Kontakt

Årsstämma 2024

Gränges AB håller årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 15.30 på GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Registreringen börjar kl. 15.00.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom ombud med fullmakt eller genom poströstning.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman anmäler sig via denna länk: Anmälan ›
I kallelsen nedan finns även information om hur du går till väga om du vill anmäla dig till stämman via telefon eller per post.

Dokument

Kallelse till årsstämma i Gränges AB
Fullmakt
Formulär för poströstning
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2023
Ersättningsrapport för 2023
Styrelsens förslag till beslut om LTI-program avseende 2024 för ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Yttrande från styrelsen avseende föreslagen utdelnings försvarlighet enligt 18 kap. 4 § ABL
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL
Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande
Villkor för teckningsoptioner
Presentation av föreslagen ny ledamot Cecilia Daun Wennborg
Presentation av föreslagen ny ledamot Mikael Bratt

För mer information kontakta

Sara Lander Hyléen
VP Communication & IR Group Communications

Tel: +46709161641