Kontakt

Gränges har ingått avtal om att förvärva Aluminium Konin

28 nov 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges AB (publ) (“Gränges”) har ingått avtal (”Avtalet”) om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium, av Boryszew Group (”Transaktionen”).

Förvärvet stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon, samt bidrar till en starkare position på tillväxtmarknader. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt.

Sammanfattning

 • Gränges har ingått ett avtal om att förvärva Aluminium Konin för 2,3 miljarder SEK på skuldfri basis (Enterprise Value), vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel på 6,9x rullande tolv månader september 2019 EBITDA. Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts.
 • Förvärvet bidrar med en diversifierad produktportfölj samt med nya kapabiliteter och ny kapacitet, vilket möjliggör ett bredare erbjudande av lösningar till framtidens fordonsindustri.
 • Aluminium Konin tillför en stark position inom flera attraktiva nischmarknader, ökar Gränges närvaro i Europa och möjliggör synergier.
 • Aluminium Konin uppvisar en solid finansiell utveckling och har ett väl utvecklat och kostnadseffektivt integrerat valsverk baserat i Konin, Polen, med en årlig kapacitet om 100 kton. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av valsade aluminiumprodukter med god lönsamhet.
 • Gränges kommer att slutföra ett expansionsprogram initierat av säljaren, om 1,1 miljarder SEK över tre år, för att ytterligare stärka Aluminium Konins kapabiliteter och utöka den årliga kapaciteten till 140 kton.
 • För att finansiera förvärvet tillhandahåller Danske Bank, Nordea Bank och Svenska Handelsbanken en bryggfinansieringsfacilitet om 2,3 miljarder SEK, med en löptid på 18 månader.
 • I samband med Transaktionen avser Gränges att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt cirka 2 miljarder SEK (”Företrädesemissionen”). Transaktionen är ej villkorad av genomförandet av Företrädesemissionen, som är föreslagen för att upprätthålla Gränges finansiella styrka samt för att till viss del användas till framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med Gränges strategi.
 • Fjärde AP-fonden, som representerar 9,5 procent av aktierna och rösterna i Gränges, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. De banker som finansierar Transaktionen har ingått ett garantiåtagande (s.k. standby underwriting agreement), med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av Företrädesemissionen. Vidare har aktieägare som tillsammans kontrollerar 24,6 procent av aktierna och rösterna i Gränges uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.
 • Efter genomförandet av Transaktionen och Företrädesemissionen förväntas Gränges nettoskuld att uppgå till cirka 4,3 miljarder SEK eller 2,6 gånger justerad EBITDA.
 • Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Genomförandet av Transaktionen förväntas ske under andra kvartalet 2020.

”Aluminium Konin bidrar med en tekniskt avancerad verksamhet som är strategiskt placerad i Centraleuropa. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och kompletterar vår verksamhet och geografiska närvaro. Tillsammans skapar vi en stark plattform för att optimera produktmixen och för en hållbar lönsam tillväxt. Aluminium Konin stärker Gränges produkterbjudande inom nya nischmarknader och möjliggör ett bredare erbjudande av lösningar till framtidens fordonsindustri. Förvärvet kommer att stärka vår konkurrenskraft och skapa en starkare position i tillväxtmarknader för att ytterligare driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden,” säger Gränges VD Johan Menckel.

“Med en ännu starkare position på tillväxtmarknader och ett bredare erbjudande av lösningar för framtida fordon och andra applikationer, kommer Gränges att kunna fortsätta driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden. Med Gränges framgångsrika förvärvshistoria och förmåga att minimera verksamhetens miljöpåverkan, är vi övertygade om att Gränges kommer att fortsätta skapa långsiktig lönsam tillväxt. Sedan börsnoteringen 2014 har Gränges mer än fördubblat sin försäljningsvolym och vinst och genererat en tillväxt över branschgenomsnittet, drivet av tekniskt avancerade produkter, innovation, framgångsrika förvärv och ett starkt fokus på hållbarhet,” säger Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden, representant för Gränges största aktieägare.

Transaktionen
Gränges har ingått avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium, av Boryszew Group. Enligt Avtalet förvärvar Gränges samtliga utestående aktier i bolaget Impexmetal S.A. (”Impexmetal”), vars tillgångar består av Aluminium Konin och vissa övriga tillgångar (de ”Övriga Tillgångarna”). Avtalet är föremål för villkor, inkluderat att de Övriga Tillgångarna avskiljs från Impexmetal genom en avknoppning, efter vilken tillgångarna i Impexmetal kommer att bestå enbart av Aluminium Konins verksamhet. Avknoppningen förväntas vara genomförd under det första kvartalet 2020.

Gränges kommer att förvärva samtliga utestående aktier i Impexmetal för 2,3 miljarder SEK (938 miljoner PLN) på skuldfri basis (”Enterprise Value”), vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel på 6,9x rullande tolv månader september 2019 EBITDA. Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts. Köpeskillingen är föremål för standardmässiga justeringar av Enterprise Value, vilket bland annat baseras på: nettoskuld, nettorörelsekapital, förbetald capex och andra justeringar som genomförs i enlighet med villkoren för Transaktionen.

Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Genomförandet av Transaktionen förväntas ske under andra kvartalet 2020.

Den förvärvade verksamheten kommer att bli ett helägt dotterbolag till Gränges AB.

Den förvärvade verksamheten och motiv för Transaktionen
Aluminium Konin driver ett kostnadseffektivt integrerat valsverk med en komplett uppsättning väl utvecklade kapabiliteter och erbjuder en diversifierad produktportfölj av valsade aluminiumprodukter. Produktportföljen inkluderar material för värmeväxlare och karosstrukturer till fordonsindustrin, specialförpackningar, samt band och plåt för kunder i Europa. Verksamheten är belägen i Konin, Polen, med geografisk närhet till viktiga kunder, vilket skapar goda möjligheter för att ytterligare etablera slutna återvinningssystem, ett allt viktigare område inom aluminiumindustrin.

Förvärvet av Aluminium Konin passar Gränges mycket väl strategiskt och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt.

De främsta motiven till förvärvet är:

 • Ytterligare produktionskapacitet och kapabilitet för lösningar till framtidens fordonsindustri. Aluminium Konin adderar en modern och kostnadseffektiv produktionsanläggning med en geografisk närhet till viktiga kunder. Gränges får ytterligare kapacitet för tillväxt och kapabiliteter för att bredda erbjudandet av hållbara lösningar till framtidens fordonsindustri.
 • Nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför en stark position inom flera attraktiva nischmarknader med god tillväxtpotential. Gränges får en diversifierad produktportfölj och en starkare position på marknaden för valsad aluminium.
 • Starkare marknadsnärvaro i Europa. Aluminium Konin verkar primärt på den europeiska marknaden och kompletterar Gränges geografiskt. Detta möjliggör synergier genom ett mer effektivt utnyttjande av Gränges europeiska organisation inom försäljning och produktutveckling, produktion, hållbarhet samt inköp.

Aluminium Konin har en årlig produktionskapacitet om cirka 100 kton och en stark finansiell utveckling. Omsättningen, rullande tolv månader, uppgick till cirka 3,0 miljarder SEK och EBITDA till 338 miljoner SEK per september 2019. Bolaget har cirka 750 anställda.

Gränges kommer att slutföra ett expansionsprogram initierat av säljaren, över tre år om 1,1 miljarder SEK, för att ytterligare stärka Aluminium Konins kapabilitet och utöka produktionskapacitet till 140 kton. Programmet kommer att finansieras med framtida kassaflöden och existerande kreditfaciliteter.

Hållbarhet
Gränges skapar värde genom hållbarhet och har ett starkt fokus på att utveckla mer hållbara produkter, minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla god affärsetik, samt erbjuda en säker och god arbetsmiljö. Förvärvet av Aluminium Konin möjliggör för Gränges att ta en mer aktiv roll i omställningen mot mer hållbara transportlösningar genom att erbjuda ett bredare utbud av hållbara produkter för applikationer såsom elfordon. Genom att implementera Gränges väletablerade hållbarhetsramverk och verktyg, kombinerat med Gränges lean-koncept för operationell effektivitet, finns potential för att minska koldioxidavtrycket i den förvärvade verksamheten genom förbättrad materialeffektivitet, ökad återvinning, minskad energiintensitet samt en förbättrad energimix.

Finansiell översikt
Gränges försäljningsvolym rullande tolv månader, inklusive den förvärvade verksamheten, skulle uppgå till 456 kton per september 2019. Motsvarande nettoomsättning skulle uppgå till 15,4 miljarder SEK och justerad EBITDA skulle uppgå till 1,7 miljarder SEK. Den sammanslagna finansiella informationen som presenteras i pressmeddelandet och i tabellen nedan är endast för illustrativt syfte. Den inkluderar inte andra effekter av Transaktionen, såsom synergier, integrationskostnader eller andra transaktionsrelaterade poster. Den sammanslagna finansiella informationen är ej finansiell proforma och har inte blivit reviderad eller på annat sätt granskad av bolagets revisorer.                         

Finansiell översikt per september 2019, rullande tolv månader

MSEK Gränges Aluminium Konin Kombinerat
Försäljningsvolym, kton 357 99 456
Nettointäkt, MSEK 12 370 2 989 15 359
Justerad EBITDA, MSEK                   1 341                   338                   1 679
Justerad EBITDA/ton, KSEK                   3,8                   3,4                   3,7

Finansiering
Gränges har säkerställt bankfinansiering för att finansiera Transaktionen. Danske Bank, Nordea Bank och Svenska Handelsbanken agerar Underwriters och Bookrunners för en bryggfinansieringsfacilitet om 2,3 miljarder SEK med en löptid på 18 månader. Denna är avsedd att återbetalas via banklån, obligationslån samt en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt cirka 2 miljarder SEK.

Gränges styrelse avser att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om Företrädesemissionen. Cirka 1,5 miljarder SEK av likviden från Företrädesemissionen avser att finansiera Transaktionen och cirka 0,5 miljarder SEK avser framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med Gränges strategi. Företrädesemissionen planeras genomföras under andra kvartalet 2020.

Fjärde AP-fonden, som representerar 9,5 procent av aktierna och rösterna i Gränges, har förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman och att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. De banker som finansierar Transaktionen har ingått ett garantiåtagande (s.k. standby underwriting agreement), med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av Företrädesemissionen. Vidare har aktieägare som tillsammans kontrollerar 24,6 procent av aktierna och rösterna i Gränges, däribland AFA Försäkring, Swedbank Robur och Handelsbanken Fonder, uttryckt sitt stöd för Transaktionen och att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Efter genomförandet av Transaktionen och Företrädesemissionen förväntas Gränges nettoskuld att uppgå till cirka 4,3 miljarder SEK eller 2,6 gånger justerad EBITDA.

Webbsänd telefonkonferens
Gränges håller en webbsänd telefonkonferens, torsdag den 28 november 2019 kl 13.00 med VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström. Konferensen går att följa på www.granges.com/sv/investerare. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 51999355 (Sverige), +44 203 1940550 (Storbritannien) eller +1 8552692605 (USA). Vänligen ring gärna in ett par minuter innan webbsändningen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Menckel, CEO
johan.menckel@granges.com, tel: +46 (0)8 459 59 00

Oskar Hellström, CFO and Deputy CEO
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 (0)8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 (0)705 97 43 75

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 28 november 2019, kl 07.30.

Om Gränges
Gränges är en global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.