Kontakt

Gränges lanserar ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål

14 mar 2019 | KONCERNRELEASE

Gränges, en global ledare inom aluminiumteknik, -tillverkning och -innovation, publicerade idag ambitiösa och tydliga långsiktiga hållbarhetsmål som syftar till att öka bolagets bidrag till global hållbar utveckling samt säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och tillväxt. Målen visar Gränges strävan efter att ytterligare integrera hållbarhet i affärsverksamheten och i värdekedjan, vilket verkställs genom bolagets fem hållbarhetsområden: god affärsetik, hållbara och ansvarsfulla inköp, hållbar verksamhet, jämlika och högpresterande team, samt hållbara produkter. För varje område har Gränges artikulerat ett tydligt långsiktigt åtagande samt långsiktiga mål för 2025.

“Sättet på vilket vi planerar och bedriver vår verksamhet idag har en stor påverkan på framtiden. Vi måste kontinuerligt utmana oss själva för att utveckla hållbara produkter som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta för våra kunder. Tack vare aluminiumets låga vikt och återvinningsbarhet, kan våra produkter främja ett cirkulärt förhållningssätt samt möjliggöra att kunder och slutanvändare kan uppnå betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser”, säger Gränges VD Johan Menckel. ”Dessa mål är också logiska ur ett affärsperspektiv i och med att hållbarhetsåtgärder kan öka vår försäljning och vår lönsamhet. Gränges nya långsiktiga mål visar vårt engagemang för hållbarhet och vårt starka fokus på att integrera hållbarhet i allt vi gör.”

Ett urval av hållbarhetsmålen för 2025 anges nedan:

  • Minska antalet registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (Total Recordable Rate) till 3,0.
  • Minska direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi per ton produkt med 25 procent.
  • Uppnå 100 procent årligt deltagande i Gränges uppförandekodsutbildning.
  • Säkerställa att 100 procent av inköpsvärdet från betydande leverantörer täcks av ett åtagande att följa Gränges uppförandekod för leverantörer, alternativt en motsvarande standard.
  • Öka andelen kvinnor bland ledande befattningshavare till minst 30 procent.

En fullständig översikt av Gränges hållbarhetsmål för 2025 finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://www.granges.com/sv/hallbarhetsmal-2025.

Gränges årsredovisning för 2018, inklusive hållbarhetsredovisningen som innehåller åtaganden samt långsiktiga hållbarhetsmål, finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats https://www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer.

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Hedevåg, VP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com
, tel: +46 733 03 79 79

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.