Kontakt

Gränges Delårsrapport januari-september 2015

23 okt 2015 | KONCERNRELEASE

Bra tillväxt i Europa och Nordamerika. Fortsatt svag marknad i Kina

Tredje kvartalet 2015

• Försäljningsvolymen uppgick till 38,9 kton (39,3), en minskning med 0,9 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 1 281 MSEK (1 198), en ökning med 6,9 procent.

• Justerat rörelseresultat steg med 6,2 procent till 112 MSEK (106), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,8 procent (8,8).

• Rörelseresultatet steg till 97 MSEK (81).

• Periodens resultat uppgick till 69 MSEK (55). Resultat per aktie, före och efter utspädning, steg till 0,93 SEK (0,73).

Januari-september 2015

• Försäljningsvolymen uppgick till 125,0 kton (122,3), en ökning med 2,2 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 4 243 MSEK (3 531), en ökning med 20,1 procent.

• Justerat rörelseresultat steg med 18,0 procent till 425 MSEK (360), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 10,0 procent (10,2).

• Rörelseresultatet steg till 410 MSEK (326).

• Periodens resultat uppgick till 295 MSEK (230). Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 3,96 SEK (3,08) och efter utspädning till 3,95 SEK (3,08).

Nettoskulden minskade med 323 MSEK till 442 MSEK, vilket motsvarar 0,6 gånger justerad EBITDA (rullande tolv månader).

Kommentar från VD Johan Menckel:
Vi har fortsatt att förbättra resultatet under tredje kvartalet, trots lägre försäljningsvolym jämfört med föregående år. I Europa och Nordamerika har efterfrågan varit fortsatt god medan avmattningen på fordonsmarknaden i Kina inneburit en negativ utveckling i Asien som helhet. Det justerade rörelseresultatet förbättrades med 6,2 procent till 112 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 8,8 procent. Gynnsamma valutakurser har fortsatt att bidra positivt till resultatet samtidigt som nedgången i aluminiumpremien inneburit en ofördelaktig tidsförskjutning mellan premier vi betalar och premier vi erhåller”, säger Johan Menckel.

Webbsänd telefonkonferens
Fredagen den 23 oktober 2015 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges delårsrapport för januari-september 2015 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856642701 (Sverige), +44 2031940544 (Storbritannien) eller +1 8552692604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications & IR
pernilla.grennfelt@granges.com, telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 23 oktober 2015 kl 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan hos slutprodukten; den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna är belägna i Sverige och Kina och har totalt en årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till 4 748 MSEK. Sedan oktober 2014 är bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.

För nedladdning