Kontakt

Gränges delårsrapport januari-september 2018

25 okt 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stabil försäljningsvolym och rörelseresultat i det tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2018

 • Försäljningsvolymen ökade med 0,4 procent till 93,4 kton (93,0). Nettoomsättningen steg till 3 322 MSEK (2 728).
 • Justerat rörelseresultat steg med 1,6 procent till 230 MSEK (227), medan justerat rörelseresultat per ton ökade till 2,5 kSEK (2,4). Produktionsstörningar i anläggningen i Finspång ledde till ökade kostnader och lägre försäljningsvolym med en total negativ påverkan om 22 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 158 MSEK (151).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,09 SEK (2,00).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 81 MSEK (148) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 236 MSEK (74) och ökat rörelsekapital om 30 MSEK till följd av amerikanska sanktioner mot en av Gränges aluminiumleverantörer.

Januari-september 2018

 • Försäljningsvolymen ökade med 0,4 procent till 287,5 kton (286,5). Nettoomsättningen steg till 9 836 MSEK (8 701).
 • Justerat rörelseresultat steg med 7,9 procent till 813 MSEK (754), medan justerat rörelseresultat per ton ökade till 2,8 kSEK (2,6).
 • Periodens resultat steg till 539 MSEK (500) och inkluderar jämförelsestörande poster om –64 MSEK samt resultatandel från joint ventures om 22 MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning steg till 7,14 SEK (6,62).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 398 MSEK (530) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 524 MSEK (180) och ökat rörelsekapital om 165 MSEK till följd av amerikanska sanktioner mot en av Gränges aluminiumleverantörer.
 • Nettoskulden ökade till 2 565 MSEK per 30 september 2018 (2 292 MSEK per 31 december 2017), vilket motsvarar 1,9 gånger justerad EBITDA.

VD Johan Menckel kommenterar rapporten:
Gränges har sett en fortsatt god efterfrågan i Nordamerika under tredje kvartalet medan marknaderna i Asien och i Europa har varit svagare. Sammantaget steg försäljningsvolymen med 0,4 procent till 93 kton och det justerade rörelseresultatet ökade till 230 MSEK. Produktionsstörningar i samband med att ny utrustning togs i bruk i Finspång har påverkat det justerade rörelseresultatet negativt med 22 MSEK till följd av lägre utleveranser och högre kostnader. Vi har samtidigt haft negativa effekter av en mindre effektiv metallhantering i Asien relaterad till flytt av produktion från Shanghai till Finspång, medan prishöjningar i Nordamerika har påverkat positivt. Valutakursförändringar har påverkat det justerade rörelseresultatet positivt med 30 MSEK under tredje kvartalet 2018.

I Asien var försäljningsvolymen i nivå med fjolårets under tredje kvartalet, vilket var bättre än utvecklingen på marknaden i stort. I Kina steg försäljningen till fordonsindustrin med cirka 3 procent under kvartalet, vilket också var högre än den underliggande marknadstillväxten. I Europa minskade försäljningen av värmeväxlarmaterial med cirka 5 procent under tredje kvartalet, till stor del till följd av produktionsstörningarna i Finspång. I Nord- och Sydamerika har efterfrågan på inhemskt tillverkade produkter fortsatt att öka efter att USA infört importtullar på valsade aluminiumprodukter från Kina. Försäljningsvolymen av värmeväxlarmaterial till kunder i Nordamerika har varit högre än föregående år.

Investerar för att bygga ut och effektivisera anläggningen i Finspång
Gränges har beslutat att bygga ut kapaciteten och effektivisera produktionsanläggningen i Finspång. Investeringen uppgår till 400 MSEK över två år och ökar kapaciteten med cirka 20 kton till 120 kton. Genom att flytta och uppgradera vissa maskiner och utrustning förbättras logistikflödet väsentligt, vilket innebär lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Därutöver kommer ny kapabilitet att läggas till för att möta framtida efterfrågan. Sammantaget beräknas investeringen säkerställa konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och möjliggöra en tydlig resultatförbättring under kommande år i Europa.

Utsikter
Den globala fordonsmarknaden förväntas fortsätta att växa under 2018. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att öka med 2 procent globalt under fjärde kvartalet och med 1 procent under helåret 2018. Under 2019 förväntas den globala tillväxten vara 2 procent, enligt IHS.

Gränges räknar med att försäljningsvolymen ökar med låga ensiffriga tal under fjärde kvartalet. Inom fordonsrelaterade produkter förväntar vi oss en stabil försäljningsvolym överlag med högre försäljningsvolym i Europa jämfört med föregående år. I Asien och i Nord- och Sydamerika förväntar vi oss en något lägre försäljningsvolym än fjärde kvartalet föregående år. HVAC- och övriga produkter väntas växa med låga ensiffriga tal under fjärde kvartalet.

När vi blickar in i 2019 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket inkluderar ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, då allt fler fordonstillverkare väljer flytande batterikylningslösningar. Vi har ett tydligt fokus på tillväxt. Expansionen av anläggningen i Huntingdon beräknas slutföras i mitten av 2019 och i Newport kommer produktionen gradvis att återupptas under nästa år. Vi har nu också beslutat att gå vidare med planerna på att expandera och förbättra effektiviteten i Finspång. Sammantaget är vi fast beslutna att fortsätta växa med hållbar lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel
VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari-september 2018 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 25 oktober 2018 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 51999355 (Sverige), +44 203 1940550 (Storbritannien) eller +1 8552692605 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt
SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.