Kontakt

Full rulle i valsverket

Tydliga mål, delaktiga medarbetare och ett fokus på problemlösning. Så lyckades teamet vid kallvalsverk 2751 i Finspång vinna kategorin ”Ständiga förbättringar enligt GPS” i Gränges Company Awards 2018.

När Gränges i Finspång under 2017 gjorde en lägesanalys av hela verksamheten dök ett av de tre kallvals­ verken upp som en ”nyckelmaskin”. Nästan allt material som produceras vid fabriken går genom just den maskinen.

Och skulle det vara möjligt för Finspång att nå de övergripande produktionsmålen för 2018 – stod det klart att förbättringar vid kallvalsverk 2751 spelade en huvudroll.

Nyckeln till att vi lyckades så bra handlar om att vi tillsammans satte upp tydliga mål.
- Henrik Spångberg, produktionschef valsning, Gränges i Finspång

Vi började arbetet under våren 2017 med att utgå från de övergri­pande målen och bryta ned dem till nyckeltal, eller KPI:er, för den aktuella maskinen. Vi kokade ned allt till två nyckeltal som vi såg som de viktigaste – medelhastigheten för valsningen och tiden det tar att byta band, berättar Henrik Spångberg, produktionschef för valsning vid Gränges i Finspång.

Kärngruppen som tog sig an arbetet att vässa verksamheten vid maskinen bestod av operatörer, produktionsledaren Magnus Jonsson, Attila Szöcs, underhållsansvarig och Lars Svensson från produktionsteknik.

– I ett senare skede tillkom GPS­ specialisten Marcus Andersson. Honom hade vi mycket hjälp av när det gäller visualisering och använ­ dande av GPS­verktygen, säger Henrik Spångberg.

Vad som hände härnäst kanske man kalla för ett skolboksexempel från Gränges Production System – där man involverar alla medarbetare för att jobba med ständiga förbättringar.

– Nyckeln till att vi lyckades så bra handlar om att vi tillsammans satte upp tydliga mål och delmål som vi kontinuerligt följde upp. Människor är den största drivkraften – det var operatörerna som gjorde jobbet genom sitt engagemang och de diskussioner och uppföljningar vi hade på våra dagliga möten.

Henrik Spångberg tillägger att förbättringarna av snittiden gjordes nästan helt utan tekniska förbättringar och nästan uteslutande genom en anda av det som han kallar ”fokuserad problemlösning”.

Vilket är ditt bästa tips utifrån er förbättring som du skulle vilja dela med kollegor i USA och Kina?


– Att man ska jobba med att involvera alla anställda på en avdelning eller de som jobbar med en maskin och få dem att känna sig delaktiga.

Under förbättringsarbetet med kall­ valsverket dök det upp en faktor som Henrik Spångberg och hans grupp skulle vilja titta vidare på: att materialet från varmvalsverket som ligger före i produktionskedjan ibland dras med snedklippta bandändar, något som stoppar upp processen i kallvalsverket.

Detta har resulterat i ett pågående projekt med att byta ut den sax som klipper bandändarna i varmvalsverket.

– I arbetet framöver kommer vi också att fokusera på ordning och reda enligt 5S­metoden. Det är jätte­ viktigt både för säkerheten och för att kunna spara tid i arbetsmomen­ten, säger han.

– Ett annat område vi ska fortsätta att analysera är tidsutnyttjandet i maskinerna. Vi vill maximera pro­duktionstiden och göra allt för att minska stopp och störningar.

Juryns motivering: Ökat kapaciteten i kallvalsverket

Gränges Finspång har lyckats med att ta bort askhalsar i kallvalsverk 2751 genom att noggrant använda principerna och verktygen i GPS. Detta möjliggjordes genom teamets starka fokus på prestation i den dagliga verksamheten och genom en anda av problemlösning och lärande i skiftlagen. Effektivitetshöjningen har bidragit till nya produktionsrekord och till att Finspång har kunnat öka försäljningen.


Teammedlemmar
Magnus Jonsson, Henrik Spångberg, Attila Szöcs, Lars Svensson, Marcus Andersson.

Skiftpersonal
Ida Edengren, Jennifer Grönqvist, Marcus Follerstedt, Filip Larsson, Matilda Lindqvist, John Gustafsson, Benny Grandell, Jaakko Tammelin, Marcus Andersson, Andreas Östrand, Anders Klasén, Henrik Broström.