Kontakt

Gränges delårsrapport januari–september 2020

22 okt 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Starkt rörelseresultat och kassaflöde med stöd av förbättrade marknadsförutsättningar

Tredje kvartalet 2020

 • Försäljningsvolymen ökade med 1,1 procent till 86,7 kton (85,8). Nettoomsättningen minskade till 2 575 MSEK (2 998).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 203 MSEK (190) och justerat rörelseresultat per ton ökade till 2,3 kSEK (2,2).
 • Periodens resultat uppgick till 124 MSEK (198) och inkluderar jämförelsestörande poster om –26 MSEK (–).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,64 SEK (2,62).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 348 MSEK (155) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 61 MSEK (409). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 380 MSEK (442).

Januari–september 2020

 • Försäljningsvolymen minskade med 8,2 procent till 247,4 kton (269,5). Nettoomsättningen minskade till 7 858 MSEK (9 295).
 • Justerat rörelseresultat var 455 MSEK (721) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,8 kSEK (2,7).
 • Periodens resultat uppgick till 257 MSEK (553) och inkluderar jämförelsestörande poster om –37 MSEK (–).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,40 SEK (7,32).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 695 MSEK (–216) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 352 MSEK (1 368). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 948 MSEK (857), vilket motsvarar en cash conversion om 208 procent.
 • Nettoskulden minskade till 2 812 MSEK per 30 september 2020 (3 465 MSEK per 31 december 2019), vilket motsvarar 2,5 gånger justerad EBITDA1 (2,6 gånger per 31 december 2019).

1Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.


Kommentarer från VD Johan Menckel:

Viktiga milstolpar för tillväxt uppnådda under det tredje kvartalet

Förbättrade marknadsförutsättningar
Vi såg tydliga tecken på återhämtning på marknaden under det tredje kvartalet 2020, även om covid-19-pandemin fortsatte att påverka Gränges marknader. Försäljningsvolymen under det tredje kvartalet uppgick till 86,7 kton, vilket motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år och 23 procent jämfört med försäljningsvolymen under det andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet ökade till 203 MSEK, främst påverkat av högre försäljningsvolym samt effekter från kostnadsminskningsåtgärder. Kassagenereringen fortsatte att vara stark under det tredje kvartalet, och kassaflödet före finansieringsverksamheten, justerat för expansionsinvesteringar och förvärv, uppgick till 380 MSEK. Tack vare detta minskade nettoskulden till 2,8 miljarder SEK, vilket motsvarar 2,5 gånger EBITDA, vid slutet av det tredje kvartalet.

Marknadsförutsättningarna under det tredje kvartalet var särskilt starka inom HVAC och övrigt, där en generellt hög aktivitet på marknaden förstärktes ytterligare av den långa och varma sommarsäsongen. Den starka efterfrågan tillsammans med ökade marknadsandelar bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Inom fordonsindustrin såg vi en stegvis återhämtning under det tredje kvartalet, med en lägre årlig minskning jämfört med det andra kvartalet. Tecknen på återhämtning var starkast i Asien, med Kina som främsta drivkraft, och Amerika, där försäljningen till fordonsindustrin minskade med endast 5 procent respektive 12 procent jämfört med föregående år, trots lagerreduktioner i kundledet. Den europeiska fordonsmarknaden var fortsatt utmanande även under det tredje kvartalet, där försäljningsvolymen minskade med 27 procent, även om vi såg ökad marknadsaktivitet vid slutet av kvartalet.

Till följd av den ökade efterfrågan på marknaden i Amerika, återöppnades under det tredje kvartalet produktionsanläggningen i Salisbury, som tillfälligt stängdes ner i april. Vidare har vi också beslutat att slutföra utbyggnaden av produktionsanläggningen i Newport, som skjutits upp på grund av covid-19.

Nytt affärsområde etablerat: Gränges Powder Metallurgy
I september tillkännagav vi etableringen av det nya affärsområdet Gränges Powder Metallurgy, med fokus på avancerade aluminiumpulver och sprayformningsteknik. Affärsenheten bygger på Gränges förvärv av de återstående 49 procent av aktierna i Getek GmbH och Dispal
®. Det strategiska förvärvet tillför nya kapabiliteter och ger tillgång till den snabbväxande marknaden för pulvermaterial för additiv tillverkning, för användning inom industriell 3D-printing. Den nya affärsenheten kommer att möjliggöra att vi kan bredda vårt erbjudande av avancerade aluminiummaterial inom existerande och nya kundsegment samt bidra till att ytterligare stärka Gränges plattform för hållbar tillväxt.

Förvärvet av Aluminium Konin
I november 2019 tillkännagav vi förvärvet av Aluminium Konin. Förvärvet kommer att stärka Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidra med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin kommer även att tillföra nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. Under det tredje kvartalet godkändes förvärvet av konkurrensmyndigheterna och vi kom överens med säljaren om en ny struktur rörande betalningen av köpeskillingen, där en del av betalningen kommer att utgöras av aktier i Gränges. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet och vi ser fram emot att fullborda detta strategiska förvärv. Efter genomförande av transaktionen avser Gränges att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, för att finansiera förvärvet och framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med Gränges strategi.

Utsikter
Det är fortfarande svårt att tillhandahålla en pålitlig prognos för underliggande efterfrågan på marknaden, även om osäkerheten på marknaden till följd av covid-19 har minskat. Analysföretaget IHS antar för närvarande en fortsatt återhämtning av den globala produktionen av lätta fordon, med en sekventiell tillväxt om 9 procent från det tredje till det fjärde kvartalet samt 3 procent minskning i det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. För det fjärde kvartalet förutspår Gränges för närvarande en organisk tillväxt i försäljningsvolym med låga ensiffriga tal jämfört med föregående år. Detta inkluderar en stabil utveckling inom fordonsindustrin och en medelhög ensiffrig tillväxt för HVAC och övrigt. 

När vi blickar framåt, kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation, effektivitetsförbättringar och att utveckla ett ännu mer hållbart kunderbjudande. Under hösten har vi fortsatt att utveckla vår tillväxtstrategi och framgent kommer vi att fokusera på fyra huvudområden: Electrified transportation, Thermal management, New rolled products niches samt New materials technology. Med ett starkt engagemang och driv att ständigt förbättra och utveckla, är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt över konjunkturcykler.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari–september 2020 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.00. Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 69788601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com
Telefon +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.