Kontakt

Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 28 april 2016

28 apr 2016 | KONCERNRELEASE

Gränges AB höll under torsdagen den 28 april 2016 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.granges.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 2 maj 2016. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2015.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Terje Andersen, Carina Andersson och Ragnhild Wiborg samt nyvalde Katarina Lindström, Peter Carlsson och Hans Porat. Stämman omvalde Anders G. Carlberg till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 275 000 kronor. Därutöver ska ersättning utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar och till ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2016. Programmet har en löptid på tre år och kommer att erbjudas ledningsgrupp samt utvalda nyckelpersoner som ett komplement till det årliga incitamentsprogrammet (”STI 2016”).

STI 2016 mäter EBITA/justerat rörelseresultat (60 procent), kassagenerering (25 procent) och individuell prestation (15 procent) med ett maximalt utfall på 60 procent av årlig grundlön. LTI 2016 där ett utfall motsvarande det från STI 2016 avsätts, indexeras med Grängeskoncernens totalavkastning och betalas ut proportionerligt årsvis över tre år förutsatt fortsatt anställning i Grängeskoncernen.

Den totala utbetalningen från STI samt utbetalande LTI-program kan ej överstiga 150 procent av den årliga grundlönen per det datum då utbetalningen görs. LTI 2016 kan maximalt ge en utbetalning om sammanlagt 7,5 miljoner kronor.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 28 april 2016 kl 20.00.


För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and Investor Relations

pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte
5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.