Kontakt

Gränges halvårsrapport 2020

16 jul 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Fortsatt stark kassagenerering under svåra marknadsförutsättningar 

Andra kvartalet 2020

 • Covid-19-utbrottet och de extraordinära åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen av viruset ledde till en avsevärt minskad efterfrågan för Gränges produkter under kvartalet. Försäljningsvolymen minskade med 23,8 procent till 70,8 kton (92,9). Nettoomsättningen minskade till 2 221 MSEK (3 188).
 • Justerat rörelseresultat var 42 MSEK (257) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 0,6 kSEK (2,8).
 • Periodens resultat minskade till 1 MSEK (171) och inkluderar jämförelsestörande poster om –5 MSEK (–).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 0,01 SEK (2,26).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 166 MSEK (–198) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 85 MSEK (508). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 238 MSEK (249).

Första halvåret 2020

 • Försäljningsvolymen minskade med 12,5 procent till 160,7 kton (183,7). Nettoomsättningen minskade till 5 284 MSEK (6 297).
 • Justerat rörelseresultat var 252 MSEK (532) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,6 kSEK (2,9).
 • Periodens resultat minskade till 133 MSEK (355) och inkluderar jämförelsestörande poster om –11 MSEK (–).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 1,76 SEK (4,70).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 347 MSEK (–371) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 292 MSEK (959). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 568 MSEK (415), vilket motsvarar en cash conversion om 226 procent.
 • Nettoskulden minskade till 3 247 MSEK per 30 juni 2020 (3 465 MSEK per 31 december 2019), vilket motsvarar 2,9 gånger justerad EBITDA1 (2,6 gånger per 31 december 2019).

1 Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.


Kommentarer från VD Johan Menckel:

Fortsatt fokus på åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 bidrog till en stark kassagenerering

Extraordinära marknadsförutsättningar
Covid-19-pandemin och de extraordinära åtgärder som regeringar och myndigheter vidtagit för att minska smittspridningen av viruset ledde till en avsevärt minskad efterfrågan för Gränges produkter under det andra kvartalet 2020. Försäljningsvolymen under andra kvartalet uppgick till 70,8 kton, vilket motsvarar en minskning med 24 procent jämfört med föregående år. Även om kraftiga åtgärder för att minska kostnaderna vidtogs redan under det första kvartalet, medförde den lägre försäljningsvolymen att det justerade rörelseresultatet minskade till 42 MSEK. Kassagenereringen fortsatte att vara stark under det andra kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten, justerat för expansionsinvesteringar och förvärv, uppgick till 238 MSEK. Det starka kassaflödet förbättrade likviditeten ytterligare och i slutet av juni uppgick likvida medel och tillgängliga kreditfaciliteter till mer än 2,1 miljarder SEK.

Under det andra kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt utmanande i Europa och Amerika, där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 47 respektive 60 procent. Detta var ett resultat av en betydande minskning av produktionen av lätta fordon till följd av att flertalet fordonstillverkare stängde ner sina produktionsanläggningar under en stor del av kvartalet i och med utbrottet av covid-19. I Asien minskade försäljningsvolymen inom fordonsindustrin med 28 procent till följd av en positiv utveckling och tecken på återhämtning i Kina vilket delvis motverkade påverkan från den förlängda nedstängningen av flertalet andra marknader. För HVAC och övrigt minskade försäljningsvolymen med 7 procent i och med att den negativa påverkan från covid-19 delvis motverkades av en ökad marknadsandel. Kundernas lageruppbyggnad hade en positiv effekt på försäljningsvolymen i samtliga regioner under det andra kvartalet.

Åtgärder för att mildra effekterna från covid-19
Gränges högsta prioritet är att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet och samtidigt upprätthålla kontinuitet och utveckling av vår affär. Under kvartalet har vi fortsatt att vidta åtgärder för att mildra de negativa effekterna från covid-19 och för att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen. Vi fortsätter att arbeta i enlighet med våra beredskapsplaner för att säkra kontinuiteten i verksamheten, upprätthålla kassaflödet samt minska kostnaderna. Detta innefattar uppskjutna investeringar, ett förstärkt övergripande besparingsprogram samt kapacitetsjusteringar genom tillfälliga nedstängningar av produktionsanläggningar. Under kvartalet korttidspermitterades 560 eller 34 procent av medarbetarna på hel- eller deltid i enlighet med lokala regelverk. I slutet av kvartalet beslutade vi att hålla anläggningen i Salisbury, USA, stängd under resten av året och till följd av detta sades 128 medarbetare upp i slutet av juni. Framöver kommer vi att fortsätta vidta nödvändiga åtgärder för att ytterligare anpassa vår verksamhet efter nya och förändrade marknadsförutsättningar.

Utsikter
Givet den snabba utvecklingen av covid-19-utbrottet och den stora osäkerheten på marknaden, är det för närvarande mycket svårt att ge en korrekt prognos även på kort sikt. Analysföretaget IHS estimerar för närvarande en gradvis återhämtning av den globala fordonsproduktionen med en sekventiell tillväxt och en mindre nedgång jämfört med föregående år i det tredje än i det andra kvartalet. I kombination med förväntad lagerreduktion i kundledet och säsongsmönstret för Gränges verksamhet förväntar vi i nuläget en mindre nedgång jämfört med föregående år och en ungefär likartad försäljningsvolym i det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet. Ökade effekter av kostnadsminskningsåtgärder förväntas ha en positiv påverkan på lönsamheten i det tredje kvartalet.

Trots utmaningarna på kort sikt, är vi fortsatt positiva inför framtiden och när vi blickar framåt, kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation, effektivitetsförbättringar och att utveckla ett ännu mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylslösningar.

Med ett starkt engagemang och driv att ständigt förbättra och utveckla, är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt över konjunkturcykler.

Johan Menckel, VD

 

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges halvårsrapport 2020 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 16 juli 2020 kl. 10.00. Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 51 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 69788601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com
Telefon +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 16 juli 2020 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv/.