Kontakt

Gränges delårsrapport januari-september 2016

27 okt 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Framgångsrikt förvärv i USA och stark utveckling i befintlig verksamhet 

Tredje kvartalet 2016

 • Förvärvet av Norandas verksamhet inom valsad aluminium i USA har konsoliderats i Gränges räkenskaper från och med 22 augusti 2016.
 • Försäljningsvolymen ökade till 62,8 kton (38,9) och nettoomsättningen uppgick till 1 859 MSEK (1 281). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade försäljningsvolymen med 5,6 procent till 41,1 kton och nettoomsättningen uppgick till 1 334 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat steg med 61,2 procent till 181 MSEK (112), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,7 procent (8,8). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade det justerade rörelseresultatet med 17,0 procent till 132 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 88 MSEK (97), inklusive kostnader för förvärvsaktiviteter i USA om –94 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 189 MSEK (69) och inkluderar upplösning av skattereserv om 139 MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning var 2,52 SEK (0,93).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till –2 285 MSEK (267) och inkluderar kontant betalning för förvärvet i USA.

Januari-september 2016

 • Försäljningsvolymen uppgick till 154,4 kton (125,0) och nettoomsättningen uppgick till 4 662 MSEK (4 243). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade försäljningsvolymen med 6,1 procent till 132,7 kton och nettoomsättningen uppgick till 4 136 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat steg med 21,4 procent till 516 MSEK (425), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 11,1 procent (10,0). Exklusive den förvärvade verksamheten ökade det justerade rörelseresultatet med 9,8 procent till 467 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 397 MSEK (410).
 • Periodens resultat uppgick till 397 MSEK (295).
 • Resultat per aktie efter utspädning var 5,30 SEK (3,95).
 • Per 30 september 2016 uppgick soliditeten till 35,8 procent och nettoskuldsättningen till 2,2 gånger justerad EBITDA .

Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:

Vi har haft en fortsatt mycket bra utveckling under tredje kvartalet både avseende försäljning och resultat. Extra glädjande är att vår nyligen förvärvade verksamhet i USA uppvisade en stark utveckling. Sammantaget ökade försäljningsvolymen med mer än 60 procent under tredje kvartalet, varav ökningen exklusive förvärvet var 6 procent. Fortsatt volymökning i Nord- och Sydamerika tillsammans med återhämtningen i Asien bidrog positivt när det gäller material till fordonsindustrin. I Europa ökade vi försäljningen och fortsatte att ta marknadsandelar. Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 181 MSEK (112), varav det justerade rörelseresultatet exklusive förvärvet uppgick till 132 MSEK.

USA-förvärv stärker Gränges
Förvärvet av Norandas verksamhet inom valsad aluminium slutfördes i augusti och för närvarande pågår integrationsarbetet i hög takt. Det har hittills gått över förväntan och vi känner oss stärkta i vår uppfattning när det gäller framtida möjligheter och potential i Nordamerika. Inte minst är det viktigt att förvärvet välkomnas av våra kunder. Vi får en tydligare inriktning mot statationära värmeväxlare för främst luftkonditioneringssystem. Denna slutkundsmarknad utgör nu drygt hälften av försäljningen i Nordamerika, och mer än 20 procent av vår totala försäljningsvolym. Vi har haft en bra skjuts i verksamheten under de inledande veckorna då det för årstiden varma vädret inneburit ökad efterfrågan på material till stationära värmeväxlare.

Kapacitetsutnyttjande är för närvarande högt i de amerikanska anläggningarna. För att frigöra flaskhalsar i produktionen kommer vi att göra mindre underhållsinvesteringar under det kommande året. Dessa är en del av vår normala underhållsbudget. Vi utreder också en möjlig framtida investering i produktion av pläterade produkter.

Välbesökt seminarium i Kina
Gränges tekniska seminarium i Kina ägde rum i slutet av september och lockade över 400 kunder och andra branschföreträdare. Seminariet, som är det största i sitt slag i vår bransch, är en viktig mötesplats för att diskutera framtida utmaningar kring utsläpp, motorer och digitalisering, där avancerade värmeväxlarmaterial fyller en viktig funktion. Som marknadsledande är Gränges beslutsamt att fortsätta investera och växa verksamheten i Asien under de närmaste åren och tillsammans med våra kunder utveckla nya innovativa produkter.

Gränges ansluter sig till FN’s Global Compact
Hållbarhet är ett viktigt område och en integrerad del i Gränges affärsstrategi. Från och med 2016 kommer vi att hållbarhetsredovisa enligt GRI’s riktlinjer. Som ett led i detta arbete har vi under oktober anslutit oss till FN’s Global Compact och dess tio principer.

Framtidsutsikter
När det gäller värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin förväntar vi oss en bättre tillväxttakt än marknaden under årets sista kvartal. Enligt analysföretaget IHS spås den globala tillverkningen av lätta fordon öka med 2 procent under fjärde kvartalet. I Asien och Nord- och Sydamerika förväntas Gränges försäljningsvolym utvecklas bättre än marknaden, medan vi i Europa förväntar oss en utveckling i nivå med marknaden.

När det gäller vår nyligen förvärvade verksamhet i USA förväntar vi oss en stabil utveckling under årets fjärde kvartal. Försäljningsvolymen förväntas öka 1-2 procent jämfört med föregående år.

Vi jobbar nu vidare mot de mål och strategier vi har satt upp för 2020. Det innebär att vi kommer att hålla en hög utvecklingstakt när det gäller nya innovativa produkter, växa vår verksamhet i nischer av aluminiumindustrin samt säkerställa att vi skapar hållbara resultat. Detta är ett arbete som kommer såväl våra kunder, som anställda och ägare till godo. Genom förvärvet i USA får vi en utmärkt plattform för att fortsätta expandera i regionen, samtidigt som vi breddar oss till fler marknader och kunder. Vi ser ljust på 2017 och vår ambition är att fortsätta att växa och stärka vår närvaro och position globalt.

Johan Menckel, VD för Gränges

Webbsänd telefonkonferens

VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari-september 2016 vid en webbsänd telefonkonferens kl 10.00 torsdagen den 27 oktober 2016. Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investors. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856 642 661 (Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Grennfelt Director Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 07.30 CET.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.