Kontakt

Gränges uppgraderar hållbarhetsmålen för 2025

22 apr 2021 | KONCERNRELEASE

Hållbarhet är en stark drivkraft och möjliggörare av Gränges långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande. I mars 2019 lanserade Gränges hållbarhetsmål för 2025 och sedan dess har goda framsteg uppnåtts i relation till många av dem. För att återspegla att utvecklingen av hållbarhetsresultaten har varit starkare än förväntat, samt för att möta det ökade intresset och förväntningarna från kunder och andra intressenter, uppgraderar nu Gränges utvalda hållbarhetsmål. Målen visar Gränges strävan efter att ytterligare integrera hållbarhet i affärsverksamheten och värdekedjan, vilket verkställs genom bolagets fem hållbarhetsområden.

Uppgraderade hållbarhetsmål för 2025

  • 100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig. (Tidigare 80 procent)
  • Minst 20 procent förnybar energi. (Tidigare ”Öka”)
  • Minst 30 procent av totalt inköpta metaller ska vara återvunnet aluminium. (Tidigare 20 procent)
  • 30 procent minskning av klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) jämfört med basår 2017.1) (Tidigare ”Minska”)
  • Alla anläggningar ska ha erhållit certifiering i enlighet med Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard och Chain of Custody Standard. (Nytt mål)

1) Gränges följer Greenhouse Gas Protocol standarder för att beräkna sin klimatpåverkan från utvinning av bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder.

”Jag är mycket stolt över att vi har uppnått goda framsteg för våra hållbarhetsprioriteringar och att vi nu kan höja våra ambitioner ytterligare. Mot bakgrund av kundernas ökade intresse för att använda hållbara material är jag stolt över att vi avser att ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig för alla våra produkter till 2025. Vi har nyligen börjat erbjuda kunder verifierade klimatavtryckscertifikat för produkter som är tillverkade i Finspånganläggningen, och fokus kommer nu att vara att utöka sådana certifikat till att omfatta alla återstående produkter”, säger Gränges VD Johan Menckel.

De uppgraderade hållbarhetsmålen stöds också av Gränges hållbarhetschef, Sofia Hedevåg.

”Jag skulle vilja lyfta fram vårt nya kvantitativa utsläppsminskningsmål för inköpta metaller (scope 3), vilket visar vår holistiska strategi att minska klimatpåverkan längs värdekedjan för aluminium. Det kompletterar vårt befintliga klimatmål för egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2). Eftersom våra produkters klimatavtryck huvudsakligen härrör från inköpt primäraluminium, kommer vi att samarbeta med våra leverantörer för att utöka inköpen av koldioxidsnålt primäraluminium samt av återvunnet aluminium. Jag är också positiv till att vi har uppgraderat vårt återvinningsmål till minst 30 procent, vilket stärker vårt fokus på cirkularitet och resurseffektivitet”, säger Sofia Hedevåg.

En fullständig översikt av Gränges hållbarhetsmål för 2025 finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv/hallbarhet/ramverk-och-mal/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sofia Hedevåg, SVP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com, tel: +46 733 03 79 79

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Om Gränges 
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges geografiska marknader är Asien, Europa och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regioner och en total årlig produktionskapacitet på 560 kton. Gränges har 2 400 medarbetare och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.