Kontakt

Gränges Bokslutskommuniké 2015

04 feb 2016 | KONCERNRELEASE

Tillväxt och förbättrat resultat under fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2015

• Försäljningsvolymen uppgick till 38,9 kton (37,7), en ökning med 3,3 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 1 252 MSEK (1 217), en ökning med 2,9 procent.

• Justerat rörelseresultat steg med 12,9 procent till 116 MSEK (103), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,2 procent (8,4).

• Rörelseresultatet steg till 128 MSEK (97).

• Periodens resultat uppgick till 83 MSEK (89). Resultat per aktie före utspädning minskade till 1.12 SEK (1.19) och efter utspädning till 1,11 SEK (1,19).

Januari-december 2015

• Försäljningsvolymen uppgick till 163,9 kton (160,0), en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående år.

• Nettoomsättningen uppgick till 5 494 MSEK (4 748), en ökning med 15,7 procent.

• Justerat rörelseresultat steg med 16,9 procent till 541 MSEK (463), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,8 procent (9,7).

• Rörelseresultatet steg till 538 MSEK (422).

• Periodens resultat uppgick till 379 MSEK (319). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,07 SEK (4,27).

• Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 600 MSEK (597) och nettoskulden minskade till 275 MSEK per 31 december 2015, vilket motsvarar 0,4 gånger justerad EBITDA.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (1,50) per aktie.

Webbsänd telefonkonferens
Torsdagen den 4 februari 2016 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges bokslutskommuniké 2015 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www.granges.com/sv/investerare.

För att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46 856 642 701 (Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications & IR
pernilla.grennfelt@granges.com, telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 4 februari 2016 kl 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Cirka 90 procent av bolagets försäljning går till kunder i fordonsindustrin. Produktionsanläggningarna är belägna i Sverige och Kina och har sammanlagd årlig produktionskapacitet om 220 000 ton. Gränges har 950 anställda och under 2015 uppgick nettoomsättningen till ca 5 494 MSEK. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.

För nedladdning