Kontakt

Årsstämma 2023

Gränges årsstämma 2023 kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023 kl. 17.00 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16 i Stockholm. Registreringen börjar kl. 16.30.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman anmäler sig via denna länk: Anmälan ›
I kallelsen nedan finns även information om hur du går till väga om du vill anmäla dig till stämman via telefon eller per post.

Dokument

Kallelse till årsstämman
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning
Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande
Årsredovisning och revisionsberättelse 2022
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning
Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram 2023
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens ABL 18:4-yttrande
Revisorns ABL 8:54-yttrande
Ersättningsrapport för 2022
Presentation av föreslagen ny ledamot
Teckningsoptionsvillkor för LTI

För mer information kontakta:

Sara Lander Hyléen
VP Communication & IR Group Communications

Tel: +46709161641