridningen av viruset dämpade avsevärt marknadens efterfrågan på Gränges produkter under det första kvartalet 2020. Tack vare den framgångsrika kapacitetsökningen i USA kunde Gränges alltjämt delvis motverka den covid-19-relaterade efterfrågeminskningen i Asien och Europa. Försäljningsvolymen under första kvartalet uppgick till 89,9 kton, vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent jämfört med föregående år. Det justerade rörelseresultatet minskade med 65 MSEK till 210 MSEK, framför allt till följd av negativa mixeffekter då lägre volymer till fordonsindustrin inte kunde kompenseras av ökade volymer till HVAC och övrigt. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 45 MSEK. Kassagenereringen fortsatte att vara stark under det första kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten, justerat för expansionsinvesteringar och förvärv, uppgick till 329 MSEK vilket motsvarar en cash conversion om 157 procent. Kassaflödet stärkte ytterligare Gränges likviditet. Vid utgången av mars hade Gränges en kassa och tillgängliga kreditfaciliteter uppgående till mer än 2 miljarder SEK.

Under det första kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt utmanande i Asien och Europa där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 17 procent i båda regionerna. Detta var ett resultat av en betydande minskning av produktionen av lätta fordon i och med att flera fordonstillverkare stängde ner sina produktionsanläggningar under kvartalet på grund av utbrottet av covid-19. I Amerika minskade försäljningsvolymen till fordonsindustrin med 8 procent. För HVAC och övrigt upplevde vi det hittills bästa enskilda kvartalet någonsin och försäljningsvolymen ökade med 13 procent drivet av ökad kontrakterad marknadsandel och den framgångsrika kapacitetsökningen i våra anläggningar i Huntingdon och Newport.

Åtgärder för att mildra effekterna från covid-19
Gränges högsta prioritet är att säkerställa våra medarbetares, kunders och övriga intressenters hälsa och säkerhet och samtidigt upprätthålla kontinuitet och utveckla vår affär. Under kvartalet har vi vidtagit åtgärder för att mildra de negativa effekterna från covid-19 och för att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen, först i Asien och därefter i Europa och Amerika. Beredskapsplaner har aktiverats för att säkra kontinuitet i verksamheten, upprätthålla kassaflöde och reducera kostnader. Detta innefattar uppskjutna investeringar i anläggningstillgångar, ett förstärkt övergripande besparingsprogram och kapacitetsjusteringar genom tillfälliga nedstängningar av bolagets produktionsanläggningar. Korttidspermitteringar och reducerad arbetstid har implementerats i våra verksamheter i enlighet med lokala regelverk, och temporära anställningar och kontraktsanställda har avvecklats. På grund av den ökade osäkerheten i marknaden och för att säkerställa att Gränges är väl positionerat för framtiden beslutade Gränges styrelse även att dra tillbaka utdelningsförslaget för 2019.

Utsikter
Med hänsyn till den snabba utvecklingen av covid-19-utbrottet, det rådande globala klimatet och den höga osäkerheten på marknaderna är det för närvarande mycket svårt att tillhandahålla en prognos även på kort sikt. Fordonsindustrin förväntas påverkas betydligt av covid-19 under det andra kvartalet och analysföretaget IHS uppskattar för närvarande att den globala produktionen av lätta fordon kommer att minska med 47 procent jämfört med föregående år. Marknaden för HVAC och övrigt i Amerika är mer diversifierad och mindre cyklisk än fordonsindustrin och efterfrågan för dessa produkter förväntas följa utvecklingen av den allmänna ekonomin. En förändring i produktmix till följd av en större minskning av material till fordonsindustrin jämfört med HVAC och övrigt förväntas ha en negativ påverkan på lönsamheten i det andra kvartalet.

Trots utmaningarna på kort sikt är vi fortsatt positiva inför framtiden. När vi blickar framåt, kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation, effektivitetsförbättringar och att utveckla ett ännu mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylslösningar.

Med ett starkt engagemang och driv att ständigt förbättra och utveckla, är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt över konjunkturcykler.

Johan Menckel, VD

 

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari–mars 2020 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 30 april 2020 kl 10.00. Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 51 (Sverige), +44 3333000804 (Storbritannien) eller +1 6319131422 (USA). PIN-kod: 69788601#. Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com
Telefon +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 30 april 2020 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.