Kontakt

Gränges slutför förvärvet av Aluminium Konin och genomför apportemissionen

06 nov 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges har idag, den 6 november 2020, slutfört det tidigare annonserade förvärvet av Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsat aluminium.

Förvärvet av Aluminium Konin kommunicerades den 28 november 2019 och stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa samt bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Förvärvet tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som bland annat möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt. Den 23 september 2020 godkände EU-kommissionen förvärvet och den 7 oktober avtalade Gränges och säljaren av Aluminium Konin, Boryszew S.A., om en ny struktur rörande betalningen av köpeskillingen.

Sammanfattning av transaktionen

  • Gränges förvärvar Aluminium Konin för 2,2 miljarder SEK, eller 938 miljoner PLN, på skuldfri basis (Enterprise Value), vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel på 6,9x rullande tolv månader juni 2020 EBITDA.
  • En del av köpeskillingen utgörs av en apportemission av aktier i Gränges AB (publ) till säljaren, Boryszew S.A.. Apportemissionen uppgår till 203 MSEK, fördelat på 2 442 268 nyemitterade aktier i Gränges.
  • Gränges betalar cirka 400 MSEK för den del av ett pågående expansionsprogram som har slutförts fram till transaktionens genomförande.
  • Den förvärvade verksamheten blir ett helägt dotterbolag till Gränges AB och en del i Gränges verksamhet i Europa.

”Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och kompletterar vår verksamhet och geografiska närvaro. Tillsammans skapar vi en stark plattform för att optimera produktmixen och för en hållbar lönsam tillväxt. Aluminium Konin bidrar med en tekniskt avancerad och strategiskt etablerad verksamhet i Centraleuropa, och stärker Gränges produkterbjudande på nya nischmarknader samt möjliggör ett bredare kunderbjudande av lösningar till framtidens fordonsindustri. Förvärvet stärker vår konkurrenskraft och skapar en starkare position på tillväxtmarknader för att ytterligare driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden,” säger Gränges VD Johan Menckel.

Den förvärvade verksamheten
Aluminium Konin erbjuder ett brett sortiment av valsade aluminiumprodukter med god lönsamhet. Bolaget uppvisar en solid finansiell utveckling och driver ett kostnadseffektivt integrerat valsverk beläget i Konin i Polen, med en årlig produktionskapacitet på cirka 100 kton.

Aluminium Konins produktportfölj inkluderar material för värmeväxlare och karosstrukturer till fordonsindustrin, specialförpackningar och olika elektronikapplikationer, samt aluminiumband och aluminiumplåt för kunder i Europa. Placeringen i Konin, Polen, med geografisk närhet till nyckelkunder, ger goda möjligheter till ytterligare etablering av slutna återvinningssystem, ett område med ökad betydelse för aluminiumindustrin.

Aluminium Konin uppvisar en stark finansiell utveckling. Per juni 2020, rullande tolv månader, uppgick bolagets försäljningsvolym till 93 kton, nettointäkt till 2 486 MSEK och justerad EBITDA till 317 MSEK. Bolaget har cirka 725 medarbetare.

Gränges kommer att slutföra ett expansionsprogram initierat av säljaren, om 1,1 miljarder SEK över tre år, för att ytterligare stärka Aluminium Konins kapabiliteter och utöka den årliga kapaciteten till 140 kton. Gränges betalar cirka 400 MSEK för den del av programmet som har genomförts fram till transaktionens slutförande. Den återstående delen av programmet kommer att finansieras med framtida kassaflöden och befintliga kreditfaciliteter.

Apportemissionen
En del av köpeskillingen för förvärvet av Aluminium Konin består av 2 442 268 nyemitterade aktier i Gränges, motsvarande 203 MSEK. Styrelsen har idag beslutat om en nyemission av motsvarande antal aktier att tecknas av Boryszew S.A.. Nyemissionen är en apportemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt baserat på bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2020. Antalet aktier som ska betalas till Boryszew S.A. baseras på en aktiekurs på 83,19 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under de senaste tio handelsdagarna före avtalets slutförande. Emissionen medför en ökning av antalet aktier i Gränges med 2 442 268 aktier, från 75 517 386 till 77 959 654. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 272 090 SEK, från 101 176 323 SEK till 104 448 412 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning på 3,13 procent baserat på det totala antalet aktier i Gränges efter emissionens genomförande.

Vid omräkning har valutakursen PLN / SEK 2,35 använts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regioner med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 500 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.