Kontakt

Gränges bokslutskommuniké 2023: Stark avslutning på ett rekordår

25 jan 2024 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Fjärde kvartalet 2023

 • Försäljningsvolymen minskade med 2,4 procent till 107,7 kton (110,3) och nettoomsättningen minskade till 4 967 MSEK (5 366).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 245 MSEK (153).
 • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 2,3 kSEK (1,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 245 MSEK (153) och inkluderar inga jämförelsestörande poster (-).
 • Periodens resultat ökade till 108 MSEK (51).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,01 SEK (0,48).
 • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 693 MSEK (679).
 • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) minskade till 8,5 ton CO2e/ton (8,9).
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 43,6 procent (33,5).

Januari-december 2023

 • Försäljningsvolymen minskade med 3,4 procent till 463,2 kton (479,3) och nettoomsättningen minskade till 22 518 MSEK (24 492).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 1 536 MSEK (1 150).
 • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 3,3 kSEK (2,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 576 MSEK (1 136) och inkluderar jämförelsestörande poster om 40 MSEK (-14).
 • Periodens resultat ökade till 1 010 MSEK (700).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 9,48 SEK (6,58).
 • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 2 826 MSEK (618).
 • Finansiella nettoskulden uppgick till 2 741 MSEK per 31 december 2023 (3 882 MSEK per 31 december 2022), vilket motsvarar 1,1 gånger justerad EBITDA (1,9 gånger per 31 december 2022).
 • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) minskade till 8,4 ton CO2e/ton (8,9).
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 41,6 procent (32,7).
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 SEK (2,50) per aktie, motsvarande 32 procent (38) av årets resultat.

 

Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren: Vårt bästa år hittills
Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på ett rekordår för Gränges, trots dämpad efterfrågan. Den goda tillväxten i Eurasia och inom Automotive motverkades av lägre volymer i Americas och inom HVAC, främst drivet av minskade lager nedströms under lågsäsong. Jämfört med 2022 var vår globala försäljningsvolym något lägre i kvartalet, och cirka 3 procent lägre för helåret.

Framgångsrikt genomförande av Navigate-planen
2023 var ett rekordår för Gränges i många avseenden, tack vare en bra exekvering av vår Navigate-plan för hållbar tillväxt. Vårt systematiska arbete med produktivitet och pris gynnades inte minst av det nyligen färdigställda återvinnings- och gjutningscentret i Huntingdon. Det justerade rörelseresultatet för helåret steg till rekordhöga 1,5 miljarder SEK, ett resultat att vara stolt över.

Vi fortsatte vårt långsiktiga arbete med att bygga ett branschledande företag. Vår lagerhantering bidrog återigen till ett bra kassaflöde och stärkte balansräkningen avsevärt. Detta bidrog i sin tur till en stark utveckling av vår kapitalavkastning och till att vi nådde vår bästa nettovinst och vinst per aktie någonsin. Vår arbetsplats blev också säkrare för alla medarbetare genom ett ambitiöst riskreduceringsprogram. Vi hade god tillväxt inom batterikylplattor och andra nya nischer, tack vare vårt fortgående arbete med innovation och affärsutveckling.

Hållbarhet är ett viktigt fokusområde i Navigate. Vi ökade återvinningen i alla regioner tack vare hårt arbete, nya partnerskap och ny kapabilitet. Återvinningsgraden ökade till imponerande 42 procent för 2023, vår bästa nivå någonsin. Vi skrev kontrakt på förnybar el i både Asien och USA i tillägg till befintliga kontrakt i Europa. Klimatutsläppen per ton minskade till rekordlåga nivåer, väl i linje med våra långsiktiga planer. Dessa är viktiga steg på vår resa mot netto-noll 2040, ett mål som nyligen validerades av Science Based Targets initiative. För tredje året i rad fick vi EcoVadis Platinum-betyg för vårt hållbarhetsarbete, vilket placerar oss i det absoluta toppskiktet i vår bransch.

Vi investerar också i hållbar tillväxt, bland annat i ett andra återvinnings- och gjutningscenter i Americas, vilket kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla produkter med ett mycket lågt klimatavtryck. Vi bildade ett nytt joint venture i Kina för återvinning och hållbart aluminium producerat med hjälp av vattenkraft. När anläggningen är i full drift kommer den att minska våra totala klimatutsläpp avsevärt. Satsningen på tillverkning av batterifolie i alla våra tre regioner gick framåt enligt plan och vi ser ett stort kundintresse.

Stabil utveckling på kort sikt
Marknadens efterfrågan är fortfarande svår att prognosticera men förväntas fortsatt vara svag under första kvartalet 2024. Vi förväntar oss en något lägre försäljningsvolym jämfört med första kvartalet 2023, framförallt i Americas. Vår ambition är att under 2024 motverka ökad prispress och fortsatt ökande lönekostnader genom ökade marknadsandelar och kostnadseffektivitet.

Förstärker vårt ledarskap
Vi är mycket stolta över våra resultat under 2023. Vi gjorde vårt företag mycket starkare, vi gjorde det mycket mer hållbart och vi uppnådde våra bästa finansiella- och hållbarhetsresultat någonsin. Och vi gjorde detta i en ganska utmanande miljö.

Framgent kommer vår approach att vara densamma: att behålla vårt långsiktiga fokus samtidigt som vi på ett flexibelt sätt möter kortsiktiga utmaningar. Vi har rätt strategi. Det är en ära att leda detta talangfulla och ambitiösa team i arbetet att förbli världsledande inom valsning och återvinning av aluminium. Jag vill tacka hela Gränges-teamet för enastående insatser under 2023.

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef

Webbsänd presentation
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges Bokslutskommuniké 2023 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 25 januari 2024 kl. 10.00.

Följ webbsändningen live via denna länk. För att ställa frågor i anslutning till presentationen, vänligen registrera dig här. Vid registreringen kommer telefonnummer och konferens-ID att tillhandahållas. Ring gärna upp ett par minuter innan webbsändningen startar. Presentationen görs på engelska.