Kontakt

Gränges drar tillbaka utdelningsförslaget, senarelägger årsstämman och vidtar åtgärder för att minska påverkan av coronavirusutbrottet

26 mar 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Utbrottet av coronaviruset, Covid-19, och de extraordinära åtgärder och rekommendationer som myndigheter och regeringar har vidtagit för att minska smittspridningen, har väsentligt påverkat marknadsförhållanden och verksamhetsförutsättningar på de marknader där Gränges verkar.

 

Gränges drar tillbaka utdelningsförslaget

Gränges styrelse har därför beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 3,40 SEK per aktie. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat. Att dra tillbaka utdelningsförslaget ger också styrelsen möjlighet att utvärdera och potentiellt minska storleken på den tidigare aviserade nyemissionen vars syfte är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin och framtida tillväxtinvesteringar.

 

“Mot bakgrund av det rådande globala klimatet anser styrelsen att detta är en sund åtgärd att vidta vid denna tidpunkt för att säkerställa att bolaget förblir väl positionerat inför framtiden,” säger Anders G. Carlberg, styrelseordförande i Gränges AB.

 

Gränges senarelägger årsstämman 2020

Med tanke på våra aktieägares och medarbetares hälsa och säkerhet samt att Gränges vill bidra till att minska oro och smittspridning har styrelsen också beslutat att inte hålla årsstämma den 7 maj 2020 som tidigare kommunicerats. Årsstämman kommer att hållas ett senare datum, dock senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning. Gränges kommer att publicera en kallelse till årsstämman senast fyra veckor före och tidigast sex veckor före stämman.

 

Åtgärder för att minska påverkan på Gränges av utbrottet av Covid-19

Efterfrågan på Gränges slutkundsmarknader påverkas negativt av utbrottet av Covid-19. Gränges anpassar verksamheten till den nuvarande marknadssituationen. Med högsta prioritet att säkerställa medarbetares, kunders och övriga intressenters hälsa och säkerhet pågår ett arbete inom Gränges för att hantera, minimera och kvantifiera effekterna av coronavirusets utbrott. Planer och aktiviteter utvärderas utifrån kostnad och risk för att minimera potentiell negativ påverkan på Gränges verksamhet och resultat. Gränges åtgärder innefattar reducering av kostnader, konsulter, temporära anställningar, samt ökad flexibilitet avseende bemanning och potentiella tillfälliga stängningar av produktionen.

 

Korttidspermitteringar och reducerad arbetstid implementeras i Gränges verksamheter, i enlighet med lokala regelverk. I Sverige införs reducerad arbetstid för alla tillsvidareanställda medarbetare från och med måndag den 30 mars och tills vidare. Alla temporära anställningar avslutas och de flesta kontrakterade konsulter avvecklas.

 

Gränges likvida medel och tillgängliga beviljade kreditfaciliteter är väl över koncernens kapitalbehov för verksamhetsåret. För Gränges fullständiga finansiella rapporter hänvisas till Gränges årsredovisning 2019.

 

Med anledning av den snabba spridningen av Covid-19, det rådande globala klimatet och den höga osäkerheten är det för närvarande för tidigt att kvantifiera den potentiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat för 2020.

 

Gränges publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2020 den 30 april 2020.

 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Menckel, VD
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

 

Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

 

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75


Denna information är sådan som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 26 mars 2020 kl. 19.30.


Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.