Kontakt

Gränges effektiviserar svenska verksamheten

10 sep 2015 | KONCERNRELEASE

Som ett nästa steg i Gränges effektiviseringsarbete har beslut fattats om organisationsförändringar i den svenska verksamheten. Ambitionen är att bättre tillvarata koncernens tekniska kompetens genom ett ökat fokus på strategisk forskning och kundnära teknikutveckling, liksom att säkerställa en effektivare hantering av metallinköp och distribution. I samband med omorganisationen kommer neddragningar att göras med upp till 35 tjänster i Sverige, framför allt inom administrativa funktioner.

”Vi behöver vässa oss. Vi har en tillväxtstrategi och för att kunna växa verksamheten på en global marknad måste vi säkerställa att vi är konkurrenskraftiga i alla delar”, säger Gränges VD Johan Menckel.

”Vi får nu tydligare styrning och kan bättre tillvarata interna kompetenser. Genom ökat fokus på kundnära teknikutveckling stärker vi vårt kunderbjudande, samtidigt som strategisk forskning kommer att vara ett prioriterat område. Vi blir bättre anpassade till vår marknad och våra kunder”, säger VD Johan Menckel.

De beslutade åtgärderna beräknas medföra kostnader om totalt cirka 15 MSEK under tredje kvartalet 2015.

Gränges forskning och utveckling får i och med organisationsförändringen en tydligare inriktning. Koncernens strategiska forskning kommer att samordnas globalt, medan övriga forsknings- och utvecklingsprojekt blir mer integrerade i verksamheten och kan bedrivas närmare kunderna.

Förhandlingar med fackliga representanter kring förändringen har påbörjats och före utgången av november 2015 beräknas samtliga berörda medarbetare ha informerats.

Per den 30 juni 2015 hade Gränges 452 anställda i Sverige, varav 431 personer i Finspång.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and Investor Relations 
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till ca 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök granges.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 10 september 2015 kl 08.30.